Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:49

Spośród zapisanych poniżej równań wybierz te, w których zgodnie z teorią Bronsteda woda zachowuje się
- jak kwas
- jak zasada

a) SO32- + H2O ⇌ HSO3- + OH-
b) HF + H2O ⇌ F + H3O+
c) NH4+ + H2O  = NH3 + H3O+     
d) HSO3- + H2O ⇌ H2SO3 + OH
e) H2PO4- + H2O ⇌ HPO42- + H3O+ 

 
Zadanie ID:241

Autodysocjacja to rodzaj dysocjacji elektrolitycznej, w której związek rozpada się na jony pod wpływem innych cząsteczek tego samego związku. Jednocześnie pełnią one rolę kwasu i zasady. Związkiem taki jest woda, która ulega autodysocjacji zgodnie z równaniem
H2O + H2O ⇌ H3O+ + OH
W analogiczny sposób może dysocjować ciekły amoniak, kwas siarkowy(VI) i inne związki.

Napisz równanie autodysocjacji ciekłego amoniaku i zaznacz sprzężone pary kwas--zasada według teorii Brønsteda-Lowry'ego.

 Zadanie ID:878

Napisz równania reakcji jonu wodorowęglanowego z wodą, w których jon wodorowęglanowy pełni rolę

a) kwasu Bronsteda

b) zasady Bronsteda

W każdym równaniu wskaż sprzężone pary kwas-zasada.Zadanie ID:918

Dla podanych równaniach reakcji wskaż kwas, zasadę, sprzeżony kwas i sprzężoną zasadę

             
HCl + NH3 NH4+ + Cl
             
HCO3 + HCl H2CO3 + Cl
             
HCO3 + OH  H2O +  CO32–
             
HPO42– +  H2O  OH +  H2PO4

 Zadanie ID:919

Napisz równanie reakcji zgodnie ze schematem

kwas + zasada → sprzężony kwas + sprzężona zasada

i podaj wzory kwasu i zasady jeśli sprzężonym kwasem jest H2O a sprzężoną zasadą ClO3.Zadanie ID:920

  Wskaż, które z podanych substancji mogą być jednocześnie kwasami i zasadami Brønsteda-Lowry`ego:

HS , HCO3 , H2SO4, NH4+ , H2O, OH .

............................................................................................Zadanie ID:973

Dane są wg Brønsteda: kwas  HSO4 i zasada PO43– . Dobierz sprzężony kwas i sprzężoną zasadę i ułóż równanie reakcji.

 Zadanie ID:974

Zmieszano wodny roztwór amoniaku z kwasem bromowodorowym.
Napisz równanie reakcji i określ kwas, zasadę, sprzężony kwas i sprzężoną zasadę. 

Równanie reakcji: .................................................................................

Kwas: .......................  zasada: ..............................

Sprzężony kwas: ....................... sprzężona zasada: ........................Zadanie ID:975

Napisz równanie reakcji jonu fosforanowego(V) z jonem oksoniowym. Wskaż kwas, zasadę, sprzężony kwas i sprzężoną zasadę.Zadanie ID:976

Napisz równanie reakcji jonu wodorosiarczanowego(VI) z wodą, w której woda pełni rolę zasady. Napisz wzory dwóch sprzężonych par kwas-zasada dla tego równania.

Równanie reakcji: ..............................................................

kwas 1 - zasada 1: ............................................................

kwas 2 - zasada 2: ............................................................Zadanie ID:979

Wyjaśnij dlaczego jon OH jest zasadą

a) wg teorii Bronsteda-Lowry`ego

b) wg teorii LewisaZadanie ID:983

Określ, w których reakcjach przedstawionych w poniższych równaniach woda jest kwasem, a w których zasadą wg teorii Bronsteda-Lowry`ego

A.  SO32– + H2O  ⇌  HSO3 + OH
B.  HSO3 + H2O  ⇌  H3O+ + SO32–
C.  NH3 + H2O  ⇌  NH4+ + OH
D.  HCl + H2O ⇌ H3O+ + Cl
E.  HI + H2O → H3O+ + I   

Woda jest kwasem w reakcjach: .....................................

Woda jest zasadą w reakcjach: .......................................Zadanie ID:984

Wybierz jony i cząsteczki nie mogą być kwasami Bronsteda

H3O+, NH4+, Na+, H2O, CO2, HCl, HSO4 , HPO42– , S2–

 .......................................................Zadanie ID:985

Wskaż, które jony i cząsteczki nie mogą być zasadami Bronsteda

Cu+, H2O, NH3, CO2, HCl, HSO4 , S2–Zadanie ID:2449

Dane jest równanie reakcji
NH3 + H2O → NH4+ + OH     

Uzupełnij poniższe zdania tak, aby były one prawdziwe.

W podanym równaniu reakcji amoniak jest .................. (kwasem / zasadą / jonem amfiprotycznym) wg teorii Bronsteda, ponieważ jest ........................... [donorem / akceptorem]  ................................. [protonu / pary elektronowej]

W podanym równaniu reakcji amoniak jest .................. (kwasem / zasadą / jonem amfiprotycznym) wg teorii Lewisa, ponieważ jest ........................... [donorem / akceptorem]  ................................. [protonu / pary elektronowej]Zadanie ID:2497

Z podanych niżej cząsteczek i jonów wybierz kwasy kationowe i kwasy anionowe.

HSO3,   H2CO3,   OH,   NH4+,  NH3,  HI,  I,  HS,  HCl,  H3O+,  HCO3  

Kwasy kationowe: .................................................................

Kwasy anionowe: ..................................................................Zadanie ID:2511

Dla podanych niżej kwasów napisz wzory sprzężonych z nimi zasad.

kwas HClO2    - sprzężona zasada: ...................... 

kwas NH4+     - sprzężona zasada: ...................... 

kwas HCO3  - sprzężona zasada: ...................... Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.