Powrót
Zadanie ID:1563

P2013 / Zadanie 5. (1p)

Poniżej przedstawiono informacje o efektach energetycznych reakcji przeprowadzonych w dwóch odrębnych układach I i II.

I  2H2O(c) + O2(g) → 2H2O2(c)         ΔH1o = 196 kJ

II 3H2 (g) + N2 (g) ⇆ 2NH3 (g)          ΔH2o = 92 kJ

Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając właściwe określenie w każdym nawiasie.

Reakcja zachodząca w układzie I (wymaga / nie wymaga) dostarczenia energii, ponieważ jest procesem (egzoenergetycznym / endoenergetycznym).

Ogrzanie w warunkach izobarycznych układu II, który osiągnął stan równowagi, spowoduje (wzrost / spadek) wydajności otrzymywania amoniaku.Zadanie ID:1638

2013 / Zadanie 7. (2 pkt)

W poniższej tabeli podano schematyczne zapisy równań i informacje o przebiegu dwóch reakcji chemicznych.

  Schematyczny zapis
równania reakcji
Informacja dotycząca przebiegu reakcji
Reakcja 1. 2AB(g) ⇄ A2(g) + B2 (g) Podwyższenie temperatury układu
znajdującego się w stanie równowagi powoduje
spadek wydajności reakcji otrzymywania
substancji A2.
Reakcja 2.  X2(g) + 3Y2 (g) ⇄ 2XY3(g) Podczas otrzymywania produktu XY3 ciepło
jest przekazywane z układu do otoczenia.

 a) Na podstawie powyższego opisu określ typ reakcji 1. i typ reakcji 2. ze względu na ich efekt cieplny.


Reakcja 1. ..............................................................................................

Reakcja 2. ...............................................................................................

Załóżmy, że oba rozważane układy osiągnęły w pewnej temperaturze stan równowagi.

b) Wskaż numer reakcji, której wydajność nie zmieni się po zmianie ciśnienia panującego w układzie.

....................................Zadanie ID:1643

[2007]  Tlenek azotu(II) reaguje z tlenem, tworząc tlenek azotu(IV):

2NO + O2 → 2NO2

Szybkość tej reakcji opisuje równanie kinetyczne: v = k [NO]2[O2]

Oblicz, ile razy należy zwiększyć stężenie tlenku azotu(II), nie zmieniając stężenia tlenu i warunków przebiegu procesu, aby szybkość reakcji wzrosła czterokrotnie.Zadanie ID:1644

[2007]  Napisz równanie reakcji otrzymywania benzenu z pierwiastków, a następnie oblicz standardową entalpię tworzenia benzenu (w postaci cieczy), znając standardowe entalpie spalania grafitu, wodoru i benzenu.


Cgrafit + O2(g) → CO2(g)          ΔH10 = -393,50 kJ /mol

H2(g) + 1/2 O2(g) → H2O(c)       ΔH20 = -285,84 kJ /mol

C6H6(c) + 15/2 O2(g) → 6CO2(g)  + 3H2O(c)     ΔH30 = -3267,60 kJ /molZadanie ID:1645

[2008] W zamkniętym reaktorze zmieszano znane ilości azotu i wodoru. Utrzymując wysoką, stałą temperaturę, mierzono zmiany stężeń azotu, wodoru i amoniaku aż do osiągnięcia przez układ stanu równowagi i pewien czas po tym momencie. Na podstawie wyników tych pomiarów wykonano wykres zależności szybkości reakcji od czasu.

Z poniższych wykresów wybierz ten, który ilustruje zmiany szybkości reakcji tworzenia amoniaku i szybkości reakcji rozkładu amoniaku w czasie opisanego eksperymentu (zaznacz wykres A, B, C lub D).

szybkość reakcji wykres matura 

 Zadanie ID:1647

[2008]  Oblicz standardową entalpię uwodornienia propenu  ΔHx0 , jeżeli standardowa entalpia tworzenia propanu ΔH10 wynosi -104,7 kJ /mol,  a standardowa entalpia tworzenia propenu ΔH20 wynosi 20,0 kJ /mol.Zadanie ID:1648

[2009]  Oblicz standardową entalpię (ΔHo) reakcji opisanej równaniem:

Al2O3 (korund) + 3SO3 (g) → Al2(SO4)3 (krystaliczny)

znając standardowe entalpie tworzenia:

1) 2Al(s) + 3/2 O2 (g) → Al2O3 (korund)     ΔH1o = –1671,0 kJ · mol–1

2) S(rombowa) + 3/2 O2 (g) → SO3 (g)     ΔH2o = –395,5 kJ · mol–1

3) 2Al (s) + 3S (rombowa) + 6O2 (g) → Al2(SO4)3 (krystaliczny)

ΔH3o = –3437,4 kJ · mol–1

Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.Zadanie ID:1650

[2009] Szybkość pewnej reakcji zachodzącej w fazie gazowej wyraża się równaniem kinetycznym

v = k · cA2· cB.

Przedstaw zależność między początkową i końcową szybkością tej reakcji oraz oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, jeżeli przy niezmienionej ilości reagentów i niezmienionej temperaturze ciśnienie reagujących gazów zmaleje dwukrotnie.Zadanie ID:1654

[2011]  Na wykresie zilustrowano zmianę energii podczas przebiegu reakcji opisanej równaniem A (s) + AB2 (g) ⇄ 2AB (g).

zmiana energii wykres matura

Oceń, jak zmieni się (wzrośnie czy zmaleje) wydajność reakcji otrzymywania produktu AB, jeżeli w układzie będącym w stanie równowagi nastąpi

a) wzrost temperatury w warunkach izobarycznych (p = const).

..........................................................................................................

b) wzrost ciśnienia w warunkach izotermicznych (T = const).

.........................................................................................................Zadanie ID:1655

[2011]  Reakcja A + 2B ⇄ C przebiega w temperaturze T według równania kinetycznego v = k·cA·cB2.

Początkowe stężenie substancji A było równe 2 mol · dm−3 , a substancji B było
równe 3 mol · dm−3 . Szybkość początkowa tej reakcji była równa 5,4mol·dm−3·s−1 .

Oblicz stałą szybkości reakcji w temperaturze T, wiedząc, że dla reakcji przebiegającej według równania kinetycznego v = k·cA·cB2 stała szybkości k ma jednostkę: mol−2·dm6·s−1 .Zadanie ID:1656

[2011] Reakcja A + 2B ⇄ C przebiega w temperaturze T według równania kinetycznego v = k·cA·cB2.

Początkowe stężenie substancji A było równe 2 mol · dm−3 , a substancji B było równe 3mol·dm−3. Szybkość początkowa tej reakcji była równa 5,4mol·dm−3·s−1.

Korzystając z powyższych informacji, oblicz szybkość reakcji w momencie, gdy przereaguje 60% substancji A. Wynik podaj z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.Zadanie ID:1658

2013 / Zadanie 8. (3 pkt)

Rozkład nadtlenku wodoru w obecności pewnego katalizatora przebiega według równania kinetycznego

v = k*c H2O2

Do próbki z roztworem nadtlenku wodoru o stężeniu 20,0 mol*dm –3 dodano katalizator i stwierdzono, że po upływie 5 minut stężenie nadtlenku wodoru zmalało do 14,5 mol*dm –3, po upływie 10 minut wynosiło 10,6 mol*dm –3, a po upływie 15 minut było równe 7,8 mol*dm –3. Stała szybkości reakcji w warunkach prowadzenia procesu wynosi k = 0,063 min –1 .

a) Korzystając z informacji, uzupełnij poniższą tabelę, a następnie narysuj wykres zależności stężenia nadtlenku wodoru od czasu.

czas, min 0 5 10 15
stężenie mol*dm–3        

 b) Na podstawie odpowiednich obliczeń i wykresu ustal, po jakim czasie szybkość reakcji będzie równa 0,819 mol·dm–3 ·min–1.

 

 Zadanie ID:1659

2014 / Zadanie 13. (2 pkt)

W tabeli podano wartości standardowej molowej entalpii trzech reakcji.

Równanie reakcji Standardowa molowa entalpia
C2H6(g) + 3,5 O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(c) ΔspHoC2H6 = -1560,7kJ*mol-1  
C2H4(g) + 3 O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(c) ΔspHoC2H4 = -1411,2kJ*mol-1  
H2(g) + 0,5 O2(g) → H2O(c) ΔtwHoH2O = -285,8kJ*mol-1  

J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2001.

Na podstawie powyższych danych oblicz standardową molową entalpię reakcji uwodornienia etenu ΔHox, która zachodzi zgodnie z równaniem:

C2H4(g) + H2(g)  C2H6(g)

Wynik podaj z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku.Zadanie ID:1660

2014 / Zadanie 30. (1 pkt)

Benzen wrze pod ciśnieniem 1000 hPa (1 bar) w temperaturze 352,2 K. Standardowa molowa entalpia parowania benzenu w temperaturze przemiany wynosi 30,8 kJ·mol–1.

P.W. Atkins, Chemia fizyczna, Warszawa 2001.

Na podstawie powyższej informacji oceń, czy skraplanie benzenu w temperaturze 352,2 K jest przemianą egzo- czy endotermiczną.

.....................................................................................................................Zadanie ID:2173

2015 S / Zadanie 13. (2 pkt)
Szybkość przemiany zachodzącej wg schematu
cyklopropan → propen
jest wprost proporcjonalna do stężenia molowego cyklopropanu i wyraża się równaniem v=k·ccyklopropanu. W temperaturze 500 ºC stała szybkości tej reakcji k wynosi około 7 s–1.Na podstawie: P.W. Atkins, Chemia fizyczna, Warszawa 2001.

W reaktorze o objętości równej 1 dm3 umieszczono 12 moli cyklopropanu i ogrzano do temperatury 500oC. Stwierdzono, że po 17 minutach od momentu zapoczątkowania reakcji liczba moli cyklopropanu wyniosła 6, po 34 minutach wyniosła 3, a po 51 minutach była równa 1,5.

13.1. Oblicz szybkość opisanej reakcji w następujących momentach:
− początkową, v0
− po 17 minutach od momentu zapoczątkowania reakcji, v1
− po 34 minutach od momentu zapoczątkowania reakcji, v2
− po 51 minutach od momentu zapoczątkowania reakcji, v3.
Wypełnij poniższą tabelę.

Czas, minuty 0 17 34 51
Szybkość, mol ·dm−3 ·s−1 v0=... v1=... v2=... v3=...


13.2. Zaznacz literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeżeli jest fałszywe.

Stosunek v1/v0 jest równy stosunkowi v2/v1 oraz v3/v2 i wynosi 1/2. P F
Okres półtrwania cyklopropanu w opisanej reakcji jest równy 17 minut. P F
Szybkość opisanej reakcji jest wprost proporcjonalna do odwrotności czasu, można więc ją wyrazić równaniem: v = a/t, w którym a oznacza wielkość stałą, zaś t oznacza czas. P F

 Zadanie ID:2177

2015 S / Zadanie 11. (1 pkt)
W temperaturze 25oC sacharoza hydrolizuje w środowisku o odczynie kwasowym, tak że po upływie 192 minut reakcji ulega połowa początkowej ilości disacharydu. Oznacza to, że okres półtrwania sacharozy w opisanych warunkach jest równy 192 minuty.
Na podstawie: P.W. Atkins, Chemia fizyczna, Warszawa 2001.

Oblicz, po ilu minutach ulegnie hydrolizie w opisanych warunkach 75% początkowej ilości sacharozy. Wynik podaj w zaokrągleniu do jedności.
 Zadanie ID:2185

2015 S / Zadanie 23. (2 pkt)
Standardowa molowa entalpia reakcji spalania kwasu benzoesowego opisanej równaniem C6H5COOH(s) + 71/2O2(g)→7CO2(g) + 3H2O(c) wynosi ΔspHoC6H5COOH=−3227 kJ/mol.
Standardowa entalpia tworzenia wody w ciekłym stanie skupienia ma wartość ΔtwHoH2O=−286kJ/mol, a standardowa entalpia tworzenia gazowego tlenku węgla(IV) wynosi ΔtwHoCO2=−394kJ/mol1.
Na podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2001.

Na podstawie powyższych danych oblicz standardową entalpię tworzenia kwasu benzoesowego w stałym stanie skupienia o ΔtwHox. Wynik podaj w zaokrągleniu do jedności.Zadanie ID:2214

2015 N / Zadanie 17. (0–1)
Pewien proces, w którym związek A zostaje przekształcony w związek B, przebiega w dwóch etapach.
Etap 1.    A → C    ΔH < 0
Etap 2.    C → B    ΔH > 0

Przeanalizuj poniższe wykresy i ustal, który z nich odpowiada opisanej przemianie.
zadania maturalne

Opisaną przemianę poprawnie zilustrowano na wykresie ...............Zadanie ID:2539

2012.V./ Zadanie 17. (2 pkt)
Badano szybkość trzech reakcji chemicznych zachodzących zgodnie z równaniami:
Reakcja I: A → B
Reakcja II: 2D → E
Reakcja III: F + G → H
Na wykresach przedstawiono zależność szybkości tych reakcji od stężeń molowych ich substratów oznaczonych symbolami A, D i F.
matura chemia kinetyka
vI, vII, vIII – szybkości reakcji I, II i III
cA , cD , cF – stężenia molowe substratów A, D i F
Rząd reakcji ze względu na wybrany substrat to wykładnik potęgi, w której stężenie molowe danego substratu występuje w równaniu kinetycznym tej reakcji.

a) Przeanalizuj powyższe wykresy i uzupełnij tabelę, określając rząd reakcji I ze względu na substrat A oraz rząd reakcji III ze względu na substrat F.

Reakcja I II III
Rząd reakcji   drugi  

b) Dokończ poniższy zapis, tak aby otrzymać równanie kinetyczne reakcji II.
vII = k· ..........Zadanie ID:2571

2012.V. / Zadanie 7. (2 pkt)
Poniżej podano wartości standardowej entalpii tworzenia trzech związków chemicznych.
CO2 (g)         ΔH01 = – 394 kJ·mol–1  
CaO (s)        ΔH02 = – 635 kJ·mol–1 
CaCO3 (s)    ΔH03 = – 1207 kJ·mol–1 
Na podstawie: K.-H. Lautenschlłauml;ger, W. Schrłouml;ter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007
Korzystając z powyższych danych, oblicz wartość entalpii ΔHx reakcji rozkładu 50 gramów węglanu wapnia, która zachodzi zgodnie z równaniem
CaCO3 (s) → CaO (s) + CO2 (g) Zadanie ID:2573

2012.V. / Zadanie 8. (1 pkt)
W dwóch probówkach znajdowała się woda destylowana o temperaturze 25oC. Do probówki I wprowadzono pewną liczbę moli soli A, a do probówki II – taką samą liczbę moli soli B. Stwierdzono, że w probówce I powstały roztwór jest cieplejszy od użytej wody destylowanej, natomiast zawartość probówki II nieco ochłodziła się w czasie rozpuszczania w niej soli B.
Wiedząc, że do przygotowania roztworów użyto chlorku magnezu i azotanu(V) amonu, a standardowe entalpie rozpuszczania w wodzie tych soli wynoszą
ΔHo (MgCl2) = – 154 kJ·mol–1 
ΔHo (NH4NO3) = 26 kJ·mol–1 
napisz wzór soli, której roztwór otrzymano w probówce I.

Na podstawie: K.-H. Lautenschlłauml;ger, W. Schrłouml;ter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007
W probówce I otrzymano roztwór .........................................................Zadanie ID:2593

2012.VI. / Zadanie 15. (2 pkt)
Synteza amoniaku przebiega w fazie gazowej zgodnie z równaniem: 3H2 + N2 ⇄ 2NH3.
Równanie kinetyczne opisujące zależność szybkości tej reakcji od stężeń substratów ma postać: v=k·(cH2)3·cN2.
Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ, jak zmieni się (wzrośnie czy zmaleje i ile razy) szybkość tej reakcji, jeżeli przy niezmienionej ilości reagentów i niezmienionej temperaturze ciśnienie reagujących gazów zmaleje dwukrotnie.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl