Powrót
Zadanie ID:822

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione schematem
reakcje metali z kwasami zadania

Napisz obserwacje dotyczące obu probówek.

Probówka I.: .............................................................................................

Probówka II.: ............................................................................................Zadanie ID:1061

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na rysunku. Wodę amoniakalną dodawano powoli kroplami. Zaobserwowano wytrącenie szarozielonego osadu, który w nadmiarze amoniaku uległ roztworzeniu i powstał fioletowy roztwór.
chemia
Napisz równania reakcji, które przebiegły w probówce w formie jonowej skróconej
................................................................................
................................................................................Zadanie ID:1189

Za pomocą równania reakcji opisz proces zachodzący wg schematu:

siarczek miedzi(II) → siarczan(VI) miedzi(II).

Równanie reakcji: ...................................

Opisz wszystkie obserwacje podczas reakcji.

Obserwacje: ..........................................Zadanie ID:1204

Do roztworu chlorku chromu(III) dodano nadmiar wodorotlenku potasu.

Zapisz równania reakcji, jakie zaszły w doświadczeniu i podaj nazwę produktu końcowego.

 

Równania reakcji

......................................................................................

Nazwa produktu końcowego ....................................Zadanie ID:1211

Z poniższych związków wybierz te, które należy dodać do roztworu manganianiu(VII) potasu, aby zaobserwować odbarwienie roztworu i napisz równanie tej reakcji w postaci cząsteczkowej i jonowej skróconej.

siarczan(IV) sodu, siarczan(VI) sodu, kwas siarkowy(VI), wodorotlenek sodu

 

Równanie reakcji cząsteczkowe ..............................................

Równanie reakcji jonowe skrócone .........................................Zadanie ID:1215

Amfoteryczny charakter tlenku chromu(III) można określić przeprowadzając reakcje z kwasem i zasadą.

Napisz równanie w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej tlenku chromu(III) z zasadą sodową, gdzie powstaje związek kompleksowy o liczbie koordynacyjnej 6 jonu centralnego.

 

Równanie cząsteczkowe ...............................

Równanie jonowe skrócone ...........................................Zadanie ID:1222

Za pomocą równań chemicznych przedstaw reakcje zachodzące wg schematu

CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO

Przy każdym równaniu opisz obserwacje.

 

Równanie I ..............................

Obserwacje ..............................

Równanie II ................................

Obserwacje ........................Zadanie ID:1249 Uzupełnij równanie reakcji:

K2Cr2O7 + 6KI + 7H2SO4 → 4K2SO4 + ................ + .............. +7H2O


Zadanie ID:2134

Napisz równanie reakcji rozcieńczonego kwasu azotowego(V) z miedzią i  wzory substancji, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.

Równanie reakcji ...........................................
Utleniacz ........................................................
Reduktor ........................................................
 Zadanie ID:2141 Dokończ jonowe równania reakcji i podaj obserwacje po każdym równaniu:

...MnO4 + ...SO32– + ...H2O → ......................

Obserwacje: ......................................................

...MnO4 + ...SO32– + ...OH → ......................

Obserwacje: ......................................................


Zadanie ID:2143

Napisz równania reakcji tlenku chromu(VI) z nadmiarem wody i z małą ilością wody.  Podaj nazwy produktów i określ barwy ich roztworów.

a) równanie reakcji tlenku chromu(VI) z nadmiarem wody: ..............................................

nazwa produktu ..............................................

barwa roztworu ...............................................

b) równanie reakcji tlenku chromu(VI) z małą ilością wody: ...........................................

nazwa produktu ..............................................

barwa roztworu ...............................................Zadanie ID:2154 Do probówki z roztworem siarczanu(VI) miedzi(II) dodano roztwór wodorotlenku sodu. Gdy wytrącił się osad probówkę ogrzano.

Napisz równania reakcji, jakie zaszły w probówce.

.........................................................................................

.........................................................................................

Napisz obserwacje.

..........................................................................................


Zadanie ID:2515

Napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji zachodzących wg schematu.

CuCl2KOH→Cu(OH)Cl —KOH→ ....................

Równanie I: ......................................................

Równanie II: ......................................................Zadanie ID:2738

Do probówki nr I. zawierającej kwas bromowodorowy dodano opiłki żelaza. Do probówki nr II. zawierającej kwas chlorowodorowy dodano opiłki miedzi.

Dla każdej probówki napisz obserwacje.

Probówka nr I.: ......................................................................

Probówka nr II.: .....................................................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.