Powrót
Zadanie ID:990 2015 N / Zadanie 4. (0–1)
Ustal  jaki rodzaj wiązania (kowalencyjne niespolaryzowane, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe) występuje w wymienionych związkach.

CBr4 .............................................................................

CaBr2 ...........................................................................

HBr ...............................................................................


Zadanie ID:1059 2015 N / Zadanie 5.
Budowa cząsteczki tlenku siarki(VI) jest skomplikowana. Poniżej przedstawiono jeden ze wzorów opisujących strukturę elektronową SO3.
zadania 

Zadanie 5.1. (0–1)
Określ typ hybrydyzacji orbitali atomu siarki (sp, sp2, sp3) i geometrię cząsteczki (liniowa, płaska, tetraedryczna).

Typ hybrydyzacji: ..............................................................................

Geometria: .......................................................................................

Zadanie 5.2. (0–1)
Napisz, ile wiązań σ i π występuje w cząsteczce SO3 o przedstawionej powyżej strukturze.

Liczba wiązań σ: ................................. Liczba wiązań π: .................................


Zadanie ID:1371

P2013 / Zadanie 1. (2p.)

Dwa pierwiastki X i Z tworzą związek chemiczny. Pierwiastek X znajduje się w 2. okresie i 14. grupie. W stanie podstawowym atomy pierwiastka Z mają konfigurację elektronową 1s22s22p4. Stosunek masowy pierwiastka X do pierwiastka Z w opisanym związku jest równy 3 : 8.

a) Napisz wzór sumaryczny związku, który opisano w informacji, a następnie podaj typ hybrydyzacji (sp, sp2, sp3) atomu pierwiastka X tworzącego opisany związek oraz określ budowę przestrzenną (liniowa, trójkątna, tetraedryczna) cząsteczki tego
związku.

Wzór sumaryczny: ..............................................................................................
Typ hybrydyzacji: .................................................................................................
Budowa przestrzenna:.......................................................................................

b) Podaj liczbę wiązań typu σ i liczbę wiązań typu π występujących w cząsteczce opisanego związku chemicznego.

Liczba wiązań typu σ: .......................... Liczba wiązań typu π:..................................Zadanie ID:1625

2013 / Zadanie 5. (1 pkt)
W teorii orbitali molekularnych powstawanie wiązań chemicznych typu σ lub π wyjaśnia się, stosując do opisu tych wiązań orbitale cząsteczkowe odpowiedniego typu (σ lub π), które można utworzyć w wyniku właściwego nakładania odpowiednich orbitali atomowych atomów tworzących cząsteczkę.

Dane są cząsteczki: Cl2, H2, HF

Ustal, nakładanie jakich orbitali atomowych (s czy p) obu atomów należy koniecznie uwzględnić, aby wyjaśnić tworzenie wiązań typu σ w tych cząsteczkach. W tym celu przyporządkuj każdej literze a, b, c jeden ze wzorów: Cl2, H2, HF.

a) orbital s jednego atomu – orbital s drugiego atomu
b) orbital s jednego atomu – orbital p drugiego atomu
c) orbital p jednego atomu – orbital p drugiego atomu

a) .............................. b) .............................. c) ..............................

 Zadanie ID:1628

[2008] Związki jonowe zbudowane są z jonów dodatnich i ujemnych, które mogą być jedno- lub wieloatomowe.

Z podanego zbioru wybierz i podkreśl wzory tych substancji, które są związkami jonowymi.


Ba(OH)2    CCl4    CH3COOH    CO2    H3PO4

KHCO3    Na2SO4    NH4NO3    Rb2O    SO3Zadanie ID:1629

[2010] Poniżej podano wzory pięciu związków chemicznych.

Podkreśl te wzory, które przedstawiają związki chemiczne występujące w postaci kryształów jonowych (tak jak chlorek sodu), a nie zbiorów cząsteczek.

CCl4    Li2O    SO2    CS2    BaBr2Zadanie ID:1630

[2011] Przeanalizuj budowę następujących cząsteczek i jonów: CH4, H3O+ , NH3, CO2 i napisz wzór tej drobiny,

a) w której wiążąca para elektronowa pochodzi od jednego atomu.

............................................................................................................

b) w której wszystkie elektrony walencyjne biorą udział w tworzeniu wiązań.

..................................................................................................................

c) która ma kształt liniowy.

..............................................................................................................Zadanie ID:1632

[2011]   Podaj liczbę wszystkich wiązań σ i wiązań π w cząsteczce związku organicznego o wzorze:

CH≡CCHOZadanie ID:2166 2015 N / Zadanie 7. (0–1)
Poniżej przedstawiono model struktury wody w stanie stałym.
zadania
Uzupełnij zdania opisujące budowę i właściwości lodu. Podkreśl właściwe określenie spośród wymienionych w każdym nawiasie.

W wodzie w stanie stałym, czyli w lodzie, każda cząsteczka wody związana jest wiązaniami (kowalencyjnymi / kowalencyjnymi spolaryzowanymi / wodorowymi / jonowymi) z czterema innymi cząsteczkami wody leżącymi w narożach czworościanu foremnego.
Tworzy się w ten sposób luźna sieć cząsteczkowa o strukturze (diagonalnej / trygonalnej / tetraedrycznej), która pęka, gdy lód się topi, choć pozostają po niej skupiska zawierające 30 i więcej cząsteczek. W ciekłej wodzie cząsteczki zajmują przestrzeń mniejszą niż w sieci krystalicznej, a zatem woda o temperaturze zamarzania ma gęstość (większą / mniejszą) niż lód. Dlatego lód (tonie w / pływa po) wodzie.
Na podstawie: K.-H. Lautenschlłauml;ger, W. Schrłouml;ter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.


Zadanie ID:2183 2015 S / Zadanie 19. (1 pkt)
Narysuj wzór elektronowy kwasu jodowego(I) HIO. Zaznacz kreskami wiązania chemiczne i wolne pary elektronowe.


Zadanie ID:2184 2015 S / Zadanie 21. (2 pkt)
Krzem tworzy z wodorem związki zwane silanami, których struktura jest analogiczna do struktury węglowodorów nasyconych i wyraża się ogólnym wzorem SinH2n+2. Cząsteczka najprostszego silanu zawiera jeden atom krzemu.

Napisz wzór sumaryczny najprostszego silanu. Określ typ hybrydyzacji walencyjnych orbitali atomowych atomu krzemu w cząsteczce tego związku.

Wzór: ........................................................... Typ hybrydyzacji: ..........................................


Zadanie ID:2206

2015 N / Zadanie 6. (0–1)
Substancje o tym samym typie wzoru chemicznego, tworzące ten sam typ sieci przestrzennej i o takich samych lub bardzo zbliżonych rozmiarach komórki elementarnej, nazywamy substancjami izomorficznymi. Mogą one tworzyć roztwory stałe, czyli kryształy mieszane.
Tworzenie kryształów mieszanych polega na tym, że atomy lub jony wykazujące taki sam ładunek oraz zbliżone rozmiary mogą się wzajemnie zastępować w sieci przestrzennej.
KCl i KBr mają identyczne sieci przestrzenne i wykazują zdolność tworzenia stałych roztworów. Natomiast w przypadku KCl i NaCl izomorfizm nie występuje mimo tego samego typu sieci.

W tabeli podano wielkości promienia jonowego czterech jonów.

 

Cl
181 pm
Br
196 pm
K+
138 pm
Na +
102 pm

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2002.

Wyjaśnij, dlaczego chlorek potasu i chlorek sodu nie mogą tworzyć kryształów mieszanych.

....................................................

 Zadanie ID:2566

2012.V. / Zadanie 3. (1 pkt)
Poniżej przedstawiono wzory elektronowe dwóch cząsteczek.
wzory elektronowe zadania LO
Określ liczbę wiązań σ i π w cząsteczkach, których budowę elektronową ilustrują oba wzory.

Wzór I:  Liczba wiązań σ .........  Liczba wiązań π ............

Wzór II:  Liczba wiązań σ .........  Liczba wiązań π ............Zadanie ID:2569

2012.V. Zadanie 5. (1 pkt)
Poniżej zamieszczono schematy ilustrujące budowę cząsteczek wybranych związków kowalencyjnych (schematy nie uwzględniają proporcji rozmiarów atomów).
Każdemu schematowi przyporządkuj wzór związku chemicznego, którego cząsteczkom można przypisać geometrię zilustrowaną tym schematem. Wzory wybierz spośród następujących:
BCl3    CH4    CO2    H2S    N2O3    PH3  
wiązania chemiczne budowa cząsteczekZadanie ID:2576

2012.VI. / Zadanie 3. (2 pkt)
a) Uzupełnij poniższe zdanie, podkreślając właściwe określenia w każdym nawiasie.
Fluorowodór ma (wyższą / niższą) temperaturę wrzenia niż chlorowodór, ponieważ pomiędzy cząsteczkami fluorowodoru (tworzą się / nie tworzą się) wiązania wodorowe, a między cząsteczkami chlorowodoru ( tworzą się / nie tworzą się ) wiązania wodorowe.

b) Uzupełnij poniższe zdanie, wpisując wzory wybrane z poniższego zestawu.
NH3, CO, HNO3, CaF2   
Wiązanie koordynacyjne, nazywane też wiązaniem donorowo-akceptorowym, występuje w cząsteczkach: ........................................................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl