Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:179

   W reaktorze o objętości 1 dm3 umieszczono 0,1 mola P4 i 0,6 mola H2. Zapoczątkowano reakcję, która przebiega zgodnie z równaniem
P4 + 6H2 → 4PH3       
Równanie kinetyczne tej reakcji:  v = k·[H2]. Stała szybkości:  k=0,2·s−1

a) Oblicz stężenie molowe wodoru po upływie 2 sekund od rozpoczęcia reakcji.

b) Wybierz wykres przedstawiający zależność szybkości tej reakcji w zależności od stężenia wodoru.Zadanie ID:454 Znajdź jednostkę, w jakiej wyrażone jest k w równaniu
v= k[A][B]2, jeśli stężenie wyrażone jest w mol/dm3.


Zadanie ID:899

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem
2A + B ⇄ C
Równania kinetyczne tej reakcji to v = k·[A]2·[B]
Stężenia początkowe wynoszą:
 [A]= 0,6mol·dm−3 , [B]=0,3 mol·dm−3 .
Szybkość początkowa reakcji v= 1,8·10−3 mol·dm−3·s−1 .

Oblicz szybkość tej reakcji po przereagowaniu 30% substancji A.Zadanie ID:902

Reakcja przebiega wg równania
A + 2B → C
Stężenia początkowe to:
[A] = 3 mol·dm-3, [B] = 5 mol·dm-3
Szybkość reakcji: v=2·10-3 mol·dm-3·s-1

Oblicz stałą szybkości reakcji.Zadanie ID:1511

Na wykresie przedstawiono zależność szybkości reakcji od stężenia substratów.
szybkość reakcji od stężenia substratw
Spośród niżej podanych równań reakcji wybierz to, któremu przyporządkujesz ten wykres, wiedząc, że współczynniki w równaniu kinetycznym są równe współczynnikom w równaniu reakcji. Określ rządowość reakcji dla wybranego równania.

A. 2N2O5 → 4NO2 + O2 
B. CO + Cl2 → COCl2 
C. C2H5Br → C2H4 + HBr

Wybrana reakcja: .............................

Rzędowość wybranej reakcji: .........Zadanie ID:1889

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem
3 ClO–  → ClO3 + 2 Cl  
Równanie kinetyczne tej reakcji v=k[ClO]2   a stała szybkości k=0,2·s-1
Stężenie początkowe  ClO wynosiło 1 mol/dm3.

Oblicz stężenie molowe ClO po upływie 2 sekund od rozpoczęcia reakcji.Zadanie ID:2079

   Reakcja przebiega zgodnie z równaniem A ⇌ B
Wyznaczono doświadczalnie wartości stężeń [A] i szybkość reakcji v:

doświadczenie [A] v
1. 0,5 2·10-5
2. 1 16·10-5

Napisz równanie kinetyczne dla tej reakcji.

Równanie kinetyczne: ..........................................Zadanie ID:2095 Oblicz początkową szybkość reakcji
Br2(g) + 2 NO(g) → 2NOBr(g)
jeśli
k=2500dm6·mol-2·s-1,  [Br2]=0,04 mol·dm-3, [NO]=0,02 mol·dm-3.


Zadanie ID:2429

   Przeprowadzono reakcję chemiczną przebiegającą według równania
2SO2 + O2 → SO3   
Wykonano 3 pomiary szybkości reakcji przy różnych stężeniach substratów i umieszczono je w tabeli.
Na podstawie danych z tabeli napisz równanie kinetyczne tej reakcji.

Pomiar [SO2] [mol·dm-3] [O2] [mol·dm-3] v [mol·dm-3·s-1]
1 0,1 0,1 2·10-2
2 0,2 0,1 8·10-2
3 0,1 0,2 4·10-2

Równanie kinetyczne: .............................................................Zadanie ID:2430

W reaktorze przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem
2NO(g) + Cl2(g) → 2NOCl

Oblicz rząd reakcji

Rząd reakcji: ...........

Oblicz szybkość reakcji, jeśli stężenie NO wynosi 0,5 mola·dm−3 a stężenie Cl2 0,2 mol·dm−3 dla stałej szybkości równej 1.

Szybkość reakcji: ......................Zadanie ID:2431

Do reaktora o objętości 2dm3 wprowadzono 0,5 mola NO2 i przeprowadzono reakcję, która przebiegła zgodnie z równaniem
2NO2 → 2NO + O2
z szybkością 0,025 mol·dm−3·s−1.

Oblicz stałą szybkości tej reakcji i podaj ją z jednostką.

Stała szybkości: .........................

 Zadanie ID:2664

   Przeprowadzono reakcję chemiczną w temp. 298K przebiegającą według równania
P4 + 6H2 → 4PH3  
Wykonano 3 pomiary szybkości reakcji przy różnych stężeniach substratów i umieszczono je w tabeli.

Pomiar [P4] [mol·dm-3] [H2] [mol·dm-3] v [mol·dm-3·s-1]
1 0,05 0,015 3·10-3
2 0,05 0,03 6·10-3
3 0,1 0,03 6·10-3

Na podstawie danych z tabeli napisz równanie kinetyczne tej reakcji i oblicz stałą szybkości.

Równanie kinetyczne: .............................................................

Stała szybkości: .......................................................................Zadanie ID:2762

Stała szybkości reakcji HNO3 + NH3 → NH4NO3 wynosi 14,5 dm3 / mol·s.  Początkowe stężenia wynoszą:  [HNO3]= 0,05mol/dm3, [NH3] = 0,1mol/dm3.
Oblicz początkową szybkość reakcji.Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.