Powrót
Zadanie ID:81

Napisz równania reakcji przebiegających wg schematów:

I. CH2Cl–CH2Cl —NaOH, alkohol→......................

II. CH2Cl–CH2Cl —NaOH,H2O→......................Zadanie ID:784

Przeprowadzono doświadczenie przebiegające wg schematu

C2H5OH — KMnO4, H2SO4, T → CH3COOH

Określ barwę mieszaniny reakcyjnej przed reakcją i po reakcji.

Przed reakcją ..........................

Po reakcji ...............................Zadanie ID:1270

Napisz równania reakcji zachodzących wg schematu:

1,2-dichloroetan —NaOH, alkohol→ .............  —trimeryzacja → .................

Równanie reakcji I.: ...................................................

Równanie reakcji II.: ...................................................Zadanie ID:1367

Pewna substancja jest syropowatą cieczą, tłustą w dotyku, bezbarwną, przezroczystą, dobrze rozpuszczalną w wodzie. Niebieski osadu wodorotlenku miedzi(II) roztwarza się w niej i powstaje charakterystyczne intensywne niebieskie zabarwienie.

Spośród podanych niżej związków wybierz substancję, która odpowiada powyższemu opisowi i napisz jej wzór półstrukturalny i podaj nazwę zwyczajową.

kwas etanowy, octan sodu, etanal, propano-1,2,3-triol, etanol, hydroksybenzenZadanie ID:1408

Napisz równanie reakcji, w której substratami są kwas o-hydroksybenzoesowy i propan-2-ol a katalizatorem jest kwas siarkowy(VI). Podaj do jakiej grupy związków należy powstały produkt organiczny.

 

Równanie reakcji .................................................

Nazwa grupy związków, do której należy produkt organiczny ........................Zadanie ID:1420

Spośród poniższych odczynników wybierz ten, za pomocą którego można odróżnić związki:

probówka I. butan-1-ol       probówka II. 2-metylopropan-2-ol.

Odczynniki: stężony kwas siarkowy(VI), tlenek miedzi(II), wodorotlenek miedzi(II), woda bromowa

Zapisz równanie reakcji i wnioski.

 

Wybrany odczynnik: ....................

Równanie reakcji ........................

Wnioski ................................Zadanie ID:1423

Napisz równanie reakcji zachodzącej wg schematu:

 propan-1-ol  –Al2O3→ ...................... + H2OZadanie ID:1461

Napisz równania reakcji zachodzących wg schematu:

but-1-en —H2O,H+→ ............ —HBr→ .................Zadanie ID:1464

Napisz równania reakcji przedstawione na schemacie i określ typ reakcji organicznej.

propan-ol —Al2O3, T. → .............. —Cl2 → .......................

 

Równanie reakcji I.: ................................. Typ reakcji .......................

Równanie reakcji II: ................................. Typ reakcji .......................Zadanie ID:1467

Za pomocą równań reakcji zapisz procesy zachodzące wg poniższego schematu i podaj typ każdej reakcji.

butan-2-ol —Al2O3,temp.→ ..............—HCl→.................—KOH, H2O→ .................................

Reakcja I: ......................................... Typ reakcji ............................

Reakcja II: ......................................... Typ reakcji ............................

Reakcja III: ......................................... Typ reakcji ............................Zadanie ID:1468

Za pomocą równań reakcji zapisz procesy przedstawione na schemacie:

fenol —NaOH→................ —H2O, CO2→ ....................

 

Równanie I.: ...................................

Równanie II. :...................................Zadanie ID:1469

Uzupełnij schemat ciagu reakcji chemicznych wzorami półstrukturalnymi

bromoetan —Na→ ......... Cl2,hv → ....... —KOH,H2O→ .....Zadanie ID:1478

Uzupełnij schemat ciągu reakcji chemicznych wzorami półstrukturalnymi

............–H2O, kat H+→   CH3-CH(OH)-CH3   –[O],T→ ....................
 Zadanie ID:1513

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji przedstawione na schemacie

etanal —O2 → ................ —etanol,H2SO4(stęż) → .............. —NaOH,H2O→ ................

 

Równanie reakcji I.:..................................................

Równanie reakcji II.:..................................................

Równanie reakcji III.:..................................................Zadanie ID:2189

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.
zadania pochodne weglowodor�w
Powstały w wyniku doświadczenia produkt organiczny wykazuje pozytywną próbę Tollensa.

Uzupełnij wzorami półstrukturalnymi jonowe równanie reakcji, jaka zaszła w probówce i napisz obserwacje.

Równanie reakcji:
3............. + Cr2O72– + 8H+ → 2 Cr3+ + 3............. + 7H2O

Obserwacje ..................................................................Zadanie ID:2194

Narysuj wzory strukturalne izomerów związku o wzorze sumarycznym C2H4O i podaj ich nazwy systematyczne.Zadanie ID:2248 Napisz wzór półstrukturalny i podaj nazwę systematyczną substratu, którego trimeryzacja prowadzi do powstania trioksometylenu o wzorze
trioksometylen

Wzór substratu .....................

Nazwa systematyczna ...............................Zadanie ID:2259

Poniżej przedstawiono schemat ciągu dwóch reakcji.
pochodne węglowodorw zadania maturalne
Za wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji przedstawione na schemacie.

Równanie reakcji I.: ...................................

Równanie reakcji II: ...................................Zadanie ID:2389

Toluen poddano reakcji utleniania za pomocą manganianu(VII) potasu w obecności kwasu siarkowego(VI).

Podaj wzór półstrukturalny i nazwę produktu końcowego tej reakcji.

Wzór .................................   Nazwa ..............................Zadanie ID:2411

Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne dwóch związków organicznych, które stosowane są w medycynie jako leki.

Związek A. jest lekiem przeciwbólowym i przeciwzapalnym, związek B. to lek odkażający przewód pokarmowy i drogi moczowe.

pochodne węglowodorw matura z chemii

Podaj nazwę związku A. i związku B. i określ do jakiej grupy związków należą.

 

Nazwa związku A.: ....................................................

Nazwa związku B.: .....................................................

Oba związki należą do grupy .......................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl