Powrót
Zadanie ID:356

2018 S / Zadanie 2. (1 pkt)
Jądra atomowe niektórych izotopów ciężkich pierwiastków bombardowane neutronami ulegają rozszczepieniu, czyli rozpadowi na mniejsze fragmenty. Jedną z możliwych reakcji rozszczepienia jądra 235U przedstawia poniższy schemat.
23592U+ 10n ⎯⎯→ 14054Xe + 93ZE + a 10
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.
Uzupełnij poniższą tabelę. Na podstawie informacji wstępnej wpisz symbol pierwiastka E oraz liczbę neutronów (a), wyemitowanych podczas przedstawionej reakcji rozszczepienia jednego jądra 23592U.

Symbol pierwiastka E Liczba wyemitowanych neutronów (a)
   

 Zadanie ID:668

2017 S / Zadanie 2. (2 pkt)
Izotop radu 226Ra ulega rozpadowi α. Tej przemianie towarzyszy emisja promieniowania γ. Cząstki α emitowane przez rad mogą służyć do wybijania neutronów z lekkich jąder, np.berylu 9Be.
Na podstawie: A. Czerwiński, Energia jądrowa i promieniotwórczość, Warszawa 1998.
Napisz równania opisanych przemian jądrowych. Uzupełnij wszystkie pola w poniższych schematach.
przemiany promieniotwórcze maturaZadanie ID:669

2017 S / Zadanie 3. (1 pkt)
Poniżej przedstawiono wykres zależności masy promieniotwórczego izotopu polonu 216Po od czasu. Symbol mp oznacza początkową masę izotopu.
zależność masy pierwistka od czasu
Na podstawie: A. Czerwiński, Energia jądrowa i promieniotwórczość, Warszawa 1998.
Odczytaj z wykresu wartość okresu półtrwania izotopu polonu 216Po . Określ, po ilu sekundach w próbce zawierającej 100 mg izotopu polonu 216Po ulegnie rozpadowi 75 mg tego izotopu.
Wartość okresu półtrwania: ..............................
75 mg izotopu polonu 216Po ulegnie rozpadowi po upływie .................................. s.Zadanie ID:671

2016 S / Zadanie 3. (1 pkt)
Promieniotwórczy izotop potasu 43K można otrzymać przez bombardowanie jąder izotopu argonu 40Ar cząstkami α.
Na podstawie: A. Czerwiński, Energia jądrowa i promieniotwórczość, Warszawa 1998.
Napisz równanie opisanej reakcji jądrowej, w wyniku której można otrzymać izotop potasu 43K. Uzupełnij wszystkie pola w poniższym schemacie.
maturalne zadania reakcja jądrowaZadanie ID:1116

2015 / Informacja do zadania 5.- 6.
Na trwałość jądra atomowego ma wpływ stosunek liczby neutronów do liczby protonów.
Kiedy jądro ma nadmiar protonów, w jego wnętrzu może zajść przemiana β+, w której z protonu powstają neutron, pozyton i neutrino.
11p → 01n + 10e+ + 00ν
Pozyton, e+, jest cząstką różniącą się od elektronu tylko znakiem ładunku elektrycznego.
Bezwzględna wartość ładunku oraz masa obydwu cząstek są jednakowe. Neutrino, ν, jest nienaładowaną elektrycznie cząstką o masie spoczynkowej bliskiej zeru.

 

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010
oraz A. Czerwiński, Energia jądrowa i promieniotwórczość, Warszawa 1998.


Zadanie 5. (1 pkt)
Pozytonowa tomografia emisyjna jest metodą diagnostyki medycznej, w której wykorzystuje się strumień pozytonów. Ich źródłem może być sztuczny radioizotop fluoru 18F . Izotop ten otrzymuje się przez napromieniowanie protonami izotopu tlenu 18O .

Napisz równania opisanych reakcji − uzupełnij poniższe schematy.

src=/zadania/zfoto/1116_zadania.gif

Zadanie 6. (1 pkt)
Jądro o liczbie atomowej Z1 i liczbie masowej A1 uległo przemianie β+, w której wyniku powstało jądro o liczbie atomowej Z2 i liczbie masowej A2.
Spośród podanych zależności wybierz i podkreśl te, które są prawdziwe dla Z1 i Z2 oraz
dla A1 i A2.
Z2 = Z1 – 1         Z2 = Z1        Z2 = Z1 + 1
A2 = A1 – 1       A2 = A1       A2 = A1 + 1

 

 

 Zadanie ID:1254

2019 S / Zadanie 3.
Radon jest pierwiastkiem promieniotwórczym, którego najbardziej rozpowszechniony izotop to 222Rn. W przyrodzie powstaje on bezpośrednio z rozpadu 226Ra. Okres półtrwania 222Rn jest równy 3,8 dnia, a inne izotopy tego pierwiastka są jeszcze mniej trwałe, więc wykazuje on dużą aktywność promieniotwórczą.
Na podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2002.

Zadanie 3.1. (1 pkt)
Zawartość radonu w powietrzu pobranym z kopalni wynosi 4·1013 atomów 222Rn w 1 m3.
Oblicz, po jakim czasie zawartość radonu zmaleje do 5·1012 atomów w 1 m3.

Zadanie 3.2. (1 pkt)
Napisz równanie reakcji powstawania 222Rn z 226Ra. Uzupełnij wszystkie pola w poniższym schemacie.
przemiany promieniotwórcze radonZadanie ID:1457

2020 S / Zadanie 3.
Najtrwalszym izotopem neptunu jest izotop o liczbie masowej równej 237 i okresie półtrwania τ = 2,2⋅106 lat. Otrzymuje się go przez napromieniowanie izotopu uranu o liczbie masowej 238 neutronami o dużej energii kinetycznej. Ta przemiana zachodzi zgodnie z poniższym schematem.
92238U + 01n → 92237U + a01n
W jej wyniku powstaje nietrwały izotop uranu o liczbie masowej A = 237. Jądro 92237U ulega rozpadowi – powstaje jądro 93237Np.
Na podstawie: A. Czerwiński, Energia jądrowa i promieniotwórczość, Warszawa 1998.

Zadanie 3.1. (1 pkt)
Uzupełnij poniższe zdania, tak aby powstała informacja prawdziwa: wybierz i podkreśl wartość współczynnika a (liczbę neutronów) w równaniu przemiany izotopu uranu o liczbie masowej 238 oraz typ przemiany, której ulega izotop uranu o liczbie masowej 237.

Współczynnik a w równaniu przemiany izotopu uranu o liczbie masowej 238 jest równy (1 / 2 / 3). Izotop uranu o liczbie masowej 237 ulega przemianie (α / β / γ).

Zadanie 3.2. (1 pkt)
Oblicz, po ilu latach z próbki izotopu neptunu 93237Np o masie równej m pozostanie próbka zawierająca 0,25m tego izotopu.Zadanie ID:1596

[2012] Poniższy schemat przedstawia początkowy fragment szeregu promieniotwórczego toru. Numerami w kółkach oznaczono kolejne człony tego szeregu, a strzałkami przemiany (α lub β), jakim ich jądra ulegają.

zadania maturalne

1)  Określ liczbę protonów i liczbę neutronów w jądrze izotopu oznaczonego numerem 1.

Liczba protonów: ..........................

Liczba neutronów: ........................

 

2)  W miejsce X,  Y  i Z, wpisz symbol i liczbę atomową pierwiastka, którego izotop oznaczono numerem 3, oraz liczbę masową tego izotopu.

X Y Z

 

3) Określ typ przemian jądrowych (α lub β) oznaczonych strzałkami I i III.

 Typ przemiany I: .........................

Typ przemiany III: ........................Zadanie ID:1597

[2012] Poniższy wykres przedstawia zależność masy trzech izotopów promieniotwórczych od czasu.

 zadania maturalne

1) Wskaż najtrwalszy izotop (1, 2 lub 3).

Numer, którym oznaczono najtrwalszy izotop: ..................
 

2) Oszacuj okres półtrwania izotopu oznaczonego numerem 2.
 

Okres półtrwania izotopu oznaczonego numerem 2 wynosi około ....................... dni.
 

3) Oszacuj, ile miligramów izotopu oznaczonego numerem 3 uległo rozpadowi w czasie 8 dni.
 

W czasie 8 dni uległo rozpadowi .................... mg izotopu oznaczonego numerem 3.Zadanie ID:1598

[2005] Polon 21084 Po ulega przemianie α . Okres połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi 138 dni.

a) Napisz równanie tej przemiany.

Równanie reakcji: .......................................

 

b) W pojemniku umieszczono 1 gram polonu 210 84 Po.

Oszacuj masę tego izotopu, która pozostanie po upływie 414 dni.Zadanie ID:1599

[2012] W wyniku rozpadu jądra atomowego pewnego promieniotwórczego pierwiastka E nastąpiła dwukrotna emisja cząstki α i jednokrotna emisja cząstki β- . Produktem rozpadu był 21283 Bi.

Ustal liczbę atomową i symbol pierwiastka E oraz liczbę masową jego izotopu. Zapisz w postaci AZ E.Zadanie ID:1600

[2006] Schemat przedstawia zdolność przenikania przez materię różnych rodzajów promieniowania jonizującego.

zadania maturalne

Wpisz obok numeru ze schematu odpowiadający mu rodzaj promieniowania (α, β lub γ).

 

1. .........................

2. .........................

3. neutrony

4. .........................

 Zadanie ID:1601

[2006]  Promieniotwórczy izotop węgla C-14 powstaje w górnych warstwach atmosfery i ulega asymilacji przez rośliny w postaci tlenku węgla(IV). Równowaga, jaka się ustala w procesach odżywiania i oddychania w danym środowisku sprawia, że zawartość węgla w organizmach żywych jest stała. W przypadku obumarcia organizmu izotop C-14 przestaje być uzupełniany i z upływem czasu jego ilość w obumarłych szczątkach organizmu ulega zmniejszeniu na skutek rozpadu promieniotwórczego.

Na podstawie: A. Czerwiński, Energia jądrowa i promieniotwórczość, Warszawa 1998


Ustal, wykonując obliczenia, ile razy zmalała zawartość izotopu węgla C-14 w drewnie, które pochodzi z drzewa obumarłego przed 11460 laty. Okres półtrwania tego izotopu węgla wynosi 5730 lat.Zadanie ID:1602

[P2006] Pacjentowi choremu na nadczynność tarczycy podano preparat zawierający 0,14 g 131I. Okres półtrwania tego radionuklidu wynosi 8 dni.

Narysuj wykres przedstawiający zmiany masy 131I, jakie następują w ciągu 32 dni od podania preparatu. Z wykresu odczytaj masę 131I, która pozostała po 20 dniach.Zadanie ID:1603

[2007] Powstawanie pierwiastków we Wszechświecie ilustruje uproszczony ciąg przemian termojądrowych zachodzących na jednym z etapów życia gwiazd.


24He + 24He → 48Be;   48Be + 24He → 612C;  

612C + 24He →  ZAX;   ZAX + 24He → 1020Ne; itd.

Ustal liczbę atomową, liczbę masową i symbol izotopu X.Zadanie ID:1604

[2009]   Próbka metalicznego kobaltu o masie 20 g zawiera 10% masowych promieniotwórczego izotopu 60Co , którego okres półtrwania łtau;1/2 = 5,3 lat. Pozostałą masę próbki stanowią trwałe izotopy kobaltu.

Oblicz, jaka będzie całkowita masa kobaltu zawartego w próbce po upływie 15,9 lat.Zadanie ID:1605

[2010] Jednym z pierwszych sztucznie otrzymanych radionuklidów był izotop azotu 137N. Powstał on w wyniku napromieniowania izotopu boru 105B cząstkami α pochodzącymi z naturalnej przemiany promieniotwórczej, jakiej ulega izotop polonu 21084Po.

Napisz równania przemian promieniotwórczych opisanych powyżej.

Równanie przemiany, jakiej ulega izotop polonu 21084Po:

.............................................................................................................

Równanie przemiany, w której powstaje izotop azotu  137N:

........................................................................................................Zadanie ID:1606

[2011] Uzupełnij zdania, wpisując określenia wybrane z poniższego zestawu:

zmniejszy się, zwiększy się, nie ulegnie zmianie.


Po emisji cząstki β liczba masowa jądra ......................................., natomiast ładunek  ........................................................ o jeden ładunek elementarny.

W wyniku emisji cząstki α liczba masowa jądra ........................................................ o cztery jednostki, a jego ładunek ........................................................ o dwa ładunki elementarne.Zadanie ID:1608

[2011]  Tryt 3H (T) jest nietrwałym izotopem wodoru o okresie półtrwania 12,3 lat, który emituje cząstki β. Powstaje on między innymi w wyższych warstwach atmosfery na skutek zderzeń neutronów z atomami azotu 14N. W przemianie tej obok trytu powstaje także trwały izotop węgla.

Tryt w reakcji z tlenem tworzy wodę trytową, która w opadach przedostaje się do wód powierzchniowych. Szacuje się, że w 1 cm3 wody będącej w naturalnym obiegu znajduje się 6·104 atomów trytu.


Zad 1.  Napisz równanie reakcji wytwarzania trytu w wyższych warstwach atmosfery.

Zad 2. Podaj w przybliżeniu, w ilu dm3 wody będącej w naturalnym obiegu znajduje się 1mol atomów trytu.Zadanie ID:1609

[2011] Tryt 3H (T) jest nietrwałym izotopem wodoru o okresie półtrwania 12,3 lat, który emituje cząstki β. Powstaje on między innymi w wyższych warstwach atmosfery na skutek zderzeń neutronów z atomami azotu 14N. W przemianie tej obok trytu powstaje także trwały izotop węgla.

zadania maturalne

Tryt w reakcji z tlenem tworzy wodę trytową, która w opadach przedostaje się do wód powierzchniowych. Szacuje się, że w 1 cm3 wody będącej w naturalnym obiegu znajduje się 6·104 atomów trytu.

Próbkę wody o objętości 10 cm3 umieszczono w naczyniu i szczelnie zamknięto.
Na podstawie wykresu przedstawiającego zależność liczby atomów trytu w 1 cm3 wody od czasu oszacuj, ile atomów trytu pozostanie w próbce wody o objętości 10cm3 po 40 latach.Zadanie ID:1610

[2013]  (1 pkt) Na cześć wybitnego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika pierwiastek o liczbie atomowej 112 otrzymał nazwę copernicium i symbol Cn. Reakcja prowadząca do otrzymania tego pierwiastka zachodzi pomiędzy jądrami 208Pb i 70Zn. Towarzyszy jej emisja pewnej cząstki wchodzącej w skład atomu.

Napisz równanie opisanej reakcji jądrowej. Uzupełnij wszystkie pola w podanym schemacie.

Zadania maturalne chemia przemiany jądroweZadanie ID:1611

[2013] (3 pkt) Jednym z promieniotwórczych izotopów strontu jest 90Sr. Jego okres półtrwania wynosi około 28 lat. Izotop ten jest bardzo niebezpieczny dla człowieka, ponieważ ze względu na swoje właściwości chemiczne łatwo wbudowuje się w tkankę kostną w miejsce nieradioaktywnego izotopu innego pierwiastka.

a) Oblicz, po jakim czasie z próbki 90Sr o masie 51,2 mg pozostanie 0,4 mg tego izotopu.

b) Podaj symbol chemiczny pierwiastka, w miejsce którego wbudowuje się stront.Zadanie ID:1613

2014 / Zadanie 5. (1 pkt)

Radioaktywny izotop galu o liczbie masowej równej 67 jest stosowany w medycynie nuklearnej. Otrzymuje się go w reakcji zachodzącej podczas bombardowania protonami jąder izotopu cynku o liczbie masowej równej 68.

Napisz równanie opisanego procesu, uzupełniając poniższy schemat.

chemia maturaZadanie ID:2563

2012.VI. / Zadanie 1. (1 pkt)
Rozszczepienie radioizotopu 235U przebiega zgodnie ze schematem:
23592U + 10n → 9236Kr + AZE + 310n
Podaj symbol oraz liczbę atomową i liczbę masową nuklidu AZE.Zadanie ID:2568

2012.V. Zadanie 4. (1 pkt)
Poniższy schemat przedstawia początkowy fragment szeregu promieniotwórczego toru. Numerami w kółkach oznaczono kolejne nuklidy, a strzałkami przemiany jądrowe, jakim te nuklidy ulegają.
przemiany promieniotwrcze zadania matura
Napisz równanie przemiany jądrowej oznaczonej na schemacie numerem III. Podaj symbole oraz wartości liczby masowej i liczby atomowej jąder, będących substratami i produktami tej przemiany.
...............................................................................................................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl