Powrót
Zadanie ID:210

   Przeprowadzono reakcję chemiczną zgodnie z równaniem 
3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
Do reakcji użyto 20g miedzi i nadmiaru kwasu azotowego(V).
Oblicz objętość wydzielonego tlenku azotu(II).

Objętość: ..................Zadanie ID:375

Przeprowadzono rozkład 120g wody na pierwiastki.
Oblicz całkowitą objętość, jaką zajmą powstałe gazy.Zadanie ID:376

Chloran potasu KClO3 pod wpływem ogrzewania rozkłada się na tlen i chlorek potasu.
Oblicz, objętość tlenu wyrażoną w warunkach normalnych, jaka powstanie w wyniku rozkładu 36,6g chloranu potasu. Obliczenia wykonuj z dokładnością do 0,1.Zadanie ID:439

W wyniku reakcji tlenku żelaza(III) z węglem powstało 165g tlenku węgla(IV) i żelazo.
Oblicz ile gram tlenku żelaza(III) wzięło w tej reakcji. Masy molowe i wynik zaokrąglaj do części dziesiętnych.

Obliczenia: ................................

Wynik: ........................................Zadanie ID:453

196,2 g cynku przereagowało z kwasem solnym.
Oblicz objętość powstałego wodoru z uwzględnieniem warunków normalnych.Zadanie ID:455

Przeprowadzono reakcję syntezy wodoru i tlenu i otrzymano 500g wody.
Oblicz objętość wodoru odmierzoną w warunkach normalnych, jaka została użyta w tej reakcji.Zadanie ID:504

W reakcji chlorku żelaza(III) z wodorotlenkiem sodu powstało 89g wodorotlenku żelaza(III).
Oblicz ilość moli wodorotlenku sodu, która wzięła udział w reakcji. Zaokrąglij masy atomowe i wynik końcowy do części dziesiętnych.

Obliczenia: ..................................

Wynik: ..........................................Zadanie ID:520

W wyniku reakcji tlenku wapnia z tlenkiem węgla(IV) powstało 20g węglanu wapnia.
Oblicz, masę tlenku wapnia i objętość tlenku węgla(IV), jakie użyto do reakcji.

Masa tlenku wapnia: ........................

Objętość tlenku węgla(IV) ................Zadanie ID:535

Oblicz ile g siarki i ile g żelaza należy przygotować, aby otrzymać 3 mole siarczku żelaza(II) w reakcji syntezy pierwiastków. Obliczenia wykonuj z dokładnością 0,1.Zadanie ID:541

Oblicz objętość tlenku węgla(II) zmierzoną w warunkach normalnych potrzebną do otrzymania 559 g żelaza metodą redukcji tlenku żelaza(III).
Obliczenia wykonuj z dokładnością 0,1.Zadanie ID:552

50 cm3 tlenku siarki(VI) przereagowało z wodorotlenkiem sodu.
Oblicz masę otrzymanej soli.Zadanie ID:694

500g węglanu wapnia poddano rozkładowi termicznemu.
Oblicz masę produktu stałego i objętość produktu gazowego zmierzoną  w warunkach normalnych. Obliczenia wykonuj z dokładnością do 0,1.Zadanie ID:696

Oblicz objętość tlenu potrzebną do całkowitego spalenia 20g glinu.

Dokładność obliczeń 0,1.Zadanie ID:697

W wyniku reakcji rozkładu 50g tlenku rtęci powstało 46,3g rtęci.
Oblicz objętość powstałego tlenu.

Przyjmij warunki normalne, dokładność obliczeń 0,1.Zadanie ID:699

Przeprowadzono reakcję kwasu solnego z 10g żelaza, w wyniku której powstał chlorek żelaza(II) i wodór.
Oblicz, ile moli wodoru powstało po reakcji.

Dokładność obliczeń 0,1.Zadanie ID:702

Przeprowadzono reakcję 200g wodoru z azotem.
Oblicz objętość amoniaku, jaka powstała w wyniku reakcji.

Obliczenia dla warunków normalnych, dokładność obliczeń 0,1.Zadanie ID:706

W celu otrzymania wapna palonego wapienie poddaje się prażeniu zgodnie z reakcją chemiczną
CaCO3(temp.)→ CaO + CO2
Oblicz ile m3 CO2 powstanie w wyniku rozkładu 10 moli węglanu wapnia w warunkach normalnych.

Objętość CO2: ..........................

 

 Zadanie ID:757

W wyniku reakcji kwasu solnego z siarczkiem żelaza(II) powstało 2dm3 siarkowodoru i chlorek żelaza(II).
Oblicz masę otrzymanego chlorku żelaza(II).Zadanie ID:812

Azotan(V) amonu topi się w temperaturze 169 °C a w temperaturze 210 °C rozkłada się wybuchowo wytwarzając tylko produkty gazowe: azot, tlen i parę wodną

Oblicz sumaryczną objętość gazów, obliczoną w warunkach normalnych powstałą w wyniku rozkładu 50g azotany(V) amonu.Zadanie ID:824

150g chlorku amonu poddano ogrzewaniu, w wyniku którego zaszła reakcja
NH4Cl → NH3 + HCl  

Oblicz objętość otrzymanego chlorowodoru  w warunkach normalnych.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.