Powrót
Zadanie ID:765

Działając bromem na propan można otrzymać różne produkty.
1 mol propanu przereagował z 1 molem bromu.
Napisz wszystkie możliwe związki, jakie mogą powstać w wyniku tej reakcji i zaznacz produkt, który powstaje z największą wydajnością. Zadanie ID:840

Dany jest węglowodór o wzorze CH3−CH2−C≡C–C(CH3)=CH2.

Określ liczbę atomów węgla o hybrydyzacji 

sp .......  sp2 .......   sp3 ..........  

Określ liczbę wiązań
σ ......... π .........  
 Zadanie ID:1065

Do roztworu KMnO4 wprowadzono 2-metylobut-2-en.

Podaj obserwacje w tym doświadczeniu.  Zadanie ID:1237

   Napisz wzory półstrukturalne wszystkich możliwych produktów reakcji bromowania 2-metylobutanu w obecności światła, jeśli powstają tylko monobromopochodne alkanu.

Podaj nazwę produktu tej reakcji, który powstanie w największej ilości. Uzasadnij wybór.

 

Wzory i nazwy .................................................

Wybór produktu głównego .................................

Uzasadnienie wyboru ..........................................
 Zadanie ID:1240
Napisz równanie reakcji otrzymywania propanu, gdzie substratami są odpowiednie chloropochodne alkanów i lit.


Zadanie ID:1243

Dla podanego schematu reakcji:

propan światło 2–chloropropan

a) za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie chemiczne i wpisz warunki reakcji

b) określ typ reakcji i mechanizm.

 

Równanie ......................................

Typ reakcji:  ...............................(addycja / eliminacja  / substytucja)
Mechanizm ................................(elektrofilowy / nukleofilowy / rodnikowy )Zadanie ID:1299

Acetylenki to grupa związków metaloorganicznych, w których jeden lub dwa atomy wodoru z acetylenu zostały zastąpione atomem metalu. Podwójnie podstawione acetylenki można przypisać również do grupy węglików, gdyż zbudowane są tylko z atomów węgla i metalu.  Jednym z bardziej znanych acetylenków jest acetylenek wapnia, potocznie nazywany karbidem.

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji węglika sodu z wodą.Zadanie ID:1306

Uzupełnij równanie reakcji

........... + ............  → C2H2 + Ca(OH)2

Napisz równanie reakcji trimeryzacji powstałego węglowodoru.

...................................................Zadanie ID:1319

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji

I. propynu z bromem

II. propynu z bromowodorem

w stosunku molowym 1:1. Podaj nazwy produktów i  określ typ zapisanych reakcji.

 

Reakcja I ...................................... Nazwa produktu ............................

Reakcja II ...................................... Nazwa produktu ...........................

Typ reakcji ........................................Zadanie ID:1486

1. Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji przebiegającej wg schematu
CH3–C(Br)(CH3)–CH3  — KOH,etanol,T→ .............................

2. Określ typ powyższej reakcji
Typ: ................. 

3. Określ typ hybrydyzacji atomów węgla o lokantach: 1. .........,  2. .........., 3. ............

4. Podaj nazwę systematyczną produktu organicznego
.............................Zadanie ID:1634

Pewien węglowodór ma 5 atomów węgla. Nie ulega on reakcjom addycji a w reakcji substytucji rodnikowej tworzy tylko jedną monobromopochodną.

Narysuj wzór półstrukturalny monobromopochodnej tego węglowodoru.Zadanie ID:2219 Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji 2-metylobutanu z bromem.


Zadanie ID:2220 2-bromo-2-metylobutan można otrzymać w wyniku addycji bromowodoru do dwóch różnych alkenów.

Napisz wzory półstrukturalne tych alkenów i podaj ich nazwy.


Zadanie ID:2499

Narysuj wzór półstrukturalny węglowodoru spełniającego wszystkie warunki:

a) wzór sumaryczny C4H8
b) posiada jeden III-rzędowy atom węgla
c) posiada jedno wiązanie π  

Podaj jego nazwę systematyczną.Zadanie ID:3040

Związek A  jest najprostszym weglowodorem,który występuje w postaci izomerów cis i trans. 

Napisz wzory półstrukturalne związków A i B, jeśli reakcja zachodzi wg schematu

A — HBr → BPowrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.