Powrót
Zadanie ID:49

Określ, w którym procesie woda zachowuje się jak kwas Brønsteda a w którym, jak zasada Brønsteda.

a) SO32– + H2O ⇌ HSO3 + OH
b) HF + H2O ⇌ F + H3O+
c) NH4+ + H2O  = NH3 + H3O+     
d) HSO3 + H2O ⇌ H2SO3 + OH
e) H2PO4 + H2O ⇌ HPO42– + H3O+ 

 

 Zadanie ID:878

Napisz równania reakcji jonu wodorowęglanowego z wodą, w których jon wodorowęglanowy pełni rolę

a) kwasu Bronsteda
b) zasady Bronsteda

W każdym równaniu wskaż sprzężone pary kwas-zasada.Zadanie ID:918

Dla podanych równaniach reakcji napisz wzory sprzężonych par kwasów i zasad.

HCl + NH3→NH4++ Cl 
Sprzężona para I: kwas: .......... zasada: ..........
Sprzężona para II: kwas: .......... zasada: ..........

HCO3 + HCl → H2CO+ Cl
Sprzężona para I: kwas: .......... zasada: ..........
Sprzężona para II: kwas: .......... zasada: ..........

HCO3 + OH → H2O + CO32–
Sprzężona para I: kwas: .......... zasada: ..........
Sprzężona para II: kwas: .......... zasada: ..........

HPO42– + H2O → OH + H2PO4
Sprzężona para I: kwas: .......... zasada: ..........
Sprzężona para II: kwas: .......... zasada: ..........

H2S + H2O → H3O+ + HS
Sprzężona para I: kwas: .......... zasada: ..........
Sprzężona para II: kwas: .......... zasada: ..........Zadanie ID:919

Napisz równanie reakcji zgodnie ze schematem

kwas + zasada → sprzężony kwas + sprzężona zasada

i podaj wzory kwasu i zasady jeśli sprzężonym kwasem jest H2O a sprzężoną zasadą ClO3.Zadanie ID:983

Określ, w których reakcjach przedstawionych w poniższych równaniach woda jest kwasem, a w których zasadą wg teorii Bronsteda-Lowry`ego

A.  SO32– + H2O  ⇌  HSO3 + OH
B.  HSO3 + H2O  ⇌  H3O+ + SO32–
C.  NH3 + H2O  ⇌  NH4+ + OH
D.  HCl + H2O ⇌ H3O+ + Cl
E.  HI + H2O → H3O+ + I   

Woda jest kwasem w reakcjach: .....................................

Woda jest zasadą w reakcjach: .......................................Zadanie ID:2386

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem
BF3 + F → BF4 

Napisz wzór zasady Lewisa w tej reakcji.Zadanie ID:2387

Z podanego zbioru wybierz odpowiednie wzory substancji i uzupełnij.
Ba(OH)2, CH3COOH, H2O, NH3(aq), NH4+, H2S(aq), HS, OH 

Wzory kwasów Arrheniusa: ..................................

Wzory zasad Arrheniusa: .....................................

Wzory kwasów Bronsteda: ...................................

Wzory zasad Bronsteda: ......................................Zadanie ID:2388

W procesie opisanym równaniem:
HPO42–  + HSO4 ⇌ H2PO4  + SO42– 
wg teorii Brønsteda-Lowry`ego HPO42– jest ..............  Zadanie ID:2390

Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem
Cl  + HSO4   ⇌  HCl + SO42–

Napisz wzory reagentów które pełnią w tej reakcji role sprzężonej zasady.Zadanie ID:2391
Z podanego zbioru wybierz wzory tych jonów, które w roztworach wodnych mogą pełnić zarówno rolę kwasów jak i zasad Brønsteda .
HS–  • SO32–  •  S2– •  HSO3

 Zadanie ID:2392

Napisz wzory drobin, które w procesie opisanym równaniem
HF + HF ⇌ H2F+ + F 
pełnią rolę kwasów Brønsteda.Zadanie ID:2396

Wybierz właściwą odpowiedź.

Wg teorii Brønsteda kwasem jest związek chemiczny lub jon, który
A. jest akceptorem protonu
B. jest donorem protonu
C. dysocjuje na z odłączeniem kationu wodoru
D. przyjmuje parę elektronową od zasady
E. ma atom wodoruZadanie ID:2397

Wybierz właściwe dokończenie zdania.

Zasada według definicji Arrheniusa jest to każda substancja, która

A. wprowadzona do wody powoduje wzrost stężenia jonów wodorotlenkowych
B. posiada w cząsteczce grupę wodorotlenkową -OH
C. wprowadzona do wody ulega dysocjacji
D. reaguje z kwasami i w reakcji zobojętniania tworzy sole
E. jest akceptorem protonów

 Zadanie ID:2398

Wybierz właściwe dokończenie zdania.

Według definicji Arrheniusa kwasy są to substancje, które
A. w roztworze wodnym ulegają dysocjacji elektrolitycznej
B. zbudowane są z atomów wodoru i reszty kwasowej
C. wprowadzone do wody powodują wzrost stężenia jonów wodorowych
D. są donorami protonów
E. przyjmują parę elektronową od zasadyZadanie ID:2401

Uzupełnij zdanie.

W roztworach elektrolitów mocnych dysocjacja zachodzi w .................. (małym / dużym) stopniu i dlatego liczba .................... (jonów / cząsteczek niezdysocjowanych) znacznie przewyższa liczbę .................. (jonów / cząsteczek niezdysocjowanych).Zadanie ID:2511

Dla podanych niżej kwasów napisz wzory sprzężonych z nimi zasad.

kwas HClO2    - sprzężona zasada: ...................... 

kwas NH4+     - sprzężona zasada: ...................... 

kwas HCO3  - sprzężona zasada: ...................... Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl