Powrót
Zadanie ID:2

Napisz równanie reakcji estryfikacji, w której bierze udział kwas propanowy i kwas 2-hydroksypropanowy.Zadanie ID:219

Napisz równanie reakcji wodorotlenku sodu z tristearynianem glicerolu.Zadanie ID:319

W wyniku hydrolizy 1 mola pewnego triglicerydu otrzymano 1 mol glicerolu, 2 mole kwasu palmitynowego i 1 mol kwasu stearynowego.

Narysuj wzory półstrukturalne dwóch izomerycznych triglicerydów, które uległy hydrolizie.Zadanie ID:389

Napisz równanie reakcji zachodzącej wg schematu:

glicerol → triazotan(V) gliceroluZadanie ID:427

Określ liczbę atomów węgla będących w hybrydyzacji sp2 w związku:

 zadania online chemia matura

 Zadanie ID:481

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji kwasu borowego H3BO3 z etanolem.Zadanie ID:592

1. Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji kondensacji kwasu propanowego i fenolu uwzględniając warunki reakcji.

Równanie reakcji  ........................................................................

2. Podaj nazwę produktu organicznego .......................................

3. Uzupełnij zdanie.

Kwas propanowy ma ................................ (wyższą / niższą) temperaturę wrzenia niż powstały produkt, organiczny, ponieważ ............................................

 Zadanie ID:600

Podaj liczbę wiązań σ i π w cząsteczce o wzorze

CH2=CH-O-CO-CH3

Liczba wiązań π ............ Liczba wiązań σ ............Zadanie ID:614

Napisz wzory półstrukturalne produktów reakcji kwasowej hydrolizy estru
estry zadaniaZadanie ID:633

W wyniku hydrolizy 1 mola pewnego tłuszczu powstało 2 mole kwasu oleinowego i 1 mol kwasu stearynowego.

Narysuj wzór półstrukturalny tego tłuszczu.Zadanie ID:666

W naczyniu reakcyjnym ustalił się stan równowagi zgodnie z równaniem
CH3−COO−C2H5 + H2O ⇄ CH3−COOH +  C2H5OH

Uzupełnij zdania wybierając właściwą odpowiedź z podanych.
A. nie zmieniła się    B. zmalała    C. wzrosła

1. Po dodaniu stężonego kwasu siarkowego (VI) do naczynia ilość alkoholu w środowisku reakcji  ...................

2. Po dodaniu stężonej zasady sodowej do naczynia ilość alkoholu w środowisku reakcji .................................
   Zadanie ID:667

W wyniku reakcji glicerolu z mieszaniną kwasu palmitynowego ze stearynowym powstało kilka produktów.

Narysuj wzory półstrukturalne tych produktów, które wykazują czynność optyczną.Zadanie ID:741

Kwasy karboksylowe i estry, które posiadają taką samą ilość atomów węgla w cząsteczce są izomerami funkcyjnymi.

Narysuj wzory półstrukturalne wszystkich możliwych izomerów kwasu butanowego będących estrami.Zadanie ID:847

Kwas winowy HOOC−CH(OH)−CH(OH)−COOH  reaguje z metanolem w środowisku stężonego kwasu siarkowego(VI).

Napisz wzór półstrukturalny organicznego produktu tej reakcji.Zadanie ID:941

Kwas gentyzynowy to nazwa zwyczajowa kwasu 2,5-dihydroksybenzoesowego. Do kwasu gentyzynowego dodano alkohol etylowy i po zakończeniu reakcji wyodrębniono produkt organiczny (etap I). Do tak otrzymanego związku dodano nadmiar wodnego roztworu wodorotlenku sodu (etap II).

Narysuj wzór półstrukturalny jonu organicznego powstałego w roztworze w etapie II.Zadanie ID:997

Dane są stałe dysocjacji wybranych kwasów.
kwas benzoesowy      K = 6,5·10-5  
kwas octowy                K = 1,8·10-5  
kwas mrówkowy         K = 1,8·10-4  

Uszereguj je od najsłabszego do najmocniejszego.

.............................................................................Zadanie ID:1163

   Napisz wzór półstrukturalny estru powstałego w wyniku reakcji 1 mola kwasu siarkowego(VI) z 1 molem etanolu i podaj jego nazwę.

Wzór ..........................................

Nazwa ........................................Zadanie ID:1171

Octan izopropylu to bezbarwna ciecz o intensywnym owocowym zapachu. Jest on stosowany jako rozpuszczalnik tłuszczów, olejów, wosków oraz używany poligrafii,  w przemyśle perfumeryjnym, w produkcji farb. Otrzymuje się go w reakcji estryfikacji alkoholu izopropylowego (propan-2-olu) z kwasem octowym.

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie hydrolizy zasadowej octanu izopropylu.Zadanie ID:1178

Dokończ równanie reakcji hydrolizy triglicerydu
hydroliza glicerydów

Jeśli podany trigliceryd wykazuje czynność optyczną, to zaznacz asymetryczny atom węgla, jeśli nie – napisz, że nie wykazuje czynności optycznej.Zadanie ID:1412

Kwas fosfatydowy to pochodna gliceryny, w której jedna z pierwszorzędowych grup –OH jest zestryfikowana kwasem fosforowym(V) a pozostałe kwasami tłuszczowymi.

Narysuj wzór półstrukturalny kwasu fosfatydowego, jeśli do estryfikacji gliceryny użyto kwasu stearynowego i kwasu fosforowego(V).Zadanie ID:1427

Napisz równanie reakcji hydrolizy octanu etylu pod wpływem wodorotlenku potasu.

 

Równanie reakcji ...............................................Zadanie ID:1436

Napisz równanie reakcji hydrolizy zasadowej (z udziałem KOH) szczawianu dietylu o wzorze

szczawian dietylu zadania maturalne

Podaj nazwy otrzymanych produktów.

Równanie reakcji ...............................................

Nazwy produktów ..............................................Zadanie ID:1440

Napisz równanie reakcji kwasu 2-hydroksypropanowego z kwasem etanowym.Zadanie ID:1441

Napisz wzory półstrukturalne produktów hydrolizy kwasowej podanego niżej związku i podaj ich nazwy systematyczne.

hydroliza estry zadania matura

 Zadanie ID:1699

Napisz równanie reakcji estryfikacji, w której produktem jest octan fenylu.Zadanie ID:1789

Napisz wzór półstrukturalny estru powstałego w wyniku reakcji kwasu jabłkowego HOOC–CH2–CH(OH)–COOH z kwasem octowym.

 

 

 Zadanie ID:2197 Napisz równania reakcji hydrolizy kwasowej i zasadowej maślanu etylu.


Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl