Powrót
Zadanie ID:220

Dane są entalpie tworzenia:
tlenku żelaza(III)     -822 kJ/mol
tlenku glinu           -1670 kJ/mol

Oblicz entalpię reakcji redukcji 1 mola tlenku żelaza(III) glinem i określ, czy jest to reakcja egzotermiczna, czy endotermiczna.

Δ H = ........................................

Reakcja .................................... (egzotermiczna / endotermiczna)Zadanie ID:312

Oblicz efekt energetyczny sublimacji jodu I2(s)  → I2(g), na podstawie entalpii reakcji:

1/2 H2(g) + 1/2 I2(g) → HI(g)    ΔH=-5,0kJ
1/2 H2(g) + 1/2 I2(s) → HI(g)    ΔH=26,5kJZadanie ID:515

Dane są entalpie tworzenia:

2 Fe(s) + 3/2 O2(g) → Fe2O3(s)   ΔH = -822,1kJ/mol

C(s) + O2(g) → CO2(g)    ΔH = -393,5kJ/mol

Oblicz entalpię reakcji

2Fe2O3(s) + 3C(s)  → 4Fe(s) + 3 CO2(g) Zadanie ID:581

Oblicz standardową entalpię reakcji
C(graf.) + 2H2(g) → CH4(g)
na podstawie danych entalpii spalania:
∆Hsp.grafitu          -393,5kJ/mol
∆Hsp. wodoru       -285,9kJ/mol (produktem jest woda ciekła)
∆Hsp. metanu       -890,4kJ/mol (produktem jest woda ciekła)  
 

 Zadanie ID:593

Oblicz standardową entalpię reakcji:
C3H8(g) + 5O2(g) = 3CO2(g) + 4H2O(g)
mając standardowe entalpie tworzenia:

ΔHtw0 C3H8(g) = -105kJ/mol
ΔHtw0 CO2(g) = -394kJ/mol
ΔHtw0 H2O(g)= -276kJ/mol
 Zadanie ID:598

Standardowa entalpia reakcji 1/2H2(g) + 1/2Br2(g) → HBr(g)  wynosi  ΔH = – 36,4 kJ
Oblicz standardową entalpię reakcji 2HBr(g) → H2(g) + Br2(g)  

ΔH = ...........................................Zadanie ID:849

Entalpia spalania propanu do produktów gazowych wynosi -2221kJ/mol.
Entalpia parowania wody wynosi 44 kJ/mol.

Oblicz standardową entalpię reakcji:

C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(c)

 Zadanie ID:854

Dane są entalpie tworzenia:
1)  1/2 N2(g) + O2(g)  → NO2(g), ΔH = +33,2 kJ/mol
2)  1/2 N2(g) + 1/2O2(g)  → NO(g), ΔH= +90,2 kJ/mol

Oblicz entalpię reakcji:

2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g)

ΔH = .................................Zadanie ID:871

Oblicz standardową entalpię tworzenia CuO(s) na podstawie równań:
1) 2Cu(s) + S(s) → Cu2S(s)                          ΔH = -79,5 kJ
2) S(s) + O2(g) → SO2(g)                              ΔH = -297 kJ
3) Cu2S(s) + 2O2(g) → 2CuO(s) + SO2(g)          ΔH = -527,5 kJ

Standardowa entalpia tworzenia CuO: ................Zadanie ID:872

Dane są entalpie tworzenia:
ΔH0 Fe3O4(s) = -1120 kJ/mol
ΔH0 Al2O3(s) = -1675,7 kJ/mol

Oblicz ΔH0 reakcji:
8 Al(s) + 3 Fe3O4(s)  → 4 Al2O3(s) + 9 Fe(s)

 Zadanie ID:873

Oblicz standardową entalpię reakcji
2C(grafit) + 2H2(g) → C2H4(g)

na podstawie równań:
1) C(grafit) + O2(g) → CO2(g)             ΔH = -393,5 kJ
2) 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(c)           ΔH = -571,7 kJ
3) C2H4(g) + 3O2(g) → 2H2O(c) + 2CO2(g) ΔH = -1410 kJZadanie ID:875

Entalpia tworzenia wody w postaci gazowej wynosi ΔH=-242kJ/mol.
Entalpia parowania wody wynosi ΔH = 44kJ/mol

Oblicz, ile ciepła wydzieli się podczas spalenia 10 dm3 wodoru w warunkach normalnych, gdzie produktem reakcji jest woda w ciekłym stanie skupienia.Zadanie ID:881

Oblicz entalpię reakcji: 2C(s) + H2(g) → C2H2(g)

Dane są równania termochemiczne:

1) C2H2(g) + (5/2)O2(g) → 2CO2(g) + H2O(c) ΔH = -1299,5 kJ
2) C(s) + O2(g) → CO2(g) ΔH = -393,5 kJ
3) H2(g) + (1/2)O2(g) → H2O(c) ΔH = -285,8 kJ


Zadanie ID:882

Oblicz standardową entalpię tworzenia diborowodoru B2H6 z pierwiastków mając do dyspozycji reakcje:

1) 4 B(s) + 3 O2(g) → 2 B2O3(s) ΔH = -2547 kJ
2) 2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(c) ΔH = -570 kJ
3) B2H6(g) + 3 O2(g) → B2O3(s) + 3 H2O(c) ΔH = -2164,9 kJ

 Zadanie ID:883

Oblicz ΔH reakcji C(grafit) + O2(g)  → CO2(g)

wykorzystując entalpie reakcji:

1)  CaO(s) + CO2(g)  → CaCO3(s) ΔH = -178,2 kJ
2)  2Ca(s) + O2(g) → 2CaO(s) ΔH = -1269,8 kJ
3)  2Ca(s) + 2C(grafit) + 3O2(g) → 2CaCO3(s) ΔH = -2413,2 kJ


Zadanie ID:892

Entalpia tworzenia wody w postaci gazowej wynosi -242kJ/mol a entalpia tworzenia wody w postaci ciekłej -286kJ/mol.

Oblicz entalpię parowania wody.

Entalpia parowania: .....................Zadanie ID:893

Oblicz ciepło tworzenia wodorotlenku wapnia z pierwiastków mając dane
1) CaO(s)+ H2O(c)→Ca(OH)2(s)      ΔH0 =−63,9kJ⁄mol
2) ciepło tworzenia wody ciekłej ΔH0tw=−286,3kJ⁄mol
3) ciepło tworzenia tlenku wapnia ΔH0tw=−635,6kJl⁄mol

Ciepło tworzenia: ................Zadanie ID:894 Oblicz entalpię reakcji C(grafit) + O2(g) → CO2(g) na podstawie entalpii podanych niżej reakcji.
SrO(s) + CO2(g) → SrCO3(s) ΔH = -234 kJ
2SrO(s) → 2Sr(s) + O2(g) ΔH = +1184 kJ
2SrCO3(s) → 2Sr(s) + 2C(grafit) + 3O2(g) ΔH = +2440 kJZadanie ID:1925 Oblicz entalpię reakcji
C2H4(g) + H2O(c) → C2H5OH(c)
mając dane:
C2H5OH(c) + 3 O2(g) → 3 H2O(c) + 2 CO2(g)             ΔH1o= -1367
C2H4(g) + 3 O2(g) → 2 CO2(g) + 2 H2O(c)                       ΔH2o = -1411Zadanie ID:1926 Oblicz entalpię reakcji
4HCl(g) + O2(g) → 2 H2O(g) + 2 Cl2(g)
mając dane:
H2(g) + Cl2(g) → 2 HCl(g)                       ΔH1o = -185kJ
2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(g)                   ΔH2o = -484kJ


Zadanie ID:1928 Oblicz entalpię reakcji
2 C2H2(g) + 5 O2(g) → 4 CO2(g) + 2 H2O(c)
mając dane:
H2(g) + 1/2 O2(g) → H2O(c)              ΔH1o=-285.8 kJ
2 C(s) + H2(g) → C2H2(g)                 ΔH2o=+226.7 kJ
C(s) + O2(g) → CO2(g)                     ΔH3o=-393.5 kJ


Zadanie ID:1930 Oblicz entalpię reakcji
4CO(g) + 8H2(g) → 3CH4(g) + CO2(g) + 2 H2O(c)
mając dane:

C(grafit) + ½ O2(g) → CO(g)            ΔH1o = -110.5 kJ
CO(g) + ½ O2(g) → CO2(g)            ΔH2o = -282.9 kJ
H2(g) + ½ O2(g) → H2O(c)              ΔH3o = -285.8 kJ
C(graphite) + 2 H2(g) → CH4(g)        ΔH4o = -74.8 kJ

Określ, czy reakcja jest egzotermiczna, czy endotermiczna.

Entalpia reakcji ..............................

Reakcja jest ....................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.