Powrót
Zadanie ID:168

18 Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie
FeCl3 + NH3 amoniak

Napisz wszystkie obserwacje możliwe do odnotowania przed i po zakończeniu doświadczenia.

Obserwacje przed doświadczeniem: ..............................................
Obserwacje po zakończeniu doświadczenia ...................................Zadanie ID:212

18Przeprowadzono reakcję przedstawioną na schemacie.

manganian(VII) potasu otrzymywanie tlenu

a) Napisz równanie tej reakcji

b) Podaj nazwę związku, który pełni w niej rolę utleniacza.

c) Określ, jakie dwie czynności można wykonać, aby spowodować przyspieszenie tej reakcjiZadanie ID:728

   Napisz wzory tlenków chromu spełniających warunki

a) reaguje z NaOH, ale nie reaguje z HCl: ...........................................

b) reaguje z HCl, ale nie reaguje z NaOH: ...........................................

c) reaguje z HCl i  z NaOH: ......................................................................Zadanie ID:841

  Napisz równania reakcji przedstawionych ciągiem przemian:

Fe —HCl(aq) → ....A.... —NaOH(aq) → ...B.... —H2O2 → ...C.... — T. → .....D..... —HClO4 → ....E....

gdzie A, B, C, D i E są związkami żelaza.Zadanie ID:928

Do probówki z zakwaszonym wodnym roztworem chlorku żelaza(III) dodawano sód.

Zapisz obserwacje podczas tego doświadczenia i równania reakcji procesów, jakie zaszły w probówce.

Obserwacje: ....................................................................................................

Równania reakcji ............................................................................................Zadanie ID:954 Uzupelnij równanie reakcji:

...K2Cr2O7 + ...Na2SO3 + ...H2SO4 → 3Na2SO4 + .................. + K2SO4 + 4H2OZadanie ID:1187

Do probówki z wodą dodano tlenek żelaza(II). Po zmieszaniu obu substancji do probówki włożono papierek uniwersalny.

Uzupełnij zdanie.

Papierek wskaźnikowy po włożeniu do probówki ma barwę ...................... ponieważ .........................Zadanie ID:1188

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie:
wodorotlenek cynku

Napisz równania cząsteczkowe i jonowe skrócone dla tych reakcji oraz obserwacje. Dla związku kompleksowego przyjmij liczbę koordynacyjną 4.

  Probówka I Probówka II
Równanie cząsteczkowe  .................................. ..................................
Równanie jonowe skrócone .................................. ..................................
Obserwacje .................................. ..................................

Określ charakter chemiczny wodorotlenku cynku: ..........................................................Zadanie ID:1191

Napisz równania reakcji zachodzące wg schematów:

1) żelazo → chlorek żelaza(III)

2) żelazo → chlorek żelaza(II)Zadanie ID:1209

Z poniższych jonów wybierz te, które należy dodać do roztworu zawierającego jony MnO4 , aby zaobserwować wytrącenie brunatnego osadu i napisz równanie tej reakcji cząsteczkowo i jonowo.

NO3 ,SO32– ,  SO42– ,   OH 

Równanie reakcji cząsteczkowe .........................................

Równanie reakcji jonowe ....................................................Zadanie ID:1218

  Do wodnego roztworu dichromianu(VI) potasu dodano roztwór zasady potasowej.
Napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej oraz obserwacje.

Równanie reakcji cząsteczkowe ................................................

Równanie reakcji jonowe skrócone ...........................................

Obserwacje ....................................................................................Zadanie ID:1485

Dokończ równania reakcji w formie jonowej skróconej, lub napisz, że reakcja nie zachodzi.

A. Mn + H+ → ........................

B. Mn + OH  → ....................   

C. Mn + Co2+ → ....................

D. Mn + Ag+ → ......................Zadanie ID:2133

Napisz wzory sumaryczne i określ charakter podanych tlenków manganu.
 

nazwa tlenku wzór sumaryczny charakter
tlenek manganu(II)    
tlenek manganu(III)    
tlenek manganu(IV)    

 Zadanie ID:2165 Za pomocą równań reakcji napisz przemiany przedstawione na schemacie

CuCl2NaOH→ .................. —T.→ ......................
Napisz obserwacje


Równanie reakcja I.: .............................................................

Obserwacje ...........................................................................

Równanie reakcja II.: .............................................................

Obserwacje ...........................................................................Zadanie ID:2784

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie


a) Spośród niżej podanych wzorów substancji wybierz tą, która została dodana do probówki, aby nastąpiła zmiana zabarwienia
K2MnO4, Na2SO4, NaOH, Na2SO3, KNO3, MnO2 

Wybrany związek: ...........................................

b) Napisz obserwacje w tym doświadczeniu

Obserwacje: ...................................................

 Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.