Powrót
Zadanie ID:381

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.

odczyn roztworu zadania

Napisz obserwacje, odczyn roztworów i równanie reakcji  potwierdzające odczyn dla każdej z probówek.

Probówka I:
Obserwacje: ........................................................................

Odczyn: .................................................................................

Równanie reakcji: ..............................................................

Probówka II:
Obserwacje: ........................................................................

Odczyn: .................................................................................

Równanie reakcji: ..............................................................Zadanie ID:410

Napisz równanie reakcji kwasu octowego z wapniem.Zadanie ID:484

Kwas 2,3-dibromobutanodiowy posiada wzór HOOC−CHBr−CHBr−COOH.

Uzupełnij poniższy schemat tak, aby przedstawiał on dwa stereoizomery będące względem siebie diastereoizomerami.


węglowodory nienasycone
 Zadanie ID:487

Przeprowadzono reakcję równomolowej ilości kwasu stearynowego i zasady sodowej a następnie do otrzymanego roztworu włożono papierek wskaźnikowy.

Napisz równanie reakcji kwasu stearynowego z zasadą sodową .........................

Określ barwę papierka wskaźnikowego ...........................

Napisz jonowe skrócone równanie reakcji uzasadniające barwę wskaźnika ..............................Zadanie ID:537

   Napisz równanie dysocjacji wodoroszczawianu amonu (NH4)HC2O4.Zadanie ID:589

Do probówki zawierającej glicerol dodano wodorotlenek miedzi(II).

Zapisz obserwacje towarzyszące tej reakcji.

Obserwacje: .................................Zadanie ID:599

Zapisz równaniami reakcji ciąg przemian prowadzących do związków:

alkohol etylowy → aldehyd octowy → kwas octowy

Równanie reakcji I:..........................................

Równanie reakcji II.: .......................................Zadanie ID:641

Narysuj wzory półstrukturalne izomerów cis i trans kwasu but-2-enowego.

Izomer cis ................................

Izomer trans..............................Zadanie ID:672

Określ liczbę wiązań π i σ w cząsteczce kwasu etanodiowego.Zadanie ID:816

   Uzupełnij równanie reakcji i zdanie

...HCOOH + ...H+ + ...MnO4  —T→ ............. + ...CO2 + ...............

Kwas mrówkowy ma własności .......................... (redukujące / utleniające)Zadanie ID:832

Napisz równanie reakcji zachodzącej wg schematu
kwas propanowy → etan
i podaj nazwę tej przemiany.

Równanie reakcji: .....................................

Nazwa przemiany: ....................................Zadanie ID:1044

Kwas octowy występuje w postaci cyklicznych dimerów.
dimery kwasu octowego

Określ rodzaje wiązań wyróżnionych cyframi. Użyj określeń spośród podanych:
jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, koordynacyjne, wodorowe, metaliczne, siły van der Waalsa

Wiązanie 1:.......................................

Wiązanie 2:.......................................

Wiązanie 3:.......................................
 Zadanie ID:1047

Określ typ hybrydyzacji zaznaczonego atomu węgla w związku
C6H5COOH.Zadanie ID:1834

Rysunek przedstawia fragment struktury stałego kwasu octowego (lodowaty kwas octowy).
struktura kwasu octowego lodowatego

Temperatura topnienia kwasu octowego wynosi +16,7oC, podczas, gdy temperatury topnienia kwasów o podobnej budowie jest niższa (kwas propanowy -21oC, kwas butanowy -5,1oC, kwas pentanowy -34oC).

Podaj przyczynę stosunkowo wysokiej temperatury topnienia kwasu octowego w porównaniu z temperaturami topnienia podanych kwasów.
 Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.