Powrót
Zadanie ID:177

   Przeprowadzono reakcję 2g pewnego II-wartościowego metalu z 1,12 dm3 wodoru i otrzymano wodorek tego metalu.

Podaj wzór tego wodorku.

Wzór wodorku: ......................................Zadanie ID:209

  Pewna substancja uległa rozkładowi na 2 produkty, których stosunek masowy wynosi 3:4.
Podaj masę obu produktów, jeśli rozkładowi uległo 280g substancji.Zadanie ID:369

W wyniku reakcji 42g żelaza z tlenem powstało 58g tlenku żelaza.
Ustal wzór powstałego tlenku żelaza.

Wzór tlenku: ...............................Zadanie ID:708

Po zmieszaniu azotu z wodorem w stosunku stechiometycznym otrzymano 16dm3 mieszaniny, którą wprowadzono do reaktora i przeprowadzono reakcję.
Oblicz objętość otrzymanego amoniaku.
Określ, w jakim stosunku molowym azot reaguje z wodorem.

 Zadanie ID:721

Sporządzono 180dm3 mieszaniny wodoru i tlenu. Przeprowadzono reakcję, po której  pozostało 30dm3 tlenu.

Oblicz masę otrzymanej wody.Zadanie ID:790

Oblicz, czy 2dm3 tlenu odmierzonych w warunkach normalnych wystarczy do otrzymania 10g tlenku glinu w reakcji syntezy.Zadanie ID:821

  Pewna substancja uległa rozkładowi na 3 produkty, których stosunek masowy wynosi 2:5:8.
Podaj masę każdego produktu, jeśli rozkładowi uległo 105g substancji.Zadanie ID:982

Oblicz ile dm3 powietrza trzeba dostarczyć do reaktora, aby nastąpiło całkowite spalenie 100g siarki, jeśli zawartość tlenu w powietrzu wynosi 21% objętościowych. Obliczenia wykonuj z dokładnością 0,1.

Objętość powietrza: ..........................Zadanie ID:1014

19,5g stopu wapnia i sodu poddano działaniu kwasu solnego będącego w nadmiarze. W wyniku reakcji otrzymano 10,08dm3 wodoru w warunkach normalnych.

Oblicz skład stopu wyrażony w procentach masowych. Wynik podaj z dokładnością 0,1.
Przyjmij M Na = 23g/mol,   M Ca = 40g/molZadanie ID:1176

Produkcja kwasu siarkowego(VI) na skalę przemysłową przebiega w trzech etapach. Siarkowodór spala się w tlenie i w wyniku tej reakcji powstaje tlenek siarki(IV) i woda jako produkt uboczny (etap I.). Otrzymany tlenek siarki(IV) utlenia się tlenem w obecności katalizatora do tlenku siarki(VI) (etap II.). Następnie tlenek siarki(VI) przepuszcza się przez wieże absorpcyjne, gdzie następuje jego reakcja z wodą i powstanie kwasu siarkowego(VI).

Oblicz, ile kg kwasu siarkowego(VI) można otrzymać w wyniku spalania 100kg siarkowodoru, jeśli założymy 100% wydajności we wszystkich etapach. Wszystkie obliczenia i wynik prowadź z dokładnością 0,1.Zadanie ID:2645

W 50 dm3 powietrza zawierającego 21% objętościowych tlenu spalono siarkę.
Oblicz objętość powstałego tlenku siarki(IV).Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.