Powrót
Zadanie ID:215

Sporządzono 0,02-molowy roztwór NaHSO4. Stała równowagi reakcji dysocjacji jonu H+ wynosi 1,3 · 10−2.

Oblicz pH tego roztworu. Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 Zadanie ID:260

Sporządzono roztwór chlorku wapnia o stężeniu 0,5 mol/dm3.

Oblicz stężenia jonów w tym roztworze.Zadanie ID:261

Stężenie jonów chlorkowych w roztworze chlorku żelaza(III) wynosi 0,6 mol/dm3.  α=100%.

Oblicz stężenie roztworu chlorku żelaza(III).Zadanie ID:436

13,35 g chlorku glinu rozpuszczono w wodzie i otrzymano 500cm3 roztworu.
Oblicz stężenia molowe jonów chlorkowych i jonów glinowych, jeśli stopień dysocjacji wynosi 100%.

Stężenie jonów chlorkowych: ..............................

Stężenie jonów glinowych: ..................................Zadanie ID:568

Oblicz stałą dysocjacji kwasu chlorowego(III), którego pH wynosi 1,4 a stopień dysocjacji 20%.

Do wykorzystania: log(0,04) = -1,4Zadanie ID:571

  Roztwór kwasu chlorowego(I) ma stężenie 5%,  gęstość ≈1g/cm3, Ka=5·10-8 .
Oblicz pH tego kwasu.Zadanie ID:786

Stężenie wodnego roztworu amoniaku wynosi 0,5 mol/dm. Stała dysocjacji amoniaku to 1,8·10-5.

Oblicz stopień dysocjacji amoniaku w tym roztworze.Zadanie ID:806

  Oblicz pH roztworu amoniaku o stężeniu 0,02 mol/dm3.

pH: .............Zadanie ID:811

  Sporządzono roztwór kwasu fluorowodorowego, którego stopień dysocjacji wynosi 3% a stała dysocjacji K=6,3·10−4.
Oblicz pH tego roztworu.Zadanie ID:959

Pewien słaby kwas o wzorze ogólnym HR i stężeniu 0,2 mol/dm3 ma pH=3.

Oblicz jego stałą dysocjacji  Ka.  ...............................................................

Podaj barwę roztworu po dodaniu fenoloftaleiny: ...............................Zadanie ID:965

Oblicz stopień dysocjacji kwasu chlorowodorowego o stężeniu 0,3 mol/dm3  i  pH = 2.Zadanie ID:968

Oblicz stopień dysocjacji słabej zasady, której roztwór wodny ma stężenie 1,2 mol/dm3 i pH=12.Zadanie ID:978

Roztwór kwasu bromowego(I) o stężeniu 0,1 M ma pH=1,6. Oblicz stężenie równowagowe kwasu bromowego(I) w roztworze.

Do wykorzystania: log(0,025)≈ -1,6Zadanie ID:998

Oblicz pH roztworu kwasu azotowego(III), którego stężenie wynosi 0,5 mol·dm–3 a stopień dysocjacji α = 2%.

pH: ................

Określ barwę roztworu tego kwasu po dodaniu fenoloftaleiny: ........................................Zadanie ID:1006

Stopień dysocjacji roztworu amoniaku o stężeniu 0,2 M wynosi 0,3%. Oblicz pH tego roztworu.

Do obliczeń: log(0,6*10-3 ) =-3,22Zadanie ID:2043

W roztworze kwasu azotowego(III) o stężeniu 0,5 mol/dm3 stężenie jonów wodorowych wynosi 1,6 10–2 mol/dm3.

Oblicz wartość stałej dysocjacji kwasu azotowego(III).
 Zadanie ID:2044

Oblicz stężenie kwasu siarkowego(IV), jeżeli jego stopień dysocjacji wynosi 10%, a stała dysocjacji KaI=1,5·10-2.Zadanie ID:2046

Roztwór kwasu chlorowego(I) ma stężenie 0,05 mol/dm3. Stała dysocjacji tego kwasu wynosi 5·10−8.

Oblicz stęzenie jonów chloranowych(I) i stężenie niezdysocjowanego kwasu.Zadanie ID:2048

W roztworze kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 1 mol/dm3 α1=100% a α2=10%.
Oblicz stężenie jonów wodorowych w tym roztworze.Zadanie ID:2351

Oblicz stężenie molowe kwasu HF, którego pH wynosi 2.Zadanie ID:2374

Uzupełnij.

Wraz ze wzrostem rozcieńczenia kwasu H2SO3 

A. pH ........... (rośnie / maleje / pozostaje bez zmian)
B. stopień dysocjacji ........... (rośnie / maleje / pozostaje bez zmian)
C. stała dysocjacji ........... (rośnie / maleje / pozostaje bez zmian)Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl