Powrót
Zadanie ID:187

Elektrycznie obojętny atom pewnego pierwiastka posiada 14 elektronów.

Podaj symbol tego pierwiastka i określ jego położenie w układzie okresowym.

Symbol pierwiastka ...........................................................

Położenie w układzie okresowym ......................................Zadanie ID:189

Dla jonu S2− 

a) podaj liczbę protonów i liczbę elektronów

b) określ wielkość ładunku jądra atomowegoZadanie ID:190

Jądro pewnego pierwiastka ma 14 neutronów. Jon tego pierwiastka ma ładunek +3 i 10 elektronów.

a) Napisz symbol tego pierwiastka w postaci ZAX?

b) określ liczbę nukleonów w jonie tego pierwiastka.Zadanie ID:192

1. Oblicz liczbę neutronów pierwiastka położonego w grupie 2 i mającego liczbę masową 88.

2. Napisz symbol tego pierwiastka z uwzględnieniem jego liczby atomowej i liczby masowej.Zadanie ID:193

Jon pewnego pierwiastka ma ładunek 2+ i  28 elektronów.

Napisz wzór tego jonu.Zadanie ID:194

Pewien jon ma ładunek 2-, 18 elektronów i 18 neutronów.

Określ liczbę nukleonów w tym jonie.Zadanie ID:236

Ile różnych pierwiastków kryje się pod symbolem X?

817X,  816X,  1632X,  1836X,  1636X,  2040X,  1940X,  1939XZadanie ID:279

Podaj liczbę protonów, elektronów i neutronów w jonie 56Fe3+.

Liczba protonów: ..............

Liczba elektronów: ...........

Liczba neutronów: ............Zadanie ID:527

Napisz symbol pierwiastka uwzględniając jego liczbę atomową i masową wiedząc, że masa jego jądra wynosi 29u a masa neutronów 15u.Zadanie ID:529

Jon siarki ma 17 neutronów i 18 elektronów. 

Napisz wzór jonu z podaniem liczby atomowej i masowej.Zadanie ID:781

W jonie pewnego pierwiastka X3+ znajduje się 40 neutronów i 28 elektronów.

1. Wyznacz liczbę atomową i liczbę masową pierwiastka X
liczba atomowa: ...............       liczba masowa: ..................

2. Napisz wzór jonu tego pierwiastka
wzór jonu: ....................Zadanie ID:1277

Atom pewnego pierwiastka ma 94 cząstki, w tym 34 neutrony.

Napisz jego symbol z uwzględnieniem liczby atomowej i liczby masowej.Zadanie ID:2122

Określ, czy może istnieć atom składający się z 1 protonu, 2 neutronów  i nie mający elektronów. Wybierz właściwą odpowiedź.
a. Tak, taki atom jest elektrycznie obojętny.
b. Tak, taki atom jest jonem.
c. Nie, taki atom nie może istnieć.

 Zadanie ID:2123

Uzupełnij.

Liczba atomowa wskazuje na ilość ............... w jednym atomie pierwiastka. Określa ona również ilość ............... w elektrycznie obojętnym atomie.
W układzie okresowym nie ma dwóch pierwiastków mający takie same ...............Zadanie ID:2125

Uzupełnij.

Atom selenu Se ....................... (zyskał / stracił) ...................... (elektrony / protony / neutrony) i stał się jonem Se2+.

Określ ilość protonów i elektronów w jonie Se2+ .
ilość protonów .........
ilość elektronów: ......Zadanie ID:2126

1. Uzupełnij zdania.

Liczba masowa określa sumę ilości ................. i .................. w atomie. Cząstki te razem nazywane są ................., ponieważ ..............................

2. Wybierz właściwą odpowiedź, która jest uzupełnieniem zdania

Masa protonu jest taka sama, jak masa ..............
a. 1 elektronu     b. 100 elektronów     c. 926 elektronów    d. 1836 elektronówPowrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.