Powrót
Zadanie ID:166

Przeprowadzono reakcję mieszaniny sodu i tlenku sodu z 1-molowym kwasem chlorowodorowym. Na całkowite roztworzenie mieszaniny zużyto 500cm3  kwasu i otrzymano 2dm3 wodoru. 

Oblicz zawartość sodu w mieszaninie wyjściowej wyrażoną w procentach masowych. Wynik podaj z dokładnością do części setnych.Zadanie ID:174

   Oblicz objętość kwasu solnego o stężeniu 0,5 mol/dm3  potrzebną do całkowitego roztworzenia 1 g cynku. Wynik podaj w cm3.Zadanie ID:275

Do 0,1 dm3 wodnego roztworu chlorku sodu o gęstości 1,1 g/cm3, dodano roztwór azotanu(V) srebra(I) w nadmiarze. W wyniku reakcji powstało 10g chlorku srebra(I).

Oblicz stężenie procentowe roztworu chlorku sodu użytego w reakcji. Wykonuj obliczenia z dokładnością 0,1.Zadanie ID:280

Oblicz, ile gramów roztworu NaOH o stężeniu 10% należy przygotować, aby zobojętnić 150 g roztworu H2SO4 o stężeniu 20%.Zadanie ID:281

Oblicz masę roztworu KOH o stężeniu 30%, jaka zobojętni 250 g roztworu H3PO4 o stężeniu 10%.Zadanie ID:302

Do 50 cm3 wody dodano 5g sodu. 

Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.Zadanie ID:467

Oblicz, ile g Na2O należy odważyć, aby otrzymać 100g roztworu NaOH o stężeniu 30% w reakcji tlenku sodu z wodą.Zadanie ID:470

Do 2dm3 roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 2 mol·dm−3 dodano cynk.

Oblicz stężenie molowe kwasu chlorowodorowego w momencie, gdy wydzieliło się 10dm3 wodoru. Wynik podaj z dokładnością do 0,01.Zadanie ID:879

Do 100 cm3 wody dodano 10g sodu. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.
Obliczenia wykonuj z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.Zadanie ID:917

Przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem
MnO2 + 4 HCl → MnCl2+ 2 H2O + Cl2    

Oblicz objętość otrzymanego chloru, jeśli w reakcji użyto 2 dm3 kwasu solnego o stężeniu 40% i gęstości 1,2 g · cm–3. Wynik podaj z dokładnością 0,1.Zadanie ID:1696

Oblicz objętość kwasu solnego o stężeniu 0,5 mol/dm3, jaka zobojętni całkowicie 100 cm3 roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,2 mol/dm3.

Objętość kwasu solnego: ....... cm3 Zadanie ID:1725

Do 5cm3 roztworu KOH o stężeniu 2 mol/dm3 dodano 6cm3 roztworu CuSO4 o stężeniu 1 mol/dm3.

Oblicz masę powstałego osadu. Wynik podaj z dokładnością do części tysięcznych.Zadanie ID:2045

    Oblicz objętość kwasu azotowego(V) o stężeniu 1 mol/dm3  potrzebną do całkowitego roztworzenia 5 g wapnia. Zadanie ID:2168

  Oblicz objętość 1-molowego kwasu solnego potrzebną do roztworzenia 10g cynku.

Objętość kwasu: ......................Zadanie ID:2264

Do 50 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu o gęstości 1,2 g/cm3, dodano roztwór siarczanu(VI) miedzi(II) w nadmiarze. W wynilu reakcji powstało 20g wodorotlenku miedzi(II).

Oblicz stężenie procentowe roztworu wodorotlenku sodu użytego w reakcji. Wykonuj obliczenia z dokładnością 0,1.

 

 

 Zadanie ID:2330

75 g hydratu Ca(NO3)2·4H2O rozpuszczono w wodzie a następnie przez otrzymany roztwór przepuszczano tlenek węgla(IV). W wyniku reakcji otrzymano 28g węglanu wapnia.

Oblicz wydajność reakcji.Zadanie ID:2443

Oblicz, ile cm3 roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 20% i gęstości 1,14g/cm3 potrzebne jest do zobojętnienia 10g wodorotlenku sodu.

.............. cm3  Zadanie ID:2447


Do 100cm3 roztworu KOH o stężeniu 0,5mol/dm3 wprowadzono gazowy chlorowodór i nastąpiła reakcja całkowitego zobojętnienia.
Oblicz jaka była objętość wprowadzonego chlorowodoru odmierzona w temp. 27oC i pod ciśnieniem 1000hPa. Wynik podaj z dokładnością do 0,01.

R=83,1dm3·hPa·mol–1·K–1.Zadanie ID:2649

Przeprowadzono reakcję zobojętniania 100g roztworu wodorotlenku magnezu o stężeniu 25% za pomocą gazowego chlorowodoru.

Oblicz jaka była objętość chlorowodoru odmierzona w temp. 17oC i pod ciśnieniem 1100hPa. Obliczenia wykonuj z dokładnością do 0,01.

R=83,1dm3·hPa·mol–1·K–1.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl