Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:115

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji zachodzące według schematu

węglowodory zadania

Równanie I: ...........................................................

Równanie II: ..........................................................

Określ typ reakcji I: ............................ II.: .............................Zadanie ID:595

   Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz schemat reakcji eliminacji bromowodoru z 2-bromo-2,3-dimetylobutanu uwzględniający warunki i podaj nazwę produktu organicznego.

Schemat reakcji ...................................................................

Nazwa produktu .....................................................................Zadanie ID:656

Podaj nazwę systematyczną związku
weglowodory alkinyZadanie ID:739

   Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz i uzupełnij schemat ciągu przemian chemicznych

1)  but-2-en —HCl→ A 

2)  A — Na→ B

Określ typ reakcji 1). ........................................Zadanie ID:840

Dany jest węglowodór o wzorze CH3−CH2−C≡C–C(CH3)=CH2.

Określ liczbę atomów węgla o hybrydyzacji 

sp .......  sp2 .......   sp3 ..........  

Określ liczbę wiązań
σ ......... π .........  
 Zadanie ID:927

   W wyniku chlorowania butanu otrzymano związek o wzorze C4H9Cl. Jeden z izomerów tego związku jest optycznie czynny.

Uzupełnij poniższy rysunek wpisując wzory odpowiednich podstawników, aby przedstawiał on parę enancjomerów.bromowanie toluenuZadanie ID:1065

Do roztworu KMnO4 wprowadzono 2-metylobut-2-en.

Podaj obserwacje w tym doświadczeniu.  Zadanie ID:1226

Narysuj wzory półstrukturalne izomerów cis i trans dla związku o nazwie

1-chlorobut-1-en.

 

Izomer cis ................................................

Izomer trans ............................................Zadanie ID:1232

Napisz równanie reakcji polimeryzacji chloroetenu i podaj nazwę zwyczajową produktu.


Równanie reakcji: .......... 

Nazwa zwyczajowa produktu .............................Zadanie ID:1237

   Napisz wzory półstrukturalne wszystkich możliwych produktów reakcji bromowania 2-metylobutanu w obecności światła, jeśli powstają tylko monobromopochodne alkanu.

Podaj nazwy wszystkich produktów.

Podaj nazwę produktu tej reakcji, który powstanie w największej ilości. Uzasadnij wybór.

 

Wzory i nazwy .................................................

Wybór produktu głównego .................................

Uzasadnienie wyboru ..........................................
 Zadanie ID:1240
Napisz równanie reakcji otrzymywania propanu, gdzie substratami są odpowiednie chloropochodne alkanów i lit..


Zadanie ID:1243

Dla podanego schematu reakcji:

propan światło 2–chloropropan

a) za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie chemiczne i wpisz warunki reakcji

b) określ typ reakcji i mechanizm.

 

Równanie ......................................

Typ reakcji:  ...............................(addycja / eliminacja  / substytucja)
Mechanizm ................................(elektrofilowy / nukleofilowy / rodnikowy )Zadanie ID:1299

Acetylenki to grupa związków metaloorganicznych, w których jeden lub dwa atomy wodoru z acetylenu zostały zastąpione atomem metalu. Podwójnie podstawione acetylenki można przypisać również do grupy węglików, gdyż zbudowane są tylko z atomów węgla i metalu.  Jednym z bardziej znanych acetylenków jest acetylenek wapnia, potocznie nazywany karbidem.

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji węglika sodu z wodą.Zadanie ID:1303

Napisz za pomocą wzorów półstrukturalnych wszystkie konstytucyjne izomery położenia podstawnika dla związku o wzorze sumarycznym C3H5Br.

Podaj ich nazwy systematyczne.Zadanie ID:1305

Teflon to syntetyczny fluoropolimer mający systematyczną nazwę poli(tetrafluoroetylen).

Zapisz równanie reakcji otrzymywania teflonu na drodze polimeryzacji odpowiedniego węglowodoru. Podaj nazwę systematyczną substratu tej reakcji.

 

Równanie reakcji: ..........................................

Nazwa substratu ............................................Zadanie ID:1306

Uzupełnij równanie reakcji

........... + ............  → C2H2 + Ca(OH)2

Napisz równanie reakcji trimeryzacji powstałego węglowodoru.

...................................................Zadanie ID:1319

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji

I. propynu z bromem

II. propynu z bromowodorem

w stosunku molowym 1:1. Podaj nazwy produktów i  określ typ zapisanych reakcji.

 

Reakcja I ...................................... Nazwa produktu ............................

Reakcja II ...................................... Nazwa produktu ...........................

Typ reakcji ........................................Zadanie ID:1336

Narysuj wzór półstrukturalny związku o nazwie

trans-heks-3-en.Zadanie ID:2220 2-bromo-2-metylobutan można otrzymać w wyniku addycji bromowodoru do dwóch różnych alkenów.

Napisz wzory półstrukturalne tych alkenów i podaj ich nazwy.


Zadanie ID:2499

Narysuj wzór półstrukturalny węglowodoru spełniającego wszystkie warunki:

a) wzór sumaryczny C4H8
b) posiada jeden III-rzędowy atom węgla
c) posiada jedno wiązanie π  

Podaj jego nazwę systematyczną.Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.