Powrót
Zadanie ID:97

1. Porównaj właściwości zasadowe metanoaminy i fenyloaminy. Uzupełnij zdanie wybierając właściwe określenie.

Pierścień aromatyczny ...................... (zmniejsza / zwiększa / nie wpływa na)  zasadowość grupy -NH2.

2. Określ typ hybrydyzacji atomu azotu w obu związkach.

matanoamina: ........
fenyloamina: ..........

 Zadanie ID:248

Napisz obserwacje w doświadczeniu przedstawionym na schemacie.
mocznik reakcje
Probówka I.: ...............................................
Probówka II: ...............................................
Probówka III.: .............................................Zadanie ID:483

  Sole amoniowe rozpuszczają się w wodzie, mają budowę jonową, ulegają dysocjacji i hydrolizie.

Określ odczyn wodnego roztworu bromku metyloamoniowego CH3NH3Br i uzasadnij go pisząc odpowiednie równanie reakcji w formie jonowej skróconej.

Odczyn: ............................................................................

Równanie reakcji: ..........................................................Zadanie ID:526

Metanoaminę rozpuszczono w wodzie.
Określ odczyn powstałego roztworu i zakres pH. Napisz równanie reakcji lub napisz, że reakcja nie zachodzi. 

Odczyn ............................

Zakres pH: .............................. (pH=7, pH>7, pH<7)

Równanie reakcji ...................................................Zadanie ID:586

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji zachodzących zgodnie ze schematem
zadania aminyZadanie ID:601

   Do probówki zawierającej stały acetamid dodano roztwór kwasu siarkowego(VI) i ogrzano. Napisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej oraz obserwacje z tego doświadczenia.

Równanie w formie jonowej: ..............................................

Obserwacje: ...................................................................

 Zadanie ID:624

Zaproponuj doświadczenie pozwalające odróżnić trzy próbki substancji, jeśli wiesz, że jedna zawiera alkohol etylowy, druga metyloaminę a trzecia kwas octowy.Zadanie ID:627

Benzanilid jest amidem pochodzącym od kwasu benzoesowego i I-rzędowej aminy aromatycznej.

Narysuj wzór benzanilidu.Zadanie ID:735

  Napisz wzór półstrukturalny związku, który powstanie w wyniku reakcji przedstawionej na schemacie i podaj jego nazwę
reakcja nitrobenzenu z wodorem

Wzór: ....................................
Nazwa: ................................Zadanie ID:740

Do roztworu mocznika dodano zasadę sodową i mieszaninę ogrzano.
Napisz równania reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

1. Równanie cząsteczkowe: .....................................................................

2. Równanie jonowe skrócone: ..............................................................Zadanie ID:761

   Napisz wzór półstrukturalny i nazwę związku, który powstaje w wyniku kondensacji kwasu etanowego i metyloaminy.

Wzór .............................................................

Nazwa .........................................................Zadanie ID:768

W ciekłym stanie skupienia między cząsteczkami niektórych związków chemicznych tworzą się wiązania wodorowe.

Wybierz wzory cząsteczek tworzące wiązania wodorowe.

CH3Cl    C6H6Cl    C6H6OH   C2H5OH    CH3CHO   C2H5NH2  NH3 Zadanie ID:1161

   Napisz równanie reakcji hydrolizy zasadowej acetamidu w obecności NaOH oraz obserwacje z tego doświadczenia.

Równanie w formie cząsteczkowej: ...................................

Równanie w formie jonowej skróconej: ...............................

Obserwacje: ........................................................................Zadanie ID:1483

   Napisz równanie reakcji mocznika z kwasem siarkowym(VI) w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

Równanie cząsteczkowe: .............................................................

Równanie jonowe skrócone.........................................................Zadanie ID:1637

Uzupełnij równanie reakcji

CH3NH3+ + .......... → CH3NH2 + ...........Zadanie ID:1758

Uzupełnij schematy wpisując wzory półstrukturalne odpowiednich produktów.

1. CH3−CHBr−CH3 — NH3 → .....................................

2. CH3−CHBr−CH3 — NaOH, etanol → .........................Zadanie ID:2356

Zad.1. Narysuj wzór półstrukturalny propano-2-aminy.

..............................................

Zad.2. Uzupełnij.

a. Atom azotu w tej cząsteczce ma hybrydyzację ................(sp / sp2 / sp3).
b. Rzędowość atomu węgla, z którym połączona jest grupa aminowa wynosi ............. (I / II / III)
c. Propano-2-amina jest aminą ......................... (pierwszorzędową / drugorzędową / trzeciorzędową).
d. Propano-2-amina .......................... (dobrze / słabo) rozpuszcza sie w wodzie, ponieważ ..........................
e. Stała dysocjacji propano-2-aminy wynosi Kb=4,3·10−4. Porównując ją ze stałą dysocjacji amoniaku można stwierdzić, że propano-2-amina jest .................. (słabszą / mocniejszą) zasadą niż amoniak.

Zad.3. Jedną z metod otrzymywania amin jest alkilowanie amoniaku bromopochodnymi alkanów.
Napisz równanie reakcji otrzymywania propano-2-aminy tą metodą.
...................................Zadanie ID:2446

W tabeli przedstawiono temperatury wrzenia wybranych amin.

nazwa wzór t.w.(oC)
propyloamina C3H7−NH2 48
etylometyloamina C2H5−NH−CH3 33
trimetyloamina N(CH3)3  3

źródło: chemspider.com

Uzupełnij zdanie.

Spośród podanych amin trimetyloamina ma najniższą temperaturę wrzenia ponieważ ..........................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.