Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:600

Podaj liczbę wiązań σ i π w cząsteczce o wzorze

CH2=CH-O-CO-CH3

Liczba wiązań π ............ Liczba wiązań σ ............Zadanie ID:633

W wyniku hydrolizy 1 mola pewnego tłuszczu powstało 2 mole kwasu oleinowego i 1 mol kwasu stearynowego.

Narysuj wzór półstrukturalny tego tłuszczu.Zadanie ID:741

Kwasy karboksylowe i estry, które posiadają taką samą ilość atomów węgla w cząsteczce są izomerami funkcyjnymi.

Narysuj wzory półstrukturalne wszystkich możliwych izomerów kwasu butanowego będących estrami.Zadanie ID:847

Kwas winowy HOOC−CH(OH)−CH(OH)−COOH  reaguje z metanolem w środowisku stężonego kwasu siarkowego(VI).

Napisz wzór półstrukturalny organicznego produktu tej reakcji.Zadanie ID:997

Dane są stałe dysocjacji wybranych kwasów.
kwas benzoesowy      K = 6,5·10-5  
kwas octowy                K = 1,8·10-5  
kwas mrówkowy         K = 1,8·10-4  

Uszereguj je od najsłabszego do najmocniejszego.

.............................................................................Zadanie ID:1163

   Napisz wzór półstrukturalny estru powstałego w wyniku reakcji 1 mola kwasu siarkowego(VI) z 1 molem etanolu i podaj jego nazwę.

Wzór ..........................................

Nazwa ........................................Zadanie ID:1171

Octan izopropylu to bezbarwna ciecz o intensywnym owocowym zapachu. Jest on stosowany jako rozpuszczalnik tłuszczów, olejów, wosków oraz używany poligrafii,  w przemyśle perfumeryjnym, w produkcji farb. Otrzymuje się go w reakcji estryfikacji alkoholu izopropylowego (propan-2-olu) z kwasem octowym.

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie hydrolizy zasadowej octanu izopropylu.Zadanie ID:1178

Dokończ równanie reakcji hydrolizy triglicerydu
hydroliza glicerydów

Jeśli podany trigliceryd wykazuje czynność optyczną, to zaznacz asymetryczny atom węgla, jeśli nie – napisz, że nie wykazuje czynności optycznej.Zadanie ID:1199

1) Określ obserwacje reakcji zachodzącej wg schematu

roztwór kwasu octowego + roztwór węglanu sodu  → ..............................................

Obserwacje ...............................................

2) Napisz równanie tej reakcji

a) w formie cząsteczkowej ...........................

b) w formie jonowej skróconej............................Zadanie ID:1408

Napisz równanie reakcji, w której substratami są kwas o-hydroksybenzoesowy i propan-2-ol a katalizatorem jest kwas siarkowy(VI). Podaj do jakiej grupy związków należy powstały produkt organiczny.

 

Równanie reakcji .................................................

Nazwa grupy związków, do której należy produkt organiczny ........................Zadanie ID:1409

Napisz równanie reakcji kwasu o-hydroksybenzoesowego (salicylowego) z wodorotlenkiem sodu, jeśli obie substancje zmieszano w stosunku molowym 1:1.

Równanie reakcji ..............................................................Zadanie ID:1412

Kwas fosfatydowy to pochodna gliceryny, w której jedna z pierwszorzędowych grup –OH jest zestryfikowana kwasem fosforowym(V) a pozostałe kwasami tłuszczowymi.

Narysuj wzór półstrukturalny kwasu fosfatydowego, jeśli do estryfikacji gliceryny użyto kwasu stearynowego i kwasu fosforowego(V).Zadanie ID:1422

Za pomocą wzorów półstrukturalnych uzupełnij schemat ciągu reakcji:

propanol —CuO, T.→ .......... —Cu(OH)2, T.→ ........... —CH3OH,H2SO4→ ..............

Podaj nazwę organicznego produktu końcowego.

Nazwa produktu końcowego ......................Zadanie ID:1425

Napisz schemat reakcji utleniania kwasu 2-hydroksypropanowego.

Podaj nazwę zwyczajową kwasu 2-hydroksypropanowego.Zadanie ID:1427

Napisz równanie reakcji hydrolizy octanu etylu pod wpływem wodorotlenku potasu.

 

Równanie reakcji ...............................................Zadanie ID:1430

Do probówki zawierającej wodę z feneloftaleiną dodano palmitynian sodu.

Napisz równanie reakcji, jaka tam zaszła i obserwacje. Podaj typ reakcji.

 

Równanie reakcji ...............................................

Obserwacje .......................................................

Typ reakcji ........................................................Zadanie ID:1436

Napisz równanie reakcji hydrolizy zasadowej (z udziałem KOH) szczawianu dietylu o wzorze

szczawian dietylu zadania maturalne

Podaj nazwy otrzymanych produktów.

Równanie reakcji ...............................................

Nazwy produktów ..............................................Zadanie ID:1440

Napisz równanie reakcji kwasu 2-hydroksypropanowego z kwasem etanowym.Zadanie ID:1441

Napisz wzory półstrukturalne produktów hydrolizy kwasowej podanego niżej związku i podaj ich nazwy systematyczne.

hydroliza estry zadania matura

 Zadanie ID:1444

Napisz równanie reakcji dekarboksylacji kwasu 2-hydroksypropanowego.

 

Równanie reakcji ...............................................................Zadanie ID:1447

W dolegliwości zwanej "zespół suchego oka" powierzchnię gałki ocznej nawilża się za pomocą leku, którego głównym składnikiem jest kwas poliakrylowy będący polimerem kwasu propenowego (akrylowego).

Napisz wzorami półstrukturalnymi równanie polimeryzacji kwasu propenowego.

 

Równanie reakcji ...................................Zadanie ID:1452

Za pomocą równań reakcji napisz procesy, jakie zachodzą podczas rozpuszczania etanianu sodu w wodzie.

 

Równania ..................................................

.................................................................Zadanie ID:1453

Mydło zawierające palmitynian sodu dodano do wody wapiennej.

Napisz cząsteczkowe i skrócone jonowe równanie reakcji, jaka zaszła i obserwacje.

 

Równanie reakcji cząsteczkowe ...........................................

Równanie skrócone jonowe ..................................................

Obserwacje .........................................................................Zadanie ID:2037

Za pomocą wzorów Fishera narysuj parę enancjomerów kwasu mlekowego o wzorze CH3-CH(OH)-COOH.

Rysunek pary enancjomerów kwasu mlekowego: ..............................................Zadanie ID:2084

Do probówki nr I. zawierającej kwas oleinowy i do probówki nr II. zawierającej cyklopropanon dodano roztwór KMnO4.

Napisz, co zaobserwowano w obu doświadczeniach.

Probówka nr I, ......................................................................................

Probówka nr II. .....................................................................................Zadanie ID:2355

Określ typ hybrydyzacji każdego atomu węgla we wzorze

zadania pochodne węglowodorw hybrydyzacja

Nr atomu węgla 1 2 3 4 5
Hybrydyzacja ..... ..... ..... ..... .....

 Zadanie ID:2400

Przeanalizuj podane schematy reakcji.
Wybierz schemat reakcji, która zachodzi i uzupełnij równanie wpisując wzory produktów i współczynnikii.
W miejscu produktów reakcji, która nie zachodzi wpisz X.

I. Na2CO3 + CH3COOH → ..................................................

II. H2CO3 + CH3COONa → .................................................

Uzasadnij swój wybór: .......................................................

Równanie reakcji, która zachodzi napisz w postaci jonowej skróconej.

...................................................................................................Zadanie ID:2405

Określ odczyn wodnego roztworu benzoesanu sodu. Odpowiedź uzasadnij pisząc odpowiednie równanie reakcji.

Odczyn: .........................................................................

Równanie reakcji: .......................................................Zadanie ID:2486

Na podanym wzorze kwasu mezo–winowego zaznacz gwiazdkami asymetryczne atomy węgla.
kwas winowy
Uzupełnij zdanie, aby było ono prawdziwe.

Kwas mezo–winowy ................. [jest / nie jest] związkiem optycznie czynnym ponieważ jego cząsteczka ................ [jest/nie jest] chiralna.Zadanie ID:2770

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji przedstawione na schemacie:

eten —1.→ etanol —2.→ octan etylu —3.→ octan soduZadanie ID:2772

Kwas winowy (kwas 2,3–dihydroksybutanodiowy) posiada 3 izomery:
kwas winowy

a) Napisz numery izomerów, które stanowią parę enancjomerów: ...................................

b) Napisz numery izomerów, które stanowią parę diastereoizomerów: ............................

c) Napisz numer izomeru, który należy do szeregu konfiguracyjnego D: ...............................Zadanie ID:2786

Narysuj wzory półstrukturalne wszystkich kwasów będących izomerami  o wzorze sumarycznym C3H7COOH i podaj ich nazwy systematyczne.Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.