Powrót
Zadanie ID:71

Określ obserwacje reakcji przedstawionej na schemacie

zadania kwasy organiczneZadanie ID:227

Napisz wzór półstrukturalny produktu utleniania kwasu mlekowego.

CH3–CH(OH)–COOH —[O] → ................................................Zadanie ID:247

Autodysocjacja to rodzaj dysocjacji elektrolitycznej, w której związek rozpada się na jony pod wpływem innych cząsteczek tego samego związku. Jednocześnie pełnią one rolę kwasu i zasady. Związkiem taki jest woda, która ulega autodysocjacji zgodnie z równaniem
H2O + H2O ⇌ H3O+ + OH
W analogiczny sposób może dysocjować ciekły amoniak, kwas siarkowy(VI), kwas octowy i inne związki.
 

Napisz równanie autodysocjacji kwasu octowego i zaznacz sprzężone pary kwas––zasada według teorii Brønsteda–Lowry'ego.

 Zadanie ID:355

Spośród podanych niżej związków wybierz dwa takie, które ze sobą reagują. Napisz równanie reakcji i obserwacje, jakie można dokonać podczas przeprowadzania reakcji.

CH3COONa(aq)  • Na2SO4(aq) • CH3COOH(aq) • H2SO4(aq)  
 

Równanie reakcji: ..........................................

Obserwacje: ...................................................Zadanie ID:1199

1) Określ obserwacje dotyczące reakcji kwasu octowego z roztworem węglanu sodu

Obserwacje ...............................................

2) Napisz równanie tej reakcji

a) w formie cząsteczkowej ...........................

b) w formie jonowej skróconej............................Zadanie ID:1409

Napisz równanie reakcji kwasu o-hydroksybenzoesowego (salicylowego) z wodorotlenkiem sodu, jeśli obie substancje zmieszano w stosunku molowym 1:1.

Równanie reakcji ..............................................................Zadanie ID:1425

Napisz schemat reakcji utleniania kwasu 2-hydroksypropanowego.

Podaj nazwę zwyczajową kwasu 2-hydroksypropanowego.Zadanie ID:1430

Do probówki zawierającej wodę z feneloftaleiną dodano palmitynian sodu.

Napisz równanie reakcji, jaka tam zaszła i obserwacje. Podaj typ reakcji.

 

Równanie reakcji ...............................................

Obserwacje .......................................................

Typ reakcji ........................................................Zadanie ID:1444

Napisz równanie reakcji dekarboksylacji kwasu 2-hydroksypropanowego.

 

Równanie reakcji ...............................................................Zadanie ID:1447

W dolegliwości zwanej "zespół suchego oka" powierzchnię gałki ocznej nawilża się za pomocą leku, którego głównym składnikiem jest kwas poliakrylowy będący polimerem kwasu propenowego (akrylowego).

Napisz wzorami półstrukturalnymi równanie polimeryzacji kwasu propenowego.

 

Równanie reakcji ...................................Zadanie ID:1452

Za pomocą równań reakcji napisz procesy, jakie zachodzą podczas rozpuszczania etanianu sodu w wodzie.

 

Równania ..................................................

.................................................................Zadanie ID:1453

Mydło zawierające palmitynian sodu dodano do wody wapiennej.

Napisz cząsteczkowe i skrócone jonowe równanie reakcji, jaka zaszła i obserwacje.

 

Równanie reakcji cząsteczkowe ...........................................

Równanie skrócone jonowe ..................................................

Obserwacje .........................................................................Zadanie ID:2037

Za pomocą wzorów Fishera narysuj parę enancjomerów kwasu mlekowego o wzorze CH3-CH(OH)-COOH.

Rysunek pary enancjomerów kwasu mlekowego: ..............................................Zadanie ID:2084

Do probówki nr I. zawierającej kwas oleinowy i do probówki nr II. zawierającej cyklopropanon dodano roztwór KMnO4.

Napisz, co zaobserwowano w obu doświadczeniach.

Probówka nr I, ......................................................................................

Probówka nr II. .....................................................................................Zadanie ID:2355

Określ typ hybrydyzacji każdego atomu węgla we wzorze

zadania pochodne węglowodorw hybrydyzacja

Nr atomu węgla 1 2 3 4 5
Hybrydyzacja ..... ..... ..... ..... .....

 Zadanie ID:2400

Przeanalizuj podane schematy reakcji.
Wybierz schemat reakcji, która zachodzi i uzupełnij równanie wpisując wzory produktów i współczynnikii.
W miejscu produktów reakcji, która nie zachodzi wpisz X.

I. Na2CO3 + CH3COOH → ..................................................

II. H2CO3 + CH3COONa → .................................................

Uzasadnij swój wybór: .......................................................

Równanie reakcji, która zachodzi napisz w postaci jonowej skróconej.

...................................................................................................Zadanie ID:2405

Określ odczyn wodnego roztworu benzoesanu sodu. Odpowiedź uzasadnij pisząc odpowiednie równanie reakcji.

Odczyn: .........................................................................

Równanie reakcji: .......................................................Zadanie ID:2486

Na podanym wzorze kwasu mezo–winowego zaznacz gwiazdkami asymetryczne atomy węgla.
kwas winowy
Uzupełnij zdanie, aby było ono prawdziwe.

Kwas mezo–winowy ................. [jest / nie jest] związkiem optycznie czynnym ponieważ jego cząsteczka ................ [jest/nie jest] chiralna.Zadanie ID:2772

Kwas winowy (kwas 2,3–dihydroksybutanodiowy) posiada 3 izomery:
kwas winowy

a) Napisz numery izomerów, które stanowią parę enancjomerów: ...................................

b) Napisz numery izomerów, które stanowią parę diastereoizomerów: ............................

c) Napisz numer izomeru, który należy do szeregu konfiguracyjnego D: ...............................Zadanie ID:2786

Narysuj wzory półstrukturalne wszystkich kwasów będących izomerami  o wzorze sumarycznym C3H7COOH i podaj ich nazwy systematyczne.Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl