Powrót
Zadanie ID:205

   Do reaktora wprowadzono mieszaninę tlenu z 150dm3 tlenku siarki(IV) i przeprowadzono reakcję syntezy, w wyniku której powstało 450g tlenku siarki(VI).

Oblicz wydajność tej reakcji. Zadanie ID:221

Do naczynia reakcyjnego wprowadzono tlenek azotu(IV) i 2 razy więcej tlenku siarki(IV). Zainicjowano reakcję, podczas której powstał tlenek azotu(II) i tlenek siarki(VI). Reakcja zaszła z wydajnością 90%.

Oblicz skład mieszaniny poreakcyjnej wyrażony w procentach molowych.Zadanie ID:764

   Do reaktora wprowadzono 300 g azotu i wodór i przeprowadzono syntezę, w wyniku której otrzymano 432dm3 amoniaku w przeliczeniu na warunki normalne.

Oblicz wydajność reakcji syntezy amoniaku.Zadanie ID:788

W wyniku spalenia 100g siarki w tlenie powstał tlenek siarki(IV) z wydajnością reakcji 92%. Otrzymany tlenek poddano dalszej reakcji utleniania, w wyniku której powstał tlenek siarki(VI) z wydajnością 80%.
Oblicz objętość powstałego tlenku siarki(VI). Wynik podaj z dokładności do 0,1.Zadanie ID:802

W wyniku reakcji 50g azotanu(V) srebra(I) z kwasem solnym powstało 40g chlorku srebra.
Oblicz procentową wydajność reakcji.Zadanie ID:834

   Do reaktora wprowadzono 600 g tlenku azotu(II) i wodór i przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem
2NO + 2H2 → N2 + 2H2O
W wyniku reakcji otrzymano 200 dm3 azotu w przeliczeniu na warunki normalne.

Oblicz wydajność reakcji otrzymywania azotu. Wynik podaj z dokładnością 0,1.Zadanie ID:942

   Przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem:
N2 + 3 H2 ⇄ 2 NH3
Reakcja zaszła z wydajnością 60% i otrzymano 3kg amoniaku.
Oblicz objętość wodoru i objętość azotu w warunkach normalnych, jaka została użyta do reakcji. Wynik podaj w m3 z dokładnością do 0,01.Zadanie ID:1022

Pewien związek chemiczny otrzymano w trzyetapowym procesie, którego poszczególne etapy miały wydajność:

WI = 89,0%, WII = 91,0%, WIII = 90,0%

Oblicz wydajność całkowitą tego procesu.Zadanie ID:1434

Oblicz masę wodorotlenku wapnia jaka musi przereagować z kwasem azotowym(V) aby powstało 20 g soli, jeśli wydajność reakcji wynosi 90%.Zadanie ID:1814

Przeprowadzono trzy doświadczenia w celu otrzymania wodoru zgodnie z równaniem reakcji
2K + 2H2O → 2KOH + H2 
W każdym doświadczeniu użyto innej ilości potasu. Wyniki przedstawiono w tabeli.

Nr doświadczenia Ilość potasu Ilość wodoru
1. 8g 0,15g
2. 4g 0,08g
3. 2g 0,03g

Wykonaj odpowiednie obliczenia i podaj nr doświadczenia, w którym otrzymano wodór z największą wydajnością.

Nr doświadczenia: ...............Zadanie ID:2001

Do reaktora wprowadzono 5 moli propanu i 5 moli tlenu i przeprowadzono reakcję zgodnie ze schematem
propan + tlen → tlenek węgla(IV) + woda
Reakcja zaszła z wydajnością 90%.

Oblicz objętość powstałego tlenku węgla(IV). Wynik podaj w dm3 z dokładnością 0,1.Zadanie ID:2240

Do reaktora wprowadzono wodór i tlen. W wyniku reakcji otrzymano 60g wody a reakcja przebiegła z wydajnością 95%.
Oblicz objętość wodoru i objętość tlenu odmierzonych w warunkach normalnych, jakie zostały wprowadzone do reaktora.Zadanie ID:2258

W wyniku reakcji chloru z wodorem powstało 197,1 g chlorowodoru. Wydajność reakcji wynosiła 90%.
Oblicz objętość chloru, jaka została użyta do reakcji.Zadanie ID:2298

Do naczynia reakcyjnego wprowadzono 6 moli wodoru i 2 mole tlenu. Po przeprowadzeniu reakcji stwierdzono, że jej wydajność wynosiła 90%.

Oblicz skład mieszaniny poreakcyjnej wyrażony w procentach molowych.Zadanie ID:2303

Węglan wapnia podczas prażenia rozkłada się na tlenek wapnia i tlenek węgla(IV).
Prażono 200kg węglanu wapnia.  Reakcja zaszła z wydajnością 70%. 
Oblicz objętość w m3 powstałego tlenku węgla(IV) zmierzoną w warunkach normalnych. Zadanie ID:2346

Skałę wapienną zawierającą 97% masowych czystego węglanu wapnia poddano reakcji prażenia i otrzymano 1000kg czystego wapna palonego. Reakcja zaszła z wydajnością 95%.

Oblicz masę [kg] skały wapiennej, jaką przetworzono.

Przyjmij: M Ca=40g/mol, M C = 12g/mol, M O = 16g/mol.Zadanie ID:2349

W naczyniu reakcyjnym o zmiennej objętości w warunkach normalnych umieszczono 10dm3 tlenku azotu(V) i zainicjowano reakcję, podczas której powstał tlenek azotu(IV) i tlen. Reakcja przebiegła z wydajnością 90%.
Oblicz objętość mieszaniny poreakcyjnej w warunkach normalnych.Zadanie ID:2366

Do naczynia reakcyjnego wprowadzono stechiometryczną ilość wodoru i azotu a następnie zainicjowano reakcję. Po reakcji stwierdzono, że przereagowało 60% wodoru.

Oblicz skład mieszaniny poreakcyjnej podany w procentach objętościowych.Zadanie ID:2967

Do naczynia wprowadzono 18dm3 mieszaniny tlenu i wodoru w stosunku stechiometrycznym. Zainicjowano reakcję, w wyniku której otrzymano 10 dm3 pary wodnej.

Oblicz wydajność tej reakcji.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.