Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:160

W trzech nieoznaczonych probówkach znajdują się roztwory: azotanu(V) cyny(II), bromku baru, azotanu(V) ołowiu(II).
Masz do dyspozycji dwa odczynniki: roztwór wodorotlenku sodu i roztwór chlorku sodu.

Opisz, jak za ich pomocą zidentyfikujesz zawartości probówek. Zilustruj wykonywane reakcje równaniami jonowymi skróconymi.

 Zadanie ID:161

Dopasuj dokończenie zdania i napisz przykładowe cząsteczkowe równanie reakcji.

Reakcja strąceniowa Mg2+ + 2OH→ Mg(OH)2↓ przebiega wg schematu:

A. sól1 + sól2 → sól3 + sól4

B. sól1 + zasada1 → sól2 + zasada2

C. sól1 + kwas1 → sól2 + kwas2

D. kwas + zasada → sól + woda

E. metal + kwas → sól + wodórZadanie ID:258

W dwóch probówkach znajdują się roztwory azotanu(V) magnezu i azotanu(V) wapnia. Skorzystaj z tabeli rozpuszczalności i znajdź związek, który pozwoli na rozróżnienie zawartości probówek.

Zilustruj odpowiedź odpowiednią reakcją zapisaną cząsteczkowo i jonowo.Zadanie ID:301

Do roztworu zawierającego jony CO32− i SO42− o stężeniach 0,01mol/dmdodawano roztwór wodny chlorku wapnia.

Podaj wzór soli, która zacznie wytrącać się jako pierwsza.

Wartości iloczynów rozpuszczalności:
Ir CaCO3 = 4,8·10−9      Ir CaSO4 = 6,3·10−5     

 Zadanie ID:305

   Do roztworu pewnej soli dodano roztwór wodorotlenku sodu. Zaobserwowano wytrącenie osadu.

Spośród niżej podanych wzorów wybierz sól, która znajdowała się w roztworze i napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

K2SO4, NaCl, FeCl3, BaCl2 

Równanie w formie cząsteczkowej: .......................................................

Równanie w formie jonowej skróconej ................................................Zadanie ID:360

Spośród podanych niżej związków wybierz te, które moga posłużyć do identyfikacji jonów siarczanowych (VI):

A. Bromek baru

B. Węglan sodu

C. Azotan(V) ołowiu

D. Chlorek glinu

Odpowiedź zobrazuj skróconymi jonowymi równaniami reakcji.Zadanie ID:619

Zmieszano 100cm3 roztworu chlorku baru o stężeniu 0,01mol/dm3 i 100cm3 roztworu węglanu sodu o stężeniu 0,01 mol/dm3.
Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ, czy wytrącił się osad.
Iloczyn rozpuszczalności BaCO3 wynosi 8·10−9.Zadanie ID:714

Iloczyn rozpuszczalności AgI wynosi 1·10−16.
Oblicz stężenie molowe jonów I w nasyconym roztworze AgI.Zadanie ID:755

   Zmieszano roztwór chlorku cynku z roztworem zasady sodowej.

Napisz wzory jonów, które zostały usunięte z roztworu w wyniku reakcji, jaka zaszła po zmieszaniu.

Wzory jonów: ............................................Zadanie ID:933

Dane są iloczyny rozpuszczalności 
PbSO4   2,5·10-8  i   BaSO4    1,1·10-10  
Do roztworu zawierającego równomolową mieszaninę PbCl2 i BaCl2 dodawano powoli roztwór K2SO4.

Określ, która z powstających soli wytrąci się pierwsza.

Wzór soli, która wytraci się pierwsza: ........ 
 Zadanie ID:944

   Do 250 cm3 roztworu azotanu(V) srebra o stężeniu 0,2 mol/dm3 dodano roztwór chlorku sodu, w którym znajdowało się 4g tej soli.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i oceń, czy nastąpiło całkowite strącenie jonów Ag+ w postaci osadu.Zadanie ID:1049

Wskaż prawidłowe skrócone jonowe równanie reakcji węglanu sodu z chlorkiem wapnia:

A. Ca2+ + CO32– → CaCO3(aq)

B. 2Na+ + 2Cl → 2NaCl(aq)

C. Na+ + Cl  → NaCl(aq)

D. Ca2+ +CO32–→ CaCO3(s)

E. Na2CO3(aq) + CaCl2(aq) → 2NaCl(aq) + CaCO3(s)Zadanie ID:1057

Rozpuszczalność CaSO4 w temp.20oC wynosi 0,24g/100g wody.
Oblicz iloczyn rozpuszczalności CaSOw tej temperaturze.

Przyjmij: M CaSO=136 g/mol,   droztworu=1g/cm3.Zadanie ID:1080

Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej równania reakcji azotanu(V) srebra z chlorkiem amonu.

 Równanie cząsteczkowe: .......................................... 

Równanie jonowe skrócone: ......................................Zadanie ID:1167

Przeprowadzono 2 doświadczenia.
Doświadczenie I. Do 100 cm3 roztworu chlorku wapnia o stężeniu 0,1 mol/dm3 dodano 100cm3 roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 0,1 mol/dm3.
Doświadczenie II. Do 100 cm3 roztworu chlorku wapnia o stężeniu 0,1 mol/dm3 dodano 100cm3 roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 0,2 mol/dm3.

Porównaj ilości osadów, jakie wytrąciły się w obu doświadczeniach i wybierz właściwą odpowiedź.

a) w obu doświadczeniach wytrąciła się taka sama ilość osadu
b) w doświadczeniu I. wytrąciło się więcej osadu
c) w doświadczeniu II. wytrąciło się więcej osadu

 Zadanie ID:1179

   Iloczyn rozpuszczalności jest to stała równowagi, jaka ustala się między roztworem nasyconym a osadem soli lub wodorotlenku.
Poniżej przedstawiono wyrażenia na iloczyn rozpuszczalności i jego wartości dla wybranych węglanów:
Ks BaCO3 = [Ba2+][CO32−] = 1·10−8  
Ks MnCO3 = [Mn2+][CO32−] = 2,2·10−11  
Ks MgCO3 = [Mg2+][CO32−] = 6,8·10−6  

Podaj wzór soli, w której roztworze nasyconym znajduje się największe stężenie jonów węglanowych. Odpowiedź uzasadnij.

Wzór soli: ....................................

Uzasadnienie: ..............................Zadanie ID:1843
Stężenie nasyconego roztworu wodorotlenku cynku wynosi 1,21·10−6 mol∙dm–3.

Oblicz iloczyn rozpuszczalności tego wodorotlenku.


Zadanie ID:1906

Zmieszano dwa roztwory:
I. 50 cm3 roztworu NaCl o stężeniu 2*10−5mol/dm3
I. 50 cm3 roztworu AgNO3 o stężeniu 2*10−5mol/dm3
Iloczyn rozpuszczalności AgCl dla T = 298K wynosi 1,77*10−10

Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ, czy wytrąci się osad.Zadanie ID:2109

   Do 50cm3 roztworu Na2CrO4 o stężeniu 0,4 mol/dm3 dodano 60cm3 roztworu AgNO3 o stężeniu 0,5 mol/dm3.
Oblicz masę wydzielonego osadu.Zadanie ID:2151

  Do 100 cm3 0,2-molowego roztworu azotanu(V) srebra(I) dodano 100 cm3 0,3-molowego roztworu kwasu chlorowodorowego. Wytrącił się osad, który odsączono.
Oblicz pH roztworu pozostałego po odsączeniu osadu. Wynik podaj z dokładnością do 0,1.Zadanie ID:2157 Sporządzono mieszaninę chlorku baru, chlorku cynku i chlorku sodu.

Twoim zadaniem jest wydzielić z tej mieszaniny stały chlorek cynku.
Masz do dyspozycji kwasy: siarkowy(VI), azotowy(V), solny, węglowy oraz wodorotlenek sodu.

Zaprojektuj doświadczenie.
Opisz kolejne czynności i uzasadnij równaniami reakcji cząsteczkowymi i jonowymi.Zadanie ID:2367

Do probówki z roztworem wodorotlenku sodu dodano stechiometryczną ilość roztworu azotanu(V) miedzi(II)

Podaj wzory jonów, jakie pozostały w roztworze po reakcji i uzasadnij odpowiedź jonowym równaniem reakcji.

Określ odczyn roztworu po reakcji.

Wzory jonów: .....................................................................................

Jonowe równanie reakcji .................................................................

Odczyn roztworu ...............................................................................Zadanie ID:2368

Do probówki z roztworem chlorku baru dodano stechiometryczną ilość roztworu kwasu siarkowego(VI).

Podaj wzory jonów, jakie pozostały w roztworze po reakcji i uzasadnij odpowiedź jonowym równaniem reakcji. Określ odczyn roztworu po reakcji.

Wzory jonów: .....................................................................................

Jonowe równanie reakcji .................................................................

Odczyn roztworu ...............................................................................Zadanie ID:2487

Zmieszano 50 cm3 roztworu HBr o stężeniu 0,002 mol/dm3 i 50 cm3 roztworu AgNO3 o stężeniu 0,005 mol/dm3.  Iloczyn rozpuszczalności AgBr wynosi 5,35·10−13 w T = 298K.

Określ, czy wytrąci się osad a odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.

Osad ............................. [wytrąci się / nie wytrąci się]

Obliczenia: ...................................................................

 Zadanie ID:2754

   Do roztworu pewnej soli dodano roztwór wodorotlenku potasu. Zaobserwowano wytrącenie osadu.

Spośród niżej podanych wzorów wybierz sól, która znajdowała się w roztworze i napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

(NH4)2SO3, Zn(NO3)2, BaCl2, Na2CO3

Równanie w formie cząsteczkowej: .......................................................

Równanie w formie jonowej skróconej ................................................Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.