Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:74

Podaj nazwę związku przedstawionego wzorem strukturalnym
węglowodory test LO zadania maturalneZadanie ID:115

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji zachodzące według schematu

węglowodory zadania

Równanie I: ...........................................................

Równanie II: ..........................................................

Określ typ reakcji I: ............................ II.: .............................Zadanie ID:393

Uzupełnij schemat reakcji

CH3−CH2−Br + KOH — etanol → ...............................  — Cl2 → ...........................Zadanie ID:595

   Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz schemat reakcji eliminacji bromowodoru z 2-bromo-2,3-dimetylobutanu uwzględniający warunki i podaj nazwę produktu organicznego.

Schemat reakcji ...................................................................

Nazwa produktu .....................................................................Zadanie ID:642

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji przedstawione na schemacie:

węglik wapnia → acetylen → eten → CH2(OH)-CH3

Nazwij końcowy produkt.

 

Równanie reakcji 1:..................................................

Równanie reakcji 2: .................................................

Równanie reakcji 3:..................................................

Nazwa końcowego produktu .................................Zadanie ID:656

Podaj nazwę systematyczną związku
weglowodory alkinyZadanie ID:739

   Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz i uzupełnij schemat ciągu przemian chemicznych

1)  but-2-en —HCl→ A 

2)  A — Na→ B

Określ typ reakcji 1). ........................................Zadanie ID:765

Działając bromem na propan można otrzymać różne produkty.
1 mol propanu przereagował z 1 molem bromu.
Napisz wszystkie możliwe związki, jakie mogą powstać w wyniku tej reakcji i zaznacz produkt, który powstaje z największą wydajnością. Zadanie ID:840

Dany jest węglowodór o wzorze CH3−CH2−C≡C–C(CH3)=CH2.

Określ liczbę atomów węgla o hybrydyzacji 

sp .......  sp2 .......   sp3 ..........  

Określ liczbę wiązań
σ ......... π .........  
 Zadanie ID:1065

Do roztworu KMnO4 wprowadzono 2-metylobut-2-en.

Podaj obserwacje w tym doświadczeniu.  Zadanie ID:1237

   Napisz wzory półstrukturalne wszystkich możliwych produktów reakcji bromowania 2-metylobutanu w obecności światła, jeśli powstają tylko monobromopochodne alkanu.

Podaj nazwy wszystkich produktów.

Podaj nazwę produktu tej reakcji, który powstanie w największej ilości. Uzasadnij wybór.

 

Wzory i nazwy .................................................

Wybór produktu głównego .................................

Uzasadnienie wyboru ..........................................
 Zadanie ID:1240
Napisz równanie reakcji otrzymywania propanu, gdzie substratami są odpowiednie chloropochodne alkanów i lit..


Zadanie ID:1243

Dla podanego schematu reakcji:

propan światło 2–chloropropan

a) za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie chemiczne i wpisz warunki reakcji

b) określ typ reakcji i mechanizm.

 

Równanie ......................................

Typ reakcji:  ...............................(addycja / eliminacja  / substytucja)
Mechanizm ................................(elektrofilowy / nukleofilowy / rodnikowy )Zadanie ID:1299

Acetylenki to grupa związków metaloorganicznych, w których jeden lub dwa atomy wodoru z acetylenu zostały zastąpione atomem metalu. Podwójnie podstawione acetylenki można przypisać również do grupy węglików, gdyż zbudowane są tylko z atomów węgla i metalu.  Jednym z bardziej znanych acetylenków jest acetylenek wapnia, potocznie nazywany karbidem.

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji węglika sodu z wodą.Zadanie ID:1306

Uzupełnij równanie reakcji

........... + ............  → C2H2 + Ca(OH)2

Napisz równanie reakcji trimeryzacji powstałego węglowodoru.

...................................................Zadanie ID:1319

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji

I. propynu z bromem

II. propynu z bromowodorem

w stosunku molowym 1:1. Podaj nazwy produktów i  określ typ zapisanych reakcji.

 

Reakcja I ...................................... Nazwa produktu ............................

Reakcja II ...................................... Nazwa produktu ...........................

Typ reakcji ........................................Zadanie ID:2219 Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji 2-metylobutanu z bromem.


Zadanie ID:2220 2-bromo-2-metylobutan można otrzymać w wyniku addycji bromowodoru do dwóch różnych alkenów.

Napisz wzory półstrukturalne tych alkenów i podaj ich nazwy.


Zadanie ID:2499

Narysuj wzór półstrukturalny węglowodoru spełniającego wszystkie warunki:

a) wzór sumaryczny C4H8
b) posiada jeden III-rzędowy atom węgla
c) posiada jedno wiązanie π  

Podaj jego nazwę systematyczną.Zadanie ID:2523

Izopren to organiczny związek chemiczny, którego nazwa systematyczna to 2-metylobuta-1,3-dien.
Narysuj wzór półstrukturalny izoprenu.

Wzór półstrukturalny izoprenu: ...................................Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.