Powrót
Zadanie ID:344

Zmieszano 300g wody i  200cm3 roztworu HCl o stężeniu 2mol/dm3 i gęstości 1,03g/cm3.
Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.

Stężenie procentowe: .......................
 Zadanie ID:345

Oblicz ile wody i ile roztworu wodorotlenku potasu o stężeniu 0,5% i gęstości 1g/cm3 należy zmieszać, aby otrzymać 500cm3 roztworu o stężeniu 0,04 mol/dm3. Wynik podaj w cm3.

Objętość wody: ................

Objętość r. wodorotlenku potasu:................
 Zadanie ID:348 Po zmieszaniu 100g roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 50% i 400cm3 wody otrzymano roztwór, którego gęstość wynosi 1,07g/cm3.

Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu.


Zadanie ID:350 Sporządzono 20g roztworu chlorku sodu o stężeniu 10% i dopełniono wodą do objętości 500cm3.
Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu.

Dokładność obliczeń: 0,01.


Zadanie ID:517

Zmieszano roztwory:
roztwór A  to 2 dm3 kwasu solnego o stężeniu 0,5 mol/dm3
roztwór B to kwas solny o stężeniu 25% i gęstości 1,1g/cm3.
Otrzymano roztwór o stężeniu 0,8 mol/dm3.

Oblicz objętość roztworu B.Zadanie ID:582

Oblicz masę molową związku, który po rozpuszczeniu w wodzie utworzył roztwór o stężeniu procentowym 10%, stężeniu molowym 3mol/dm3 i gęstości 1,2g/cm3.Zadanie ID:724 Oblicz stężenie molowe roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu procentowym 50% i gęstości 1,4g/cm3.


Zadanie ID:789

   W temperaturze 40oC rozpuszczalność azotanu(V) sodu jest równa 110g/100g wody a gęstość 1,5g/cm3.

Oblicz stężenie molowe nasyconego wodnego roztworu azotanu(V) sodu w tej temperaturze.Zadanie ID:836

Oblicz objętość roztworu kwasu solnego o stężeniu 30% i gęstości 1,1g/cm3 oraz objętość wody jakie należy przygotować, aby otrzymać 400 cm3 roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,2 mol/dm3.

Objętość wody:  ................. cm3  

Objętość kwasu: ................ cm3  Zadanie ID:858

50 cm3 roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 30% i gęstości 1,2g/cm3 uzupełniono wodą do objętości 200cm3. Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu.Zadanie ID:866

Oblicz, jaką objętość wody należy dodać do 100cm3 roztworu kwasu azotowego(V) o stężeniu 1,5mola/dm3, aby otrzymać roztwór tego kwasu o stężeniu 4% i gęstości 1,02g/cm3.

Objętość wody: ...................

 Zadanie ID:967

 Oblicz, ile cm3 wody należy dodać do 100cm3 3-molowego r-ru chlorku sodu o gęstości 1,1g/cm3, aby otrzymać roztwór o stężeniu 2%.Zadanie ID:1893 Oblicz stężenie procentowe roztworu amoniaku, którego stężenie molowe wynosi 10,8mol/dm3 i gęstość 0,92g/cm3.

Dokładność obliczeń 0,1.


Zadanie ID:1908 Oblicz gęstość kwasu siarkowego(VI), którego stężenie procentowe wynosi 40% a stężenie molowe 5,6 mol/dm3.

Dokładność obliczeń 0,01.
Zadanie ID:1910 Oblicz, jaką objętość wody należy dodać do 50 cm3 roztworu kwasu azotowego(V) o stężeniu  14 M i gęstości 1,4g/cm3, aby otrzymać roztwór o stęż 10%.Zadanie ID:1943 50%-owy roztwór nadtlenku wodoru ma gęstość 1,2 g/cm3 w temperaturze 20oC.
Oblicz stężenie molowe tego roztworu.


Zadanie ID:1967 Oblicz objętość wody i objętość roztworu H2SO4 o stężeniu 40% i gęstości 1,3g/cm3, aby po zmieszaniu otrzymać 1dm3 roztworu o stężeniu 1,5M.Zadanie ID:2451

Oblicz, w jakim stosunku masowym należy zmieszać roztwór NaOH o stężeniu 50% z roztworem o stężeniu 2,63mol/dm3 i gęstości  1,05g/cm3, aby otrzymać roztwór 20%.

Stosunek masowy roztwór 50%:roztwór 2,63 M  ...............Zadanie ID:2781

Oblicz stężenie molowe wodnego roztworu HNO3 o stężeniu 25% i gęstości równej 1,15 g/cm3.Zadanie ID:2981

Do kolby miarowej o pojemności 100cm3 zawierającej niewielką ilość wody dodano 2cm3 kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 50% i gęstości 1,4g/cm3 i wymieszano. Następnie zawartość kolby dopełniono wodą do kreski.

Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.