Powrót
Zadanie ID:28

2016 S / Zadanie 20. (3 pkt)
Zbudowano ogniwo według schematu przedstawionego na poniższym rysunku.
ogniwa galwaniczne CdCl2 NiCl2 SEM
20.1. Oblicz siłę elektromotoryczną (SEM) ogniwa, którego schemat przedstawiono na rysunku, w warunkach standardowych.
SEM = .......................................

20.2. Napisz w formie jonowej skróconej sumaryczne równanie reakcji zachodzącej w czasie pracy tego ogniwa.
...........................................

SEM ogniwa galwanicznego zależy nie tylko od wartości potencjału standardowego półogniw, z których jest zbudowane, lecz także od stężenia jonów w roztworach tworzących półogniwa. Wartość potencjału półogniwa E – wyrażonego w woltach – oblicza się z równania Nernsta. Dla półogniwa metalicznego równanie to określa wpływ stężenia jonów metalu [Mez+ ]na wartość potencjału półogniwa i dla T = 298 K przyjmuje postać:
E = Eo + 0,059/z ⋅ log[Mez+ ]
gdzie: Eo to potencjał standardowy półogniwa, z – liczba elektronów różniących formę utlenioną metalu od jego formy zredukowanej w procesie Me ⇄ Mez+ + ze .

20.3. Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz właściwe wzory spośród podanych w nawiasach.
1. Podczas pracy opisanego ogniwa ubywa jonów (Cd2+ / Ni2+).
2. Aby zwiększyć siłę elektromotoryczną tego ogniwa, należy zwiększyć stężenie (CdCl2 (aq) / NiCl2 (aq)).
 Zadanie ID:530

2018 S / Zadanie 20.
Zbudowano ogniwo według schematu przedstawionego na poniższym rysunku.
elektrochemia zadania maturalne 2018
Zadanie 20.1. (1 pkt)
Oblicz siłę elektromotoryczną (SEM), w warunkach standardowych, ogniwa, którego schemat przedstawiono na rysunku.
SEM = ..........................

Zadanie 20.2. (1 pkt)
Napisz w formie jonowej skróconej sumaryczne równanie reakcji zachodzącej w czasie pracy tego ogniwa.

......................................................................Zadanie ID:1256

2019 S / Zadanie 8.
Przeprowadzono elektrolizę wodnego roztworu substancji X. W warunkach prowadzenia doświadczenia na każdej z elektrod zaobserwowano jedynie wydzielanie bezbarwnego gazu. Objętość gazu wydzielonego na jednej z elektrod była dwa razy większa niż objętość gazu otrzymanego na drugiej elektrodzie.
Zadanie 8.1. (1 pkt)
Podkreśl wzór substancji X, której wodny roztwór poddano elektrolizie. Wybierz ten wzór spośród wymienionych poniżej.
HBr      CuSO4      KOH      NaCl

Zadanie 8.2. (1 pkt)
Uzupełnij schemat doświadczenia. Wpisz nazwy gazów zebranych w obu probówkach oraz ładunki („+” albo „–”) obu elektrod.
elektroliza

Zadanie 8.3. (2 pkt)
Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących na anodzie i na katodzie podczas opisanej elektrolizy.

Równanie reakcji zachodzącej na anodzie: ..........................................................................
Równanie reakcji zachodzącej na katodzie: .........................................................................Zadanie ID:1770

2020 S / Zadanie 20. (1 pkt)
Napisz równania reakcji elektrodowych zachodzących podczas elektrolizy wodnego roztworu siarczanu(VI) sodu.
Równanie reakcji katodowej: .......................................
Równanie reakcji anodowej: ........................................Zadanie ID:2600

2012.VI. / Zadanie 22. (2 pkt)
Podczas elektrolizy wodnych roztworów niektórych soli kwasów beztlenowych na katodzie wydziela się gazowy produkt, a roztwór wokół katody zmienia odczyn.
a) Spośród poniżej przedstawionych wzorów soli i nazw wskaźników wybierz wzór soli, która ulega opisanej przemianie, oraz nazwę wskaźnika, który potwierdzi zmianę odczynu roztworu.
– roztwory soli: CuCl2, NaCl
– wskaźniki: fenoloftaleina, oranż metylowy
Wzór soli: ..................... Nazwa wskaźnika: .........................

b) Określ, jak zmieni się barwa wybranego wskaźnika w przestrzeni katodowej. Odpowiedź uzasadnij, pisząc odpowiednie równanie reakcji elektrodowej.
Wskaźnik zmieni barwę na ...............................
Równanie reakcji: .............................................Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl