Powrót
Zadanie ID:301

Do roztworu zawierającego jony CO32− i SO42− o stężeniach 0,01mol/dmdodawano roztwór wodny chlorku wapnia.

Podaj wzór soli, która zacznie wytrącać się jako pierwsza.

Wartości iloczynów rozpuszczalności:
Ks CaCO3 = 4,8·10−9      Ks CaSO4 = 6,3·10−5     

 Zadanie ID:619

Zmieszano 100cm3 roztworu chlorku baru o stężeniu 0,01mol/dm3 i 100cm3 roztworu węglanu sodu o stężeniu 0,01 mol/dm3.
Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ, czy wytrącił się osad.
Iloczyn rozpuszczalności BaCO3 wynosi 8·10−9.Zadanie ID:714

Iloczyn rozpuszczalności AgI wynosi 1·10−16.
Oblicz stężenie molowe jonów I w nasyconym roztworze AgI.Zadanie ID:933

Dane są iloczyny rozpuszczalności 
PbSO4   2,5·10-8  i   BaSO4    1,1·10-10  
Do roztworu zawierającego równomolową mieszaninę PbCl2 i BaCl2 dodawano powoli roztwór K2SO4.

Określ, która z powstających soli wytrąci się pierwsza.

Wzór soli, która wytraci się pierwsza: ........ 
 Zadanie ID:944

   Do 250 cm3 roztworu azotanu(V) srebra o stężeniu 0,2 mol/dm3 dodano roztwór chlorku sodu, w którym znajdowało się 4g tej soli.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i oceń, czy nastąpiło całkowite strącenie jonów Ag+ w postaci osadu.Zadanie ID:1057

Rozpuszczalność CaSO4 w temp.20oC wynosi 0,24g/100g wody.
Oblicz iloczyn rozpuszczalności CaSOw tej temperaturze.

Przyjmij: M CaSO=136 g/mol,   droztworu=1g/cm3.Zadanie ID:1179

   Iloczyn rozpuszczalności jest to stała równowagi, jaka ustala się między roztworem nasyconym a osadem soli lub wodorotlenku.
Poniżej przedstawiono wyrażenia na iloczyn rozpuszczalności i jego wartości dla wybranych węglanów:
Ks BaCO3 = [Ba2+][CO32−] = 1·10−8  
Ks MnCO3 = [Mn2+][CO32−] = 2,2·10−11  
Ks MgCO3 = [Mg2+][CO32−] = 6,8·10−6  

Podaj wzór soli, w której roztworze nasyconym znajduje się największe stężenie jonów węglanowych. Odpowiedź uzasadnij.

Wzór soli: ....................................

Uzasadnienie: ..............................Zadanie ID:1843
Stężenie nasyconego roztworu wodorotlenku cynku(II) wynosi 1,21·10−6 mol∙dm–3.

Oblicz iloczyn rozpuszczalności tego wodorotlenku.


Zadanie ID:1906

Zmieszano dwa roztwory:
I. 50 cm3 roztworu NaCl o stężeniu 2·10−5mol/dm3
I. 50 cm3 roztworu AgNO3 o stężeniu 2·10−5mol/dm3
Iloczyn rozpuszczalności AgCl dla T = 298K wynosi 1,77·10−10

Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ, czy wytrąci się osad.Zadanie ID:2109

   Do 50cm3 roztworu Na2CrO4 o stężeniu 0,4 mol/dm3 dodano 60cm3 roztworu AgNO3 o stężeniu 0,5 mol/dm3.
Oblicz masę wydzielonego osadu.Zadanie ID:2487

Zmieszano 50 cm3 roztworu HBr o stężeniu 0,002 mol/dm3 i 50 cm3 roztworu AgNO3 o stężeniu 0,005 mol/dm3.  Iloczyn rozpuszczalności AgBr wynosi 5,35·10−13 w T = 298K.

Określ, czy wytrąci się osad a odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.

Osad ............................. [wytrąci się / nie wytrąci się]

Obliczenia: ...................................................................

 Zadanie ID:3115

pH nasyconego roztworu wodorotlenku magnezu w temp. 25oC wynosi 10,4.

Oblicz wartość iloczynu rozpuszczalności wodorotlenku magnezu w tej temperaturze.Zadanie ID:3117

Iloczyn rozpuszczalności wodorotlenku manganu(II) w temp.25oC wynosi 1,26·10−13.

Oblicz pH nasyconego roztworu wodorotlenku cynku.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl