Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:209

  Pewna substancja uległa rozkładowi na 2 produkty, których stosunek masowy wynosi 3:4.
Podaj masę obu produktów, jeśli rozkładowi uległo 280g substancji.Zadanie ID:368

Przeprowadzono reakcję 5 dm3 azotu z wodorem.
Oblicz objętość amoniaku odmierzoną  w warunkach normalnych, jaka powstała w wyniku tej reakcji.Zadanie ID:374

Do reaktora wprowadzono wodór i azot w molowym stosunku stechiometrycznym. W wyniku reakcji powstało 100cm3 amoniaku.

Oblicz objętości wodoru i azotu zmierzone w warunkach normalnych, jakie zostały wprowadzone do reaktora.Zadanie ID:376

Chloran potasu KClO3 pod wpływem ogrzewania rozkłada się na tlen i chlorek potasu.
Oblicz, objętość tlenu wyrażoną w warunkach normalnych, jaka powstanie w wyniku rozkładu 36,6g chloranu potasu. Obliczenia wykonuj z dokładnością do 0,1.Zadanie ID:439

W wyniku reakcji tlenku żelaza(III) z węglem powstało 165g tlenku węgla(IV) i żelazo.
Oblicz ile gram tlenku żelaza(III) wzięło w tej reakcji. Masy molowe i wynik zaokrąglaj do części dziesiętnych.

Obliczenia: ................................

Wynik: ........................................Zadanie ID:453

196,2 g cynku przereagowało z kwasem solnym.
Oblicz objętość powstałego wodoru z uwzględnieniem warunków normalnych.Zadanie ID:455

Przeprowadzono reakcję syntezy wodoru i tlenu i otrzymano 500g wody.
Oblicz objętość wodoru odmierzoną w warunkach normalnych, jaka została użyta w tej reakcji.Zadanie ID:504

W reakcji chlorku żelaza(III) z wodorotlenkiem sodu powstało 89g wodorotlenku żelaza(III).
Oblicz ilość moli wodorotlenku sodu, która wzięła udział w reakcji. Zaokrąglij masy atomowe i wynik końcowy do części dziesiętnych.

Obliczenia: ..................................

Wynik: ..........................................Zadanie ID:520

W wyniku reakcji tlenku wapnia z tlenkiem węgla(IV) powstało 20g węglanu wapnia.
Oblicz, masę tlenku wapnia i objętość tlenku węgla(IV), jakie użyto do reakcji.

Masa tlenku wapnia: ........................

Objętość tlenku węgla(IV) ................Zadanie ID:535

Oblicz ile g siarki i ile g żelaza należy przygotować, aby otrzymać 3 mole siarczku żelaza(II) w reakcji syntezy pierwiastków. Obliczenia wykonuj z dokładnością 0,1.Zadanie ID:541

Oblicz objętość tlenku węgla(II) zmierzoną w warunkach normalnych potrzebną do otrzymania 559 g żelaza metodą redukcji tlenku żelaza(III). Obliczenia wykonu z dokładnością 0,1.Zadanie ID:545

Zmieszano 320g wodorotlenku sodu ze stechiometryczną ilością siarczanu(VI) miedzi(II).
Oblicz masę wytrąconego osadu. Masy molowe i wynik zaokrąglaj do części dziesiętnych.

Obliczenia: .................................

Wynik: .........................................Zadanie ID:694

500g węglanu wapnia poddano rozkładowi termicznemu.
Oblicz masę produktu stałego i objętość produktu gazowego zmierzoną  w warunkach normalnych. Obliczenia wykonuj z dokładnością do 0,1.Zadanie ID:696

Oblicz objętość tlenu potrzebną do całkowitego spalenia 20g glinu.

Dokładność obliczeń 0,1.Zadanie ID:697

W wyniku reakcji rozkładu 50g tlenku rtęci powstało 46,3g rtęci.
Oblicz objętość powstałego tlenu.

Przyjmij warunki normalne, dokładność obliczeń 0,1.Zadanie ID:699

Przeprowadzono reakcję kwasu solnego z 10g żelaza, w wyniku której powstał chlorek żelaza(II) i wodór.
Oblicz, ile moli wodoru powstało po reakcji.

Dokładność obliczeń 0,1.Zadanie ID:702

Przeprowadzono reakcję 200g wodoru z azotem.
Oblicz objętość amoniaku, jaka powstała w wyniku reakcji.

Obliczenia dla warunków normalnych, dokładność obliczeń 0,1.Zadanie ID:721

Sporządzono 180dm3 mieszaniny wodoru i tlenu. Przeprowadzono reakcję, po której  pozostało 30dm3 tlenu.

Oblicz masę otrzymanej wody.Zadanie ID:757

W wyniku reakcji kwasu solnego z siarczkiem żelaza(II) powstało 2dm3 siarkowodoru i chlorek żelaza(II).
Oblicz masę otrzymanego chlorku żelaza(II).Zadanie ID:790

Oblicz, czy 2dm3 tlenu odmierzonych w warunkach normalnych wystarczy do otrzymania 10g tlenku glinu w reakcji syntezy.Zadanie ID:824

150g chlorku amonu poddano ogrzewaniu, w wyniku którego zaszła reakcja
NH4Cl → NH3 + HCl  

Oblicz objętość otrzymanego chlorowodoru  w warunkach normalnych.Zadanie ID:838

Przeprowadzono reakcję magnezu z  50g siarki.
Oblicz, ile g siarczku magnezu powstanie w wyniku tej reakcji. Masy molowe i wynik przyjmuj z dokładnością do części dziesiętnych.

Obliczenia: ...................................................

Wynik: ...........................................................Zadanie ID:1773

50 g wapnia przereagowało z kwasem solnym.
Oblicz objętość otrzymanego wodoru.
Oblicz, w jakim stosunku masowym wapń reaguje z kwasem solnym.Zadanie ID:2647

Przeprowadzono reakcję 20g sodu z wodą.
Oblicz masę wodorotlenku sodu, jaką otrzymano w tej reakcji.Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.