Powrót
Zadanie ID:77

W 250cm3 znajduje się 0,0025g jonów H+.
Oblicz pOH roztworu.Zadanie ID:78

Stężenie jonów wodorowych w roztworze kwasu wynosi 1,5·10-5mol/dm3.
Oblicz pH tego roztworu.Zadanie ID:102

Obliczenia pH dla roztworów o bardzo dużych rozcieńczeniach (mniejszych od 10-6 mol/dm3 ) prowadzą do błędnych wyników. W takich przypadkach pH oblicza się z uwzględnieniem jonów pochodzących z autodysocjacji wody.

Oblicz pH roztworu kwasu solnego o stężeniu 10-8 mol/dm3. Wynik podaj z dokładnością do 0,01Zadanie ID:321

Oblicz pH roztworu, jeśli 0,2 mola HNO3 znajduje się w 500 cm3 roztworu.Zadanie ID:347

Oblicz pH roztworu kwasu HR, którego stężenie wynosi 0,01 mol/dm3 a stopień dysocjacji α = 1%.

pH: .............................Zadanie ID:577

W 500 cm3 roztworu znajduje się 0,2 g kwasu azotowego(V).
Oblicz pH tego roztworu.Zadanie ID:703

Zmieszano 250 cm3 roztworu kwasu azotowego(V) o stężeniu 0,1mol/dm3  i 250 cm3 roztworu tego kwasu o stężeniu 0,2 mol/dm3.
Oblicz pH otrzymanego roztworu.Zadanie ID:769

  Stężenie jonów wodorotlenkowych w roztworze NaOH wynosi 10-5 mol·dm3.
Oblicz pH tego roztworu.Zadanie ID:791

3 Oblicz pH wodnego roztworu wodorotlenku baru, którego stężenie wynosi 0,05 mol/dm3.

pH: ..................

Do roztworu tego wodorotlenku dodano oranż metylowy.
Określ, jaka barwa pojawiła się w roztworze: ..................................Zadanie ID:801

Do 5 dm3 wody dodano 10cm3 roztworu NaOH o stężeniu 20% i gęstości d=1,2 g/cm3.
Oblicz pH tego roztworu.Zadanie ID:909

0,1-molowy roztwór kwasu HR ma pH=2.
Oblicz stężenie kwasu niezdysocjowanego.

Obliczenia .........................................

Wynik: ................................................Zadanie ID:963

Oblicz, ile wody należy dodać do 0,4 dm3 roztworu HNO3 o stężeniu 0,02mol/dm3, aby otrzymać roztwór, którego pH będzie równe 2.Zadanie ID:1008

Do 0,3 dm3 roztworu KOH o stężeniu 0,3mol/dm3 dodano 0,7dm3 wody.
Oblicz pH otrzymanego roztworu.

Do obliczeń:  log 0,09 = -1,05,  α = 1Zadanie ID:1009

Z 400cm3 roztworu kwasu azotowego(V), którego pH wynosi 3 odparowano 200cm3 wody.
Oblicz, jak zmieniło się pH roztworu.

Do obliczeń: α=1, log(2*10-3) =-2,7Zadanie ID:1010

Zmieszano dwa roztwory kwasu chlorowodorowego:

I. 800 cm3 roztworu o pH=5
II. 200cm3 roztworu o pH=3.

Oblicz pH otrzymanego roztworu.

Do wykorzystania: log 2,08 = 0,32Zadanie ID:1011

Zmieszano dwa roztwory wodorotlenku potasu

(1) 500 cm3 o pH = 13

(2) 500 cm3 o pH = 10

Oblicz pH otrzymanego roztworu.

 Zadanie ID:1043

Oblicz stosunek objętościowy, w jakim należy zmieszać roztwory HCl o stężeniach
C1=0,05mol/dm3 i C2 = 0,005 mol/dm3,
aby otrzymać roztwór, którego pH wynosi 2.Zadanie ID:2311

Do naczynia wprowadzono 0,1 mola Ca(OH)2 i dodano wody do objętości 2 dm3 a następnie kilka kropel fenoloftaleiny.
Oblicz pH otrzymanego roztworu i podaj barwę roztworu po dodaniu fenoloftaleiny.

pH: ...............................................

Barwa roztworu: ........................Zadanie ID:2372

Oblicz stopień dysocjacji 0,05-molowego roztworu kwasu cyjanowego HOCN, którego pH = 2,62.

Stopień dysocjacji: ...........................................Zadanie ID:3129

Do 100cm3 roztworu KOH o stężeniu 0,005 mol/dm3 (roztwór 1) dodano 100cm3 roztworu KOH o innym stężeniu (roztwór 2). pH otrzymanego roztworu (roztwór 3) wynosi 12.

Oblicz stężenie roztworu 2.

c2= ................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl