Powrót
Zadanie ID:424

  Reakcja przebiega zgodnie z równaniem
2NO + H2 → N2O + H2O      v=k[NO]2[H2]

Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, jeśli ciśnienie zostanie zwiększone 3-krotnie.

Szybkość reakcji (wzrośnie/zmaleje) ................... razy.Zadanie ID:435

   Reakcja przebiega według równania kinetycznego:
v=k[A]2[B]2 

Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, gdy stężenie A zwiększy się 2-krotnie a stężenie B zwiększy się 3-krotnie.Zadanie ID:591

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem
2NO + H2 → N2O + H2O
Wzrost temperatury o 10cC powoduje, że szybkość reakcji wzrasta 2-krotnie.

Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, jeśli temperatura w reaktorze zostanie zwiększona z 240K do 280K.

Szybkość reakcji ....................... (zmaleje / wzrośnie) ........  razy.Zadanie ID:867
   Reakcja przebiega zgodnie z równaniem
2NO + H2 → N2O + H2O
Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, jeżeli stężenie NO zmniejszy się 2-krotnie a stężenie H2 zwiększy się 2-krotnie.


Zadanie ID:868
  Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem
2SO2 + O2 → 2SO3
Objętość układu została zmniejszona 2-krotnie.

Oblicz, jak zmieniła się szybkość reakcji.


Zadanie ID:869

Reakcja przebiega według równania:
A + 2B → C

Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, gdy stężenie A zwiększy się 4-krotnie a stężenie B zmniejszy się 4-krotnie.Zadanie ID:884
Reakcja przebiega zgodnie z równaniem
2H2 + O2→ 2H2O
Oblicz, ile razy należy zwiększyć stężenie wodoru, aby szybkość reakcji wzrosła 16-krotnie.


Zadanie ID:885
   Szybkość pewnej reakcji
2A(g) + B(g) → A2B(g)
wyraża się równaniem kinetycznym v= k [A]2•[B].
Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, jeżeli ciśnienie reagujących gazów zmmniejszy się dwukrotnie.


Zadanie ID:898 Reakcja przebiega wg równania
A + 2B  → AB2
Dla stężeń [A] = 2mol•dm-3 , [B] = 4mol•dm-3 szybkość reakcji w temp. 283K wynosi 8 mol•dm-3•s-1.

Oblicz szybkość reakcji w tej samej temperaturze, jeśli stężenie A zwiększono 2-krotnie a stężenie B zmniejszono 2-krotnie.Zadanie ID:904

Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem
2SO2 + O2 → 2SO3
Oblicz, ile razy należy zwiększyć stężenie tlenku siarki(IV), aby szybkość reakcji wzrosła 9-krotnie.

 


Zadanie ID:929

W pierwszym eksperymencie do reaktora o objętości 1dm3 wprowadzono 0,01 mola H2 i 0,01 mola Cl2 i przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem
H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g)

W drugim eksperymencie do reaktora wprowadzono taką samą ilość wodoru i chloru a następnie spowodowano wzrost ciśnienia poprzez zmniejszenie jego objętości o 50% i przeprowadzono taką samą reakcję.

Oba eksperymenty prowadzono przez 3 minuty i stwierdzono, że w obu naczyniach przereagowało 90% wodoru.

Oblicz, jak zmieniła się szybkość reakcji w drugim eksperymencie w porównaniu z  pierwszym.Zadanie ID:1894
Reakcja przebiega zgodnie z równaniem kinetycznym
v=k[A]2[B].
 
Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji jeśli zwiększy się stężenie obu reagentów 3-krotnie.
 


Zadanie ID:2102

W reaktorze o objętości 100dm3 zmieszano 20 moli azotu, 60 moli wodoru i przeprowadzono reakcję syntezy amoniaku.
Po czasie t przereagowało 30% wodoru.

Oblicz, ile razy zmieniła się szybkość reakcji po czasie t.

Szybkość reakcji .................................................................................Zadanie ID:2319

W reaktorze przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem

2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g)

Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, jeśli objętość naczynia reakcyjnego zwiększy się 3 razy.

Szybkość reakcji ................................................................Zadanie ID:2384

Przeprowadzono reakcję chemiczna, która przebiegła zgodnie z równaniem
4Br2(g) + CH4(g) → CBr4(g) + 4HBr       v=k·[Br2]4·[CH4]
Początkowe stężenia wynosiły: [Br2]=2 mol/dm3, [CH4]=1,5 mol/dm3.
Po czasie t w reaktorze stężenie bromu w reaktorze zmniejszyło się o 50%.

Oblicz, jak zmieniła się szybkość reakcji w czasie t.

Szybkość reakcji ................................................................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.