Powrót
Zadanie ID:146

Uszereguj tlenki według wzrostu ich charakteru zasadowego.
MgO, K2O, Al2O3, Na2O
................................................

Napisz równanie reakcji najbardziej zasadowego tlenku z wodą.
..............................................

Napisz równanie reakcji syntezy najmniej zasadowego tlenku z pierwiastków.
............................................Zadanie ID:307

Uzupełnij tabelę wpisując wzory odpowiednich tlenków spośród podanych poniżej.
SO2   Al2O3   K2O   CaO   SiO2   CO     NO   P4O10

tlenki reagujące z wodą, tworzące zasady ..........................
tlenki reagujące z woda, tworzące kwasy ..........................
tlenki obojętne ..........................

 Zadanie ID:588

Podane niżej wodorki zakwalifikuj do odpowiedniej grupy.
NaH, H2O, CaH2, NH3, SiH4, HCl

wodorki zawierające wiązanie jonowe: ........................
wodorki zawierające wiązanie kowalencyjne ...............Zadanie ID:1005

Jeden z tlenków fosforu ma wzór P4O10. Otrzymuje się go w reakcji spalania fosforu w powietrzu (proces I.). Ma on postać białego proszku, który gwałtownie reaguje z wodą (proces II.).

a) podaj nazwę systematyczną tego tlenku

nazwa systematyczna P4O10: ....................................

b) określ typ wiązań, jakie znajdują się w cząsteczce P4O10 

typ wiązań: ...................................

c) napisz równanie reakcji procesu I. i II. i określ typy tych reakcji

równanie reakcji procesu I.: ................................................ typ reakcji: ...................................
równanie reakcji procesu II.: ............................................... typ reakcji: ...................................Zadanie ID:1070

Spośród podanych niżej tlenków wybierz te, które reagują z wodą z utworzeniem kwasów i napisz dla nich równania tych reakcji.

Li2O    CO2    CO    MgO   SO3    SiO2  

Równania reakcji: ...............................................................Zadanie ID:1075

Uzupełnij tabelę wpisując charakter chemiczny tlenków i jego równanie reakcji z wodą, jeśli taka zachodzi.

tlenek charakter równanie reakcji z wodą
SiO2    
Na2O    
NO    
SO2    

 Zadanie ID:1376

Zakwalifikuj tlenki podane niżej wzorami do odpowiednich grup

Na2O; N2O5; SO3; CO; CO2; P4O10; Al2O3;

tlenki zasadowe: ...................................
tlenki kwasowe: ....................................
tlenki amfoteryczne: .............................
tlenki obojętne: .....................................Zadanie ID:1771

Próbkę węglanu wapnia prażono w wysokiej temperaturze (reakcja I.). Gazowy produkt reakcji wprowadzono do wody (reakcja II.). Stały produkt reakcji I. dodano do probówki z wodą (reakcja III.).

Napisz równania reakcji I, II i III.

Równanie I: .........................
Równanie II: ........................
Równanie III: .......................Zadanie ID:1772

Napisz równania reakcji przebiegające wg schematu
S — I.→  SO2 — II.→  H2SO3 
Reakcja I.: ............................
Reakcja II.: ...........................

Określ typ reakcji I. i typ reakcji II.
Typ reakcji I.: ..................
Typ reakcji II.: .................

Określ charakter chemiczny tlenku będącego reagentem w tych reakcjach.
Charakter chemiczny: ...........................Zadanie ID:1774

Do probówki zawierającej tlenek magnezu dodano wodę i zawartość wstrząśnięto.

Napisz równanie reakcji, jaka zaszła w probówce.
Równanie reakcji: ..............................

Uzupełnij zdania:
Aby zaobserwować zmianę barwy wskaźnika, do probówki po reakcji należy dodać ......................... (oranż metylowy / fenoloftaleinę).
W badanym roztworze wskaźnik ten ma barwę  .......................
W ten sposób nastąpiło potwierdzenie, że tlenek magnezu ma charakter ............................... Zadanie ID:1798

Napisz równania w formie jonowej skróconej reakcji zachodzących wg schematów

a) Al2O3  H3O+  → Al3+  
b) Al2O3  OH  → Al(OH)4  Zadanie ID:1837

Próbkę pewnego tlenku dodano do trzech probówek zawierających:
I. roztwór NaOH
II. roztwór HCl
III. wodę.

W wyniku reakcji tego tlenku w probówce I. otrzymano związek o wzorze Na2[Zn(OH)4].

Napisz równania reakcji, jaka zaszła w probówce I.
............................................................................

W przypadku probówek II. i III.: jeśli reakcja zachodzi - napisz równanie tej reakcji, w przeciwnym razie napisz, że reakcja nie zachodzi.

Probówka II.: ..........................................................
Probówka III.: .........................................................

Określ charakter chemiczny tlenku użytego w doświadczeniu.

Charakter chemiczny .......................... (kwasowy / zasadowy / amfoteryczny / obojętny)Zadanie ID:1838

Pewien tlenek wprowdzono do trzech probówek zawierających:
I. roztwór NaOH
II. roztwór HCl
III. wodę.

W wyniku reakcji tego tlenku w probówce I. otrzymano związek o wzorze Na2SO4.

Napisz równania reakcji, jaka zaszła w probówce I.
............................................................................

W przypadku probówek II. i III.: jeśli reakcja zachodzi - napisz równanie tej reakcji, w przeciwnym razie napisz, że reakcja nie zachodzi.

Probówka II.: ..........................................................
Probówka III.: .........................................................

Określ charakter chemiczny tlenku użytego w doświadczeniu.

Charakter chemiczny .......................... (kwasowy / zasadowy / amfoteryczny / obojętny)Zadanie ID:1839

Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji tlenku chromu(III) z NaOH i HCl oraz podaj nazwy produktów (z wyjątkiem wody).

Równanie cząsteczkowe z NaOH: ...........................................
Nazwa produktu: ......................................................................
Równanie jonowe: ....................................................................

Równanie cząsteczkowe z HCl: ................................................
Nazwa produktu: .......................................................................
Równanie jonowe: .....................................................................Zadanie ID:1840

Napisz równania reakcji przebiegających wg schematów

Ba — O2 → BaO — H2O → Ba(OH)2 

BaO — H2SO4  → BaSO4  Zadanie ID:2334

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie
tlenek siarki(VI + woda charakter chemiczny
1. Określ charakter chemiczny tlenku siarki(VI)
2. Napisz obserwacje do tego doświadczenia.
3. Napisz równanie reakcji lub, że reakcja nie zachodzi.Zadanie ID:2335

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie
tlenek siarki(VI + woda charakter chemiczny
1. Określ charakter chemiczny tlenku glinu.
2. Napisz obserwacje do tego doświadczenia.
3. Napisz równanie reakcji lub, że reakcja nie zachodzi.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.