Powrót
Zadanie ID:306

Pewien związek chemiczny składa się z 93,33% masowych żelaza i 6,67% masowych węgla a jego masa cząsteczkowa wynosi 180u.
Ustal wzór sumaryczny tego związku.

Wzór sumaryczny: ........................Zadanie ID:372

Pewien związek chemiczny ma skład podany w procentach masowych: 29,08% Na, 40,56% S i 30,36% O. Jego masa cząsteczkowa wynosi 158,11u.
Wykonaj obliczenia z dokładnością do 0,01 i napisz wzór rzeczywisty tego związku.Zadanie ID:432

Stosunek masowy siarki do tlenu w pewnym tlenku siarki wynosi 2:3.
Ustal jego wzór sumaryczny.

Przyjmij: m S = 32u,  m O = 16u.Zadanie ID:547

Acetylenek wapnia to związek węgla i wapnia. Jego inna nazwa to węglik wapnia, zwyczajowo nazywany też karbidem . Jego masa cząsteczkowa wynosi 64u a węgiel stanowi 37,5% masy związku.
Wyznacz rzeczywisty wzór acetylenku wapnia.

Wzór rzeczywisty acetylenku wapnia: ........................................................Zadanie ID:753

Pewien tlenek o wzorze schematycznym X3O4 ma masę cząsteczkową 231,4 u i 72,4% masowych pierwiastka X.
Napisz wzór sumaryczny tego tlenku.Zadanie ID:1062

Pewien związek chemiczny posiada następujący skład chemiczny wyrażony w procentach masowych:
węgiel - 12,8%
wodór - 2,1%
brom  - 85,1%

Ustal wzór elementarny tego związku. Kolejność symboli w tym związku jest taka sama, jak wymieniona wyżej..  Zadanie ID:1450

Pewien związek chemiczny posiada następujący skład chemiczny wyrażony w procentach masowych:
węgiel - 48,6%
wodór - 13,5%
azot  - 37,8%.
Ustal wzór elementarny tego związku. Kolejność symboli w tym związku jest taka sama, jak wymieniona wyżej.Zadanie ID:1688

Stosunek masowy chloru do tlenu w pewnym tlenku chloru wynosi 7:8.
Ustal wzór sumaryczny tego tlenku.

Przyjmij: m Cl = 35u,  m O = 16u.Zadanie ID:1697

Arsen łączy się z tlenem w stosunku masowym 15:8.

Ustal wzór tego tlenku.

Przyjmij: M As = 75g/mol, M O = 16g/molZadanie ID:1800

Masa molowa hydratu siarczanu(VI) cynku(II) wynosi 287,5 g/mol.

Ustal wzór tego hydratu.Zadanie ID:1890

Oblicz skład procentowy tlenku azotu(V) wyrażony w procentach masowych .Zadanie ID:1896

Ustal wzór elementarny węglowodoru, który zawiera 85,63% masowych węgla.Zadanie ID:1897

Stosunek masowy węgla do wodoru w pewnym węglowodorze wynosi 5:1. Masa molowa tego związku to 72g/mol.

1. Ustal wzór rzeczywisty tego węglowodoru.

2. Oblicz zawartość procentową pierwiastków w tym węglowodorze wyrażoną w procentach masowych. Wynik podaj z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.Zadanie ID:1927

Pewien związek chemiczny składa się z 58,80 % masowych węgla, 9,87% masowych wodoru i z tlenu.

Ustal wzór elementarny tego związku. Zadanie ID:1932

Związek siarki z sodem posiada skład wyrażony w procentach masowych:
sód 58,92%
siarka 41,08%

Ustal wzór elementarny tego związku.Zadanie ID:1939

Węglowodór o masie cząsteczkowej 56u zawiera 85,71% węgla i 14,29% wodoru.

Wyznacz jego wzór rzeczywisty i elementarny.

Wzór rzeczywisty: .....................
Wzór elementarny: .................... Zadanie ID:2127

Dioksyny to grupa toksycznych związków przedostających się do środowiska podczas spalania śmieci. Jednym z takich związków jest oksantren. W jednej cząsteczce oksantrenu znajdują się 2 atomy tlenu, co stanowi 17,37% masowych całej cząsteczki.

Oblicz masę molową oksantrenu.Zadanie ID:2325

Pewien związek ma wzór empiryczny CH. Jego masa molowa wynosi 78g/mol.

Ustal wzór rzeczywisty tego związku.Zadanie ID:2326

W 10g próbki pewnej substancji stwierdzono obecność 68,4% masowych chromu i 31,6% masowych tlenu.

Wyznacz wzór empiryczny tej substancji.Zadanie ID:2506

Ustal wzór elementarny tlenku manganu, jeśli przybliżony stosunek masowy manganu do tlenu wynosi 7:2.

Wzór: ..............................Zadanie ID:2757

Oblicz zawartość procentową wody w MgCl2·6 H2O wyrażoną w procentach masowych.

Zawartość procentowa wody: ...........................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.