Powrót
Zadanie ID:46

W reaktorze o pojemności 1 dm3 umieszczono 2 mole wodoru oraz 3 mole tlenu i zainicjowano reakcję, która przebiegła zgodnie z równaniem
2H2(g) + O2(g)  → 2 H2O(g)  
Równanie kinetyczne tej reakcji: v = 0,15·[H2]2[O2]

Po 5s reakcji stężenie wodoru wynosiło 0,2mol/dm3.

Oblicz stężenie tlenu i i tlenku wodoru oraz szybkość reakcji w 5 sekundzie od rozpoczęcia reakcji.

Stężenie tlenu: ..........................

Stężenie tlenku wodoru ..............

Szybkość reakcji: ......................

Określ rzędowość reakcji ..............Zadanie ID:180

   Na wykresie przedstawiono zależność stężenia w czasie przebiegu reakcji zachodzącej wg równania
2 NO2(g) → 2 NO(g) + O2(g) 
r�wnowagi zadania

Określ, po jakim czasie ustaliła się równowaga w układzie i oblicz stałą równowagi.

Czas: ...........

Stała równowagi: ..................Zadanie ID:313

W reaktorze przebiega reakcja zgodnie z równaniem
C2H2(g) + H2(g) → C2H4(g)
równanie kinetyczne tej reakcji:  v = k·[C2H2]·[H2],   k = 0,2 dm3·mol–1·s–1.
Początkowe stężenia wynosiły: [C2H2] = 0,4 mol·dm–3,  [H2] = 0,5 mol·dm–3.
Oblicz szybkość reakcji w momencie, w którym stężenie molowe C2H2 zmalało do połowy jego początkowej wartości.Zadanie ID:340

Do reaktora o objętości 1dm3 wprowadzono 10 moli NO i pewną ilość Cl2.  Po pewnym czasie przereagowało 40% NO i ustalił się stan równowagi opisany równaniem
2NO(g)+Cl2(g), ⇌ 2NOCl(g) .  gdzie  K=2
Oblicz, ile moli Cl2, wprowadzono do układu.Zadanie ID:417

Do reaktora o objętości 1dm3 wprowadzono 3 mole azotu i 8 moli wodoru a następnie przeprowadzono reakcję, w wyniku której powstał amoniak.

Oblicz, jak zmieniła się szybkość reakcji, gdy w reaktorze stwierdzono 4 mole amoniaku. W równaniu kinetycznym przyjmij wykładniki potęg równe współczynnikom stechiometrycznym.Zadanie ID:730

   Reakcja zachodzi wg równania 2SO2 + O2 → 2SO3. Równanie kinetyczne dla tej reakcji: v = k[SO2]2[O2]. Początkowe stężenia wynoszą: C0 SO2 = 5mol/dm3, C0 O2 = 6mol/dm3.  Po czasie t stężenie O2 zmniejszyło się o 1 mol/dm3.
Oblicz, jak zmieniła się szybkość reakcji po czasie t.Zadanie ID:943

  Do reaktora o pojemności 1 dm3 wprowadzono wodór i azot a następnie zainicjowano reakcję przebiegającą wg równania
N2 + 3H2 ⇄ 2NH3   
Początkowe stężenia wynosiły [H2]= 5 mol·dm−3 i [N2] = 3 mol·dm−3. Po przereagowaniu 90% początkowej ilości wodoru ustalił się stan równowagi.

Oblicz stężenia wszystkich reagentów po osiągnięciu stanu równowagi.Zadanie ID:1181

W reaktorze umieszczono mieszaninę zawierającą tlenek siarki(IV) o stężeniu 2 mol/dm3 i tlen o stężeniu 1mol/dm3 i przeprowdzono reakcję zgodną z równaniem
2SO2(g)  + O2(g) → 2SO3(g) 
Po ustaleniu stanu równowagi stwierdzono,  tlenek siarki (IV) przereagował w 90% .

Oblicz stężeniową stałą równowagi.Zadanie ID:1397

Do reaktora o objętości 1dm3 wprowadzono 2 mole PCl3(g) , 3 mole Cl2(g) i 6 moli PCl5(g) i  zainicjowano reakcję zgodnie z równaniem.

PCl3(g) + Cl2(g) ⇄ PCl5(g)   Kc=0,2

Oblicz, o ile moli zmieni się (wzrośnie lub zmaleje) ilość PCl5 w reaktorze po ustaleniu stanu równowagi.

Ilość PCl5 .................... (wzrośnie / zmaleje) o ......... Zadanie ID:1917

Do reaktor o objętości 1dm3 wprowadzono 3,5 mola tlenku węgla(II), 6 moli pary wodnej i 1,5 mola wodoru i przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem.
CO(g) + H2O(g) ⇆ H2(g) + CO2(g)
Po ustaleniu się stanu równowagi w temp. T w reaktorze stwierdzono obecność 3 moli wodoru.

Oblicz stałą równowagi tej reakcji w temperaturze T.Zadanie ID:1944

Do naczynia reakcyjnego o objętości 10dm3 wprowadzono 50 moli CO, 50 moli H2O, 20 moli CO2 i 20 moli H2 a następnie ogrzano do temp. T.
Ustala się równowaga zgodnie z równaniem
CO + H2O ⇌ CO2 + H2
Oblicz stężenia równowagowe wszystkich regentów, jeśli stała równowagi K = 36.Zadanie ID:1992
W reaktorze zachodzi reakcja syntezy amoniaku
N2(g) + 3H2(g)   ⇌  2NH3(g)    ΔHo = –92,4 kJ

Określ, używając słów [zmniejszy się / zwiększy się / pozostanie bez zmian].

a) jak zmieni się wartość stałej równowagi tej reakcji przy zwiększeniu temperatury układu


....................................................

b) jak zmieni się wydajność reakcji po obniżeniu ciśnienia

....................................................

c) jak zmieni się wydajność reakcji, gdy do układu wprowadzi się dodatkową ilość wodoru

...................................................

d) jak zmieni się szybkość reakcji po podwyższeniu temperatury.
 
....................................................


Zadanie ID:2065

Do reaktora o pojemności 1 dm3 wprowadzono CO i O2. Zaszła reakcja wg równania
2CO + O2 ⇌ 2CO2
W stanie równowagi w układzie znajduje się 5 moli CO, 3 mole O2, 4 mole CO2

Oblicz stężenia początkowe CO i O2.

Stężenie początkowe CO: .............. Stężenie początkowe O2: ..............Zadanie ID:2077

W naczyniu o pojemności 10dm3 zawierającym 6 moli NH3 zaszła reakcja:
2NH3 ⇌ N2 + 3H2.
Po przereagowaniu 4 moli NH3 ustalił się stan równowagi.

Oblicz stałą równowagi tej reakcji.Zadanie ID:2176

Do reaktora o objętości 1dm3 wprowadzono stechiometryczną ilość tlenku węgla(II) i przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem:
2CO(g) ⇌ C(s) + CO2(g)
Po przereagowaniu 25% moli CO ustalił się stan równowagi.

Oblicz stałą równowagi układu.

Stała równowagi: ..................Zadanie ID:2432

W reaktorze o pojemności 0,5dm3 umieszczono 0,2 mole SO3 i 0,5 mola NO i przeprowadzono reakcję i ustalił się stan równowagi zgodnie z równaniem
SO3(g) + NO(g) ⇌ SO2(g) + NO2(g)

Oblicz szybkość reakcji po przereagowaniu 20% NO jeśli stała szybkości równa jest 1.

Szybkość reakcji: ......................Zadanie ID:3051

Do reaktora o pojemności 0,5dm3 wprowadzono 0,5 mola fosforu i 2,8 mola wodoru a następnie zainicjowano reakcję zgodnie z równaniem
P4(g) + 6H2(g) → 4PH3(g) 

Po 10 s trwania reakcji w reaktorze pozostało 0,2 mola fosforu.

Oblicz stężenia wszystkich reagentów po 10s trwania reakcji.

c P4 = ............
c H2 = ............
c PH3 = .........Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl