Powrót
Zadanie ID:11

Do całkowitego spalenia 4 dm3 etanu użyto 15 dm3 tlenu. Po reakcji skroplono parę wodną.

Oblicz skład mieszaniny gazów poreakcyjnych wyrażony w dm3.Zadanie ID:12

W naczyniu o objętości 1dm3 w stanie równowagi znajduje się 0,5 mola kwasu octowego, 0,2 mola etanolu, 0,3 mola octanu etylu i  0,4 mola wody. Do naczynia wprowadzono dodatkowo 0,3 mola etanolu.
Oblicz ilość moli octanu etylu, jaka znajduje się w naczyniu po dodaniu etanolu. Wynik podaj z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.Zadanie ID:87

Cząsteczka pewnego węglowodoru ma 80% masowych węgla.

Wyznacz wzór rzeczywisty tego węglowodoru, który zawiera najmniejszą możliwą ilość atomów węgla w cząsteczce.Zadanie ID:188

50g roztworu etanolu o stężeniu 10% poddano fermentacji octowej.
Zaszła reakcja zgodnie z równaniem
C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O
Oblicz stężenie procentowe otrzymanego kwasu. Załóż wydajność 100%.Zadanie ID:233

Reakcja estryfikacji kwasu etanowego z etanolem zachodzi zgodnie z równaniem
CH3COOH + CH3CH2OH ⇄ CH3COOCH2CH3 + H2O   K = 1
W naczyniu o objętości 1 dm3 zmieszano 1,5 mola kwasu etanowego i  3 mole alkoholu etylowego i przeprowadzono reakcję aż do ustalenia stanu równowagi.
Oblicz liczbę moli estru w mieszaninie poreakcyjnej.

Liczba moli estru: ......................
 Zadanie ID:295

W wyniku spalenia pewnego węglowodoru powstało 13,2g CO2 i 7,2g H2O. Masa 1 mola tego węglowodoru wynosi 44g/mol. 
Ustal wzór rzeczywisty tego węglowodoru.Zadanie ID:335

W roztworze kwasu mlekowego CH3−CH(OH)−COOH o stężeniu 0,5 mol/dm3 stężenie cząsteczek niezdysocjowanych wynosi 0,4916 mol/dm3.
Oblicz stężenie jonów wodorowych w tym roztworze.Zadanie ID:336

Stężenie jonów octanowych w kwasie octowym wynosi 1,34·10−3mol/dm3 a stopień dysocjacji jest równy 1,34%.

Oblicz początkowe stężenie tego kwasu.Zadanie ID:378

W wyniku reakcji 13,5 g pewnego n-alkoholu z sodem powstało 2,52 dm3 wodoru.

Oblicz masę molową tego alkoholu.Zadanie ID:413

Oblicz gęstość metanu w warunkach normalnych. Wynik podaj w  g/dm3.Zadanie ID:497

Oblicz maksymalną masę tlenku magnezu, jaką należy dodać do 300g 50-procentowego roztworu kwasu octowego, aby przereagował z nim całkowicie.Zadanie ID:511

50cm3 roztworu kwasu octowego o nieznanym stężeniu zobojętniono za pomocą 10 cm3 0,1-molowego roztworu zasady sodowej.
Oblicz stężenie molowe kwasu octowego.Zadanie ID:540

Napisz równanie reakcji całkowitego spalenia etanalu i oblicz stosunek masowy produktów .Zadanie ID:549

Do 120g mieszaniny propanu z propenem dodano brom i  przeprowadzono reakcję w temperaturze pokojowej. Po zakończeniu reakcji stwierdzono, że przereagowało 304,4g bromu.

Oblicz stosunek masowy węglowodorów w mieszaninie wyjściowej.

Stosunek masowy propanu do propenu wynosi ..................................Zadanie ID:550

W wyniku spalenia 210 gramów pewnego węglowodoru powstało 660 g tlenku węgla(IV).
Oblicz zawartość procentową węgla w tym węglowodorze.Zadanie ID:562

Do spalenia całkowitego 1 mola węglowodoru CxHy o masie cząsteczkowej 68u zużyto 156,8 dm3 tlenu odmierzonego w warunkach normalnych.

Ustal wzór rzeczywisty tego węglowodoru.Zadanie ID:1428

W wyniku spalenia 30cm3 pewnego węglowodoru w 60cm3 tlenu powstało 30cm3 tlenku węgla(IV).

Ustal wzór węglowodoru, który brał udział w reakcji.Zadanie ID:1723

Poniżej przedstawiono fragment struktury polimeru.

zadania maturalne 

Oblicz, ile monomerów uległo polimeryzacji, jeśli masa cząsteczkowa tego polimeru ma około 53125u.Zadanie ID:1835

Spalono całkowicie 40cm3 etynu w zamkniętym reaktorze zawierającym 300cm3 tlenu w warunkach normalnych. W wyniku reakcji powstały tylko gazowe produkty.

Oblicz całkowitą objętość gazów, jaka znajduje się po reakcji w reaktorze.Zadanie ID:2071

Oblicz stopień dysocjacji kwasu benzoesowego, którego stężenie wynosi 0,03 mol/dm3 a K=6,3·10-5. Wynik podaj z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.Zadanie ID:2514

Oblicz stężenie jonów wodorowych w roztworze kwasu octowego o stężeniu 0,01mol/dm3.

Stała dysocjacji kwasu octowego: K = 1,8·10-5.Zadanie ID:2565

Zawartość procentowa chloru w pewnym dichloroalkanie wynosi 49,7% masowych.
Oblicz masę molową alkanu, od którego pochodzi ten dichloroalkan.

Masa molowa: ....................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl