Powrót
Zadanie ID:270

Sporządzono roztwór azotanu(III) sodu. Kroplę roztworu naniesiono na papierek uniwersalny. 

Określ barwę, jaką przybrał papierek po naniesieniu kropli roztworu i napisz równanie reakcji w postaci jonowej skróconej.

Barwa papierka: ...........................................

Równanie reakcji: .........................................

Napisz wzory sprzężonych par kwas-zasada wg teorii Bronsteda.

Kwas: .............................. - sprzężona zasada: ..............................

Zasada: .......................... - sprzężony kwas: ..................................Zadanie ID:289

Sporządzono roztwory NaOH, H2SO4, KClO, KNO3, NH4NO3, o jednakowych stężeniach 0,01 mol/dm3.

Uszereguj wymienione roztwory zgodnie z rosnącym pH.
..................................................................................Zadanie ID:292

   Sporządzono roztwory wodne soli: Na3PO4 , Na2HPO4 i NaH2POa następnie sprawdzono ich odczyn.

Uzupełnij tabelę. Określ odczyn powstałych roztworów. Napisz jonowe, skrócone równania reakcji, które zdecydowały o odczynie tych roztworów.

Nazwa soli Odczyn roztworu wodnego       Równanie reakcji     
Na3PO4     
Na2HPO4    
NaH2PO4    

 Zadanie ID:422

   Do roztworu siarczanu(VI) sodu dodano kroplę fenoloftaleiny.
Napisz obserwacje w tym doświadczeniu i określ odczyn roztworu.Zadanie ID:444

Chlorek glinu w roztworze wodnym ulega hydrolizie. Aby jej zapobiec można dodać pewnego odczynnika.

1. Napisz równanie reakcji hydrolizy chlorku glinu w formie jonowej skróconej.
.................................................................................

2. Spośród niżej podanych wzorów wybierz ten, który zapobiegnie hydrolizie.
NaOH(aq), AlCl3(aq), HCl(aq), Al(OH)3    
wybrany odczynnik: ..............................

3. Opisz, dlaczego wybrany odczynnik spowodował cofnięcie hydrolizy chlorku glinu.
.................................................Zadanie ID:463

   Sporządzono wodny roztwór NaHSO4 i dodano do niego kroplę oranżu metylowego.

1. Określ barwę roztworu ...........................................

2. Uzupełnij równanie reakcji w formie jonowej skróconej, jaka zaszła w roztworze

................. + H2O ⇄ ...................... + ....................

3. Określ odczyn roztworu .............................................Zadanie ID:558
Oblicz ile gramów jonów Cu2+znajduje się w 200 cm3 roztworu chlorku miedzi(II) o stężeniu 0,4 mol/dm3.
Dokładność obliczeń: 0,01Zadanie ID:569

W 1dm3 roztworu znajduje się 50g CaCl2 i 20g NaCl. Oblicz stężenia molowe wszystkich jonów.Zadanie ID:608

W wodzie rozpuszczono mieszaninę soli:  chlorku sodu i chlorku wapnia. Otrzymano 100g roztworu. Stężenia obu soli w tym roztworze wynoszą po 5%.

Oblicz liczbę moli anionów chlorkowych w tym roztworze.

Liczba moli anionów chlorkowych: ................................Zadanie ID:760

   Spośród podanych niżej związków wybierz te, których roztwory wodne wykazują pH mniejsze od 7.

H2S, Na2S, Na2SO3, Na2SO4, NH4SO4,  FeCl3    Zadanie ID:777

   Kwas siarkowy(IV) ulega dwuetapowej dysocjacji.

a) napisz równania reakcji przedstawiające oba etapy dysocjacji

I etap dysocjacji: .................................................................................
II etap dysocjacji: ................................................................................

b) napisz wzór jonu, którego w roztworze kwasu siarkowego(IV) jest najwięcej

........................................Zadanie ID:946


Spośród podanych niżej związków przedstawionych wzorami, wybierz te, które po wprowadzeniu do wody zmienią jej pH i napisz odpowiednie równania reakcji uzasadniające ten wybór w formie jonowej.

SiH4, CO, SO3, H2S

Równania reakcji: ..................................................Zadanie ID:999

Napisz równania dysocjacji, w których produktami są

I.  jon wodorowy i jon wodorosiarczanowy(VI)

II.  jon hydroksowapnia i jon wodorotlenkowy


Równanie I.:................................................
Równanie II.:................................................Zadanie ID:1048

Określ odczyn roztworów
a) fluorku srebra(I)
b) fluorku amonu
c) octanu amonu

jeśli wiesz, że:

Ka HF = 6,3·10−4,               Ka CH3COOH = 1,8·10−5
Kb AgOH = 1,1·10−4,          Kb NH3 = 1,8·10−5,Zadanie ID:1051

Spośród podanych niżej soli

wodorowęglan sodu, azotan(V) wapnia, siarczan(VI) amonu, fluorek sodu

wybierz te, których roztwory barwią papierek wskaźnikowy na niebiesko i napisz dla nich równania dysocjacji i  hydrolizy w formie jonowej skróconej. Zadanie ID:1831

W roztworach wodnych chlorek żelaza(III) ulega hydrolizie, w wyniku czego jego roztwory mają barwę czerwonobrązową i odczyn kwaśny:

Napisz równanie hydrolizy chlorku żelaza(III).

Równanie reakcji .......................................

W praktyce hydrolizę powstrzymuje się przez dodanie do roztworu pewnego odczynnika.

Spośród podanych niżej odczynników wybierz jeden, który spowoduje cofnięcie hydrolizy chlorku żelaza(III) w roztworze.

NaOH(aq), FeCl3(aq), H2O, Fe(OH)2, HCl(aq)

Wybrany odczynnik: ...................................
 Zadanie ID:1833

Napisz równanie reakcji hydrolizy siarczanu(IV) sodu w formie jonowej skróconej

Równanie hydrolizy skrócone jonowe: ..........................

Określ, jak zmieni się równowaga (przesunie się w lewo / w prawo / nie zmieni się)

a) po dodaniu NaOH: .....................................
b) po dodaniu HCl: .........................................
c) po rozcieńczeniu roztworu: .......................
d) po zatężeniu roztworu: ..............................Zadanie ID:1960

Uzupełnij równanie reakcji hydrolizy

.......... + ........... → Fe(OH)+ + H3O+  Zadanie ID:1965

Z podanych niżej wzorów soli wybierz sole obojętne i napisz dla nich równania reakcji dysocjacji.

NaClO4, Na2S, NaHSO4, Na2SO4 Zadanie ID:2376

Określ, jaki odczyn ma wodny roztwór bromku amonu i napisz jonowe, skrócone równanie reakcji uzasadniające odpowiedź.

Odczyn: .....................................................................

Jonowe, skrócone równanie reakcji......................................................

Określ, jaką rolę pełni woda w tej reakcji wg teorii Bronsteda.

Woda pełni rolę ........................................................Zadanie ID:2428

Stałe dysocjacji kwasu siarkowego(IV) i amoniaku wynoszą: K H2SO3 = 7,39·10−10,  K NH3(aq) = 1,8·10−5

Napisz równanie reakcji hydrolizy siarczanu(IV) amonu i określ odczyn powstałego roztworu a odpowiedź uzasadnij.

Równanie reakcji: ..............................................

Odczyn roztworu: ..............................................

Uzasadnienie: ...................................................Zadanie ID:2747

   Po dodaniu kilku kropli oranżu metylowego roztwór pewnej soli zmienił barwę na czerwoną.

Określ, które z niżej podanych soli mogły znajdować się w roztworze.

Na2SO3   •   FeCl3   •   Na2S   •   Na2SO4   •  NH4NO3  •  KNO3 Zadanie ID:3029

Napisz wszystkie rodzaje jonów, jakie znajdują się w roztworze kwasu siarkowodorowego w stanie równowagi.Zadanie ID:3030

W zlewce zmieszano roztwory kwasu siarkowego(VI) i kwasu solnego.

Napisz wszystkie rodzaje jonów, jakie znajdują się w roztworze.Zadanie ID:3034

Dysocjacja wodorotlenku magnezu zachodzi kilkuetapowo.

Napisz równania reakcji dysocjacji wodorotlenku magnezu wszystkich etapów.Zadanie ID:3035

Kwas fosforowy(V) dysocjuje trójstopniowo.

Określ, których anionów jest w roztworze tego kwasu najwięcej.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.