Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:21

   Napisz wzór sumaryczny tlenku chromu, w którym chrom przyjmuje maksymalny stopień utlenienia.Zadanie ID:73

W jednej z grup układu okresowego znajdują się pierwiastki, których wzór ogólny konfiguracji elektronów walencyjnych przedstawia się następująco:
(n-1)d2ns2

a) Podaj nazwę tej grupy i symbol bloku energetycznego

b) Napisz wzór ogólny tlenków, jaki tworzą pierwiastki tej grupy, jeśli znajdują się na maksymalnym stopniu utlenienia

Nazwa grupy: ................................. Blok energetyczny

Wzór ogólny tlenku ....................................

 Zadanie ID:176

Określ stopnie utlenienia atomów azotu w azotanie(V) amonu NH4NO3.Zadanie ID:257

   Dla atomu bromu napisz skróconą konfigurację elektronową i określ minimalny i maksymalny stopień utlenienia,

Skrócona konfiguracja elektronowa ................................................
Minimalny stopień utlenienia ..........
Maksymalny stopień utlenienia .........
 Zadanie ID:333

Konfiguracja elektronowa jonu X3+ pewnego pierwiastka zapisana schematem klatkowym jest następująca
3d[↑ |↑ |↑ |  |  ]

Określ maksymalny stopień utlenienia, jaki może przyjąć ten pierwiastek.

Maksymalny stopień utlenienia: ...................................Zadanie ID:473

Określ stopień utlenienie siarki w jonach

A: HS         stopień utlenienia siarki ........
B: SO32      stopień utlenienia siarki ........
C: HSO4     stopień utlenienia siarki ........

 Zadanie ID:474

Jon tiosiarczanowy ma strukturę podobną do struktury jonu siarczanowego(VI) z tą różnicą, że zamiast jednego atomu tlenu jest jeden atom siarki.

Określ stopnie utlenienia obu atomów siarki w jonie tiosiarczanowym.Zadanie ID:579

Określ stopnie utlenienia azotu w związkach

NO, NO2, NH3, HNO2, Mg(NO3)2Zadanie ID:583

Określ stopień utlenienia węgla w związkach
a) CO,    b)  CO2,   c) CH4   

Określ stopień utlenienia siarki w związkach
a) H2S     b) SO2    c) H2SO4

 Zadanie ID:725

Określ stopień utlenienia atomów centralnych w jonach kompleksowych

a) [PdCl6]–2

b) [Cu(NH3)4]2+,

 Zadanie ID:780

Poniżej przedstawiono dwie odmiany alotropowe węgla.
odmiany alotropowe węgla

Podaj ich nazwy i określ stopnie utlenienia atomów węgla.

A. Nazwa ........................................ Stopień utlenienia C ..................................

B. Nazwa ........................................ Stopień utlenienia C ..................................Zadanie ID:2033

W jednej z grup układu okresowego znajdują się pierwiastki, których wzór ogólny konfiguracji elektronów walencyjnych przedstawia się następująco:
ns2np3

a) Podaj nazwę tej grupy i symbol bloku energetycznego

b) Napisz wzór ogólny tlenków, jaki tworzą pierwiastki tej grupy, jeśli znajdują się na maksymalnym stopniu utlenienia

Nazwa grupy: ................................. Blok energetyczny

Wzór ogólny tlenku ....................................Zadanie ID:2235

Spośród podanych niżej pierwiastków wybierz ten, którego jon prosty spełnia jednocześnie dwa warunki:
- jest reduktorem
- ma konfigurację elektronową argonu


magnez • fluor • wapń • brom

Wybrany pierwiastek .......................................Zadanie ID:2284

Na podstawie poniższych równań reakcji uszereguj metale Fe, Mn i Zn wg wzrastających właściwości utleniających:

1) Fe(NO3)2 + Zn → Fe + Zn(NO3)2
2) Fe(NO3)2 + Mn → Fe + Mn(NO3)2  
3) Mn(NO3)2 + Zn → reakcja nie zachodzi

Prawidłowa kolejność: ..................................................Zadanie ID:2291

Określ, który z podanych niżej procesów jest utlenianiem a który redukcją.

2NH3 → N2H4 + 2H+                    .......................
4H+ + MnO4  → MnO2 + 2H2O    ........................
3H2O + Cl2O7  → 2ClO2¯ + 6OH¯ .......................
4OH¯ + Zn  → [Zn(OH)4]2−            .......................
8H+ + BrO4→ Br + 4H2O        ........................
2H2O + ClO   → Cl + H2O          ........................Zadanie ID:2293

Wodór może pełnić rolę utleniacza lub reduktora. Poniżej przedstawiono równania reakcji

A)   2Fe + 8HCl → 2HFeCl4 + 3H2  
B)   CuO + H2 → Cu + H2O
C)   C + H2O → CO + H

Określ, w których reakcjach wodór jest utleniaczem a w których reduktorem.

A: .........................
B: .........................
C: .........................Zadanie ID:2294

Podaj nazwę pierwiastka położonego w okresie 3, którego maksymalny stopień utlenienia wynosi +VI a minimalny -II.

Nazwa pierwiastka: .............................................Zadanie ID:2306

Spośród podanych równań reakcji
A. 2KBr + Cl2 → 2KCl + Br2 
B. 6HNO3 +HBr → 6NO2 + HBrO3 + 3H2O
C. HBrO4 + 4H2SO3 → HBr + 4H2SO4
D. AgNO3 + NaBr → AgBr + NaNO3
wybierz to, w której brom jest utleniaczem i napisz dla niego elektronowe równania połówkowe utleniania i redukcji.

Wybór równania A / B / C / D  ............

Utlenianie ....................................................................
Redukcja .....................................................................Zadanie ID:2307

Spośród podanych równań reakcji

A. 4Al + 3O2 → 2Al2O3 
B. 3H2S + H2SO4 → 4S + 4H2O
C. HClO4 + 4H2SO3 → HCl + 4H2SO4 
D. 2NO2 + H2O → HNO3 + HNO2  

wybierz to, które jest dysproporcjonowaniem i napisz dla niego równania połówkowe utleniania i redukcji.

Wybór równania A / B / C / D: ........

Utlenianie: .............................................

Redukcja: ..............................................Zadanie ID:2308

Dla podanego równania redoks napisz wzory reagenta, który pełni rolę utleniacza i reagenta, który pełni rolę reduktora.

16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 2MnCl2 + 5KCl + 8H2O

Wzór utleniacza: .................

Wzór reduktora: .................Zadanie ID:2339

Określ stopień utlenienia tlenu w związkach:

a) Na2O .............
b) K2O2 ............
c) KO2 .............
d) BaO2 ...........Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.