Powrót
Zadanie ID:201

Do kolby miarowej o pojemności 200cm3 dodano 10cm3 roztworu kwasu fluorowodorowego  stężeniu 3,18 mol/dm3 a następnie dopełniono wodą do kreski.

Oblicz pH otrzymanego roztworuZadanie ID:805

 Sporządzono wodny roztwór amoniaku o stężeniu 0,5 mol/dm3 i wodny roztwór wodorotlenku sodu o stężeniu 0,5 mol/dm3.  

Wykonaj odpowiednie obliczenia i uzupełnij zdanie. 

pH roztworu amoniaku jest ..................................... [większe niż / mniejsze niż / takie same, jak] pH wodnego roztworu wodorotlenku sodu, ponieważ ..........................Zadanie ID:813

  Roztwór kwasu azotowego(III) ma stężenie 8%,  gęstość ≈1,02 g/cm3.
Oblicz pH tego kwasu.

Do roztworu tego kwasu dodano oranż metylowy.
Określ, jaka barwa pojawiła się w roztworze: ..................................Zadanie ID:828

Zmieszano 200g roztworu wodnego wodorotlenku sodu o stężeniu 10% i 500 cm3 roztworu kwasu azotowego(III) o stężeniu 1 mol/dm3.

Przeprowadź odpowiednie obliczenia, określ odczyn roztworu po reakcji i uzasadnij odpowiedź.

Odczyn po reakcji ...............................

Uzasadnienie ......................................Zadanie ID:863

W wodzie rozpuszczono dwie sole i otrzymano roztwór o objętości 2 dm3,  w którym stwierdzono obecność 4 moli Cu2+, 12 moli Na+, 8 moli Cl i 6 moli SO42−.
Podaj, jakie sole i o jakim stężeniu znajdują się w roztworze.Zadanie ID:937

Oblicz stężenia wszystkich reagentów obecnych w roztworze kwasu o wzorze ogólnym HR i stężeniu 0,5 mola/dm3.

Reakcja zachodzi wg równania:

HR(aq) + H2O(aq) ⇔ H3O+(aq) + R (aq)         Ka = 4,6*10-8

 Zadanie ID:1081

Do roztworu zawierającego rozpuszczono 10g mieszaniny azotanu(V) baru i chlorku baru a następnie dodano roztwór azotanu(V) srebra w nadmiarze. W wyniku reakcji wytrącił się osad w ilości 2,866 g, który odsączono.

Oblicz liczbę moli jonów baru w przesączu.

Wykorzystaj: M AgCl = 143,3g/mol, M Ba(NO3)2 = 261,3 g/mol,  M BaCl2 =  208,2 g/molZadanie ID:1164

Mieszanina 5g wodorotlenku wapnia i 5g wodorotlenku sodu przereagowała z kwasem solnym, którego pH=1. Po reakcji otrzymano roztwór o pH=7.

Oblicz objętość zużytego kwasu solnego.

M Ca(OH)2 = 74,1g/mol,   M NaOH = 40,0g/mol Zadanie ID:1241

W roztworze pewnego kwasu HX zaszła dysocjacja zgodnie z równaniem:
HX ⇄H+ + X   
W roztworze stwierdzono obecność 26moli cząsteczek kwasu HX, 37moli jonów H+ i  37moli jonów X pochodzących od kwasu.

Oblicz stopień dysocjacji kwasu HX.Zadanie ID:1619

Sporządzono 10 cm3 roztworu Zn(NO3)2 o stężeniu 0,1 mol/dm3

Oblicz, jaka minimalna ilość cm3 roztworu KOH o stężeniu 0,2 mol/dm3 jest potrzebna, aby po dodaniu jej do roztworu Zn(NO3)2 powstający osad wodorotlenku cynku uległ roztworzeniu.  W związku kompleksowym cynku przyjmij liczbę koordynacyjną 4.Zadanie ID:1623

Do 40 cm3 wodnego roztworu Ba(OH)2 o stężeniu 0,2 mol∙dm−3 dodano 20 cm3 wodnego roztworu HCl o stężeniu 0,5 mol∙dm−3

Oblicz pH otrzymanego roztworu. W obliczeniach nie uwzględniaj objętości powstałej wody. Zadanie ID:1710

W wodnym roztworze bromianu(I) sodu ustala się stan równowagi zgodnie z równaniem
BrO + H2O ⇄ HBrO + OH     K=5·10−6  (T=25°C)

Oblicz pH roztworu bromianu(I) sodu o stężeniu 0,02 mol ∙ dm–3.
Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.Zadanie ID:1716

Do 80 cm3 wodnego roztworu Fe2(SO4)3 o stężeniu 0,5 mol∙dm−3 dodano 20 cm3 wodnego roztworu HCl o stężeniu 0,5 mol∙dm−3

Oblicz stężenie jonów żelaza i jonów chlorkowych w powstałym roztworze. 

Stężenie jonów żelaza: ....................
Stężenie jonów chlorkowych: ...........Zadanie ID:1724

Po wprowadzeniu amoniaku do wody zachodzi reakcja zgodnie z równaniem:
NH3 + H2O ⇄ NH4+ + OH 
W wodnym roztworze amoniaku, którego pH wynosi 11,48 stopień dysocjacji jest równy 0,6%.

Oblicz stałą dysocjacji amoniaku.Zadanie ID:1802

Oblicz pH roztworu wodorotlenku potasu, którego stężenie wynosi 1·10−8 mol/dm3. Wynik podaj z dokładnością do części setnych.Zadanie ID:1857 Oblicz stopień dysocjacji kwasu octowego, którego K=1,8*10-5, a pH=3.


Zadanie ID:1861 Oblicz pH roztworu amoniaku o stężeniu 0,005 mol/dm3 i stopniu dysocjacji 2%.


Zadanie ID:2151

Do 100 cm3 0,2-molowego roztworu azotanu(V) srebra(I) dodano 100 cm3 0,3-molowego roztworu kwasu chlorowodorowego. Wytrącił się osad, który odsączono.
Oblicz pH roztworu pozostałego po odsączeniu osadu. Wynik podaj z dokładnością do 0,1.Zadanie ID:2323

Sporządzono 5 dm3 roztworu kwasu azotowego(III) o stężeniu 0,5 mol/dm3, w którym stopień dysocjacji α wynosi 4%.

Oblicz liczbę moli kationów wodorowych w tym roztworze.

Liczba moli: .............Zadanie ID:2352

W roztworze wodnym stwierdzono obecność jonów NO3 o stężeniu 0,6mol/dm3, jonów Na+ o stężeniu 0,2 mol/dm3 oraz jonów Mg2+.

Oblicz stężenie jonów Mg2+ w tym roztworze.Zadanie ID:2521

Do 100 cm3 roztworu kwasu siarkowego(VI) o pH=3 dodano 30 cm3 roztworu  zasady sodowej o pH=12.

Oblicz pH roztworu po reakcji.Zadanie ID:3068

Uzupełnij.

1. pH wodnego roztworu HBr o stężeniu 0,1 mol/dm3 wynosi ..............

2. Gdy do wodnego roztworu HBr o stężeniu 0,1 mol/dm3 doda się wody, to pH otrzymanego roztworu .................. (wzrośnie / zmaleje / nie zmieni się) ponieważ .................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl