Powrót
Zadanie ID:2036

Zbudowano ogniwo, którego SEM wynosi 2,04V. Półogniwem, które pełni rolę anody jest elektroda glinowa zanurzona w roztworze azotanu(V) glinu (Eo=-1,7V).

Uzupełnij zdania.

Katodą w tym ogniwie jest elektroda ....................... zanurzona w roztworze ..............................
W półogniwie pełniącym rolę katody zachodzi reakcja zgodnie z równaniem: .....................................Zadanie ID:2051

Opisz ogniwo srebrowo-magnezowe wg schematu:

1. Elektroda srebrowa zanurzona w roztworze ....................... pełni rolę ..................... (anody / katody)

2. Elektroda magnezowa zanurzona w roztworze ....................... pełni rolę ..................... (anody / katody)

3. Schemat ogniwa srebrowo-magnezowego: ...............................................

4. SEM ogniwa srebrowo-magnezowego wynosi: .........................................Zadanie ID:2113

Zbudowano ogniwo chromowo-niklowe
1. Napisz schemat ogniwa
.......................................................................................................

2. Napisz równania reakcji elektrodowych.
Na anodzie ................................................................
Na katodzie .................................................................

3. Napisz równanie sumaryczne
.....................................................................................

4. Oblicz SEM ogniwa
SEM = ...........................Zadanie ID:2124

Zbudowano ogniwo, w którym elektrodą ujemną jest kadm. SEM tego ogniwa wynosi 1,96V.

Określ, z jakiego metalu sporządzona jest druga elektroda i napisz równania reakcji, jakie zachodzą na obu półogniwach.

Katoda: ....................................................
Anoda: .....................................................Zadanie ID:2305

Sporządzono ogniwo złożone z dwóch półogniw: Fe│Fe2+  i   Sn│Sn2+ .  

1. Napisz schemat ogniwa
.......................................................................................................

2. Napisz równania reakcji elektrodowych zachodzących
a) na anodzie ................................................................
b) na katodzie .................................................................

3. Napisz równanie sumaryczne
.....................................................................................

4. Oblicz SEM ogniwa
SEM = ...........................Zadanie ID:2309

Sporządzono ogniwo złożone z dwóch półogniw: elektrody srebrowej zanurzonej w roztworze azotanu(V) srebra(I)  i  elektrody cynkowej zanurzonej w roztworze azotanu(V) cynku(II).  

1. Napisz schemat ogniwa
............................................................
2. Napisz równania reakcji elektrodowych zachodzących
a) na anodzie ....................................
b) na katodzie ....................................

3. Napisz równanie sumaryczne
.....................................................................................

4. Oblicz SEM ogniwa
SEM = ...........................Zadanie ID:2314

Zbudowano ogniwo z elektrody magnezowej zanurzonej w roztworze azotanu(V) magnezu i elektrody palladowej (Pd) zanurzonej w roztworze azotanu(V) palladu(II). SEM tego ogniwa wynosi +3,275V

1. Oblicz potencjał standardowy elektrody palladowej.

2. Napisz schemat ogniwa.Zadanie ID:2332

Poniżej podano schematy dwóch reakcji
A. Cd + Bi3+ → Cd2+ + Bi
B. Cd2+ + Bi → Cd + Bi3+

1. Wybierz, który z podanych schematów (A/B) jest prawidłowy i uzupełnij w nim współczynniki, aby powstało równanie reakcji.
...............................

2. Napisz schemat ogniwa, w którym zachodzi reakcja opisana tym równaniem.
...............................Zadanie ID:2333

Zbudowano ogniwo składające się z elektrody cynkowej zanurzonej w roztworze azotanu(V) cynku(II) i elektrody srebrowej zanurzonej w roztworze azotanu(V) srebra(I) . Obie elektrody miały masę po 50g. Po pewnym czasie elektrody wyjęto, osuszono i zważono. Masa katody zmieniła się o 5g.

Oblicz, jak zmieniła się masa anody,

Masa anody ........................... (wzrosła / zmalała) o ................ g.Zadanie ID:2377

Uzupełnij zdanie właściwymi określeniami.

W ogniwie cynkowo-miedziowym zachodzi reakcja, w której jon Cu2+ jest  ..................... (słabszym / silniejszym) ..................... (reduktorem / utleniaczem)  niż jon Zn2+ . 
 Zadanie ID:2379

1. Wybierz właściwą reakcję, jaka zachodzi podczas korozji elektrochemicznej żelaza.
A. Fe2+ + 2e → Fe
B. Fe3+ + 3e → Fe
C. Fe → Fe2+ + 2e
D. Fe → Fe3+ + 3e

2. Wybierz nazwy metali, jakie mogą być zastosowane w ochronie protektorowej żelaza
A. magnez B. sód C. miedź D. nikiel  E. magnezZadanie ID:2434

Na podstawie standardowych potencjałów redukcyjnych wybierz wzory cząstek, które mogą zredukować brom.
A. F2     B. Pt2+   C. Cu2+     D.  Sn2+     E. Ce3+

równanie połówkowe  E0
F2 + 2e → 2F +2.87
Pt2+ + 2e → Pt +1.20
Br2 + 2e → 2Br +1.09
Cu2+ + 2e → Cu +0.34
Sn2+ + 2e → Sn −0.14
Ce3+ + 3e → Ce −2.48


Zadanie ID:2438

Uzupełnij zdania dotyczące ogniwa galwanicznego.

1. Aniony przemieszczają się przez ........................ w kierunku elektrody na której odbywa się proces ....................... (utleniania / redukcji).

2. Przemiana metalu w kationy tego metalu odbywa się ......................
A. na katodzie     B. na anodzie    C. w roztworze elektrolitu    D w przewodniku     E. w kluczu elektrolitycznym

3. Elektroda, na której odbywa się redukcja ma ładunek .............................Zadanie ID:2439

Na rysunku przedstawiono schemat ogniwa galwanicznego.
ogniwo Zn-Ag
Wybierz A lub B i uzupełnij zdania, jeśli to konieczne.

1.
A.
 Elektrony przemieszczają się ......................... (w kluczu elektrolitycznym / w przewodniku) w kierunku od elektrody .................. (Zn / Ag) do ................ (Zn/Ag).
B. Elektrony w tym ogniwie nie przemieszczają się.

2.  
A. Aniony przemieszczają się przez ........................ (klucz elektrolityczny / przewodnik) z naczynia z elektrodą ................. (Zn / Ag) do naczynia z elektrodą ................ (Zn/Ag).
B. Aniony w tym ogniwie nie przemieszczają się.
 Zadanie ID:2441

Uzupełnij schemat ogniwa odpowiednimi wzorami chemicznymi i nazwami.

Zn, Ag, Zn(NO3)2(aq), AgNO3(aq), anoda, katoda
ogniwo galwaniczneZadanie ID:2758

W ogniwie galwanicznym przedstawionym na schemacie
Zn(s)|ZnSO4(aq)||CuSO4(aq)|Cu(s)  

a) przez klucz elektrolityczny przemieszczają się ......................

b) katodą jest ........................

c) elektrony przepływają w kierunku od elektrody .................... do elektrody ...................

d) reduktorem jest ..................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl