Powrót
Zadanie ID:67

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

CH3−CH2−Cl  + NaOH →  CH2=CH2 + NaCl + H2OZadanie ID:204

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu reakcji

H−C≡C−H + H2O  →  CH3−CHOZadanie ID:272

1. Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu reakcji

CH3−C≡C−CH3 + Br2  →  CH3−CBr2−CBr2−CH3 

2. Napisz obserwacje w doświadczeniu przebiegającym wg podanego równania.Zadanie ID:309

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu reakcji

CH3−C≡C−H + O2  →  CO + H2OZadanie ID:310

Za pomocą bilansu elektronowego wyznacz współczynniki w równaniu reakcji spalania benzenu

C6H6  + O2 →  CO + H2OZadanie ID:354

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

...CH3CH(OH)CH3 + ...Cr2O72– + ...H+ → ...CH3COCH3 + ...Cr3+ + ...H2OZadanie ID:418

Metodą bilansu jonowo-elektronowego wyznacz współczynniki w równaniu reakcji

....CH2=CH–CH2–CH3  + ....MnO4 + ....H2O  → ....CH2(OH)–CH(OH)–CH2–CH3  + ....MnO2 + ....OH  

Napisz połówkowe równania reakcji utleniania i redukcji.

Reakcja utleniania: ..........................................................

Reakcja redukcji: .............................................................Zadanie ID:566

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz  współczynniki stechiometryczne w równaniu:

  ...CH3CH2OH + ...Cr2O72– + ...H → ...CH3COOH + ...Cr3+ + ...H2O

  Napisz równania połówkowe utleniania i redukcjiZadanie ID:570

Dobierz współczynniki w równaniu reakcji:

.....C2H5OH + .....KMnO4 + .....H2SO4 = .....CH3COOH + .....MnSO4 + .....K2SO4 + .....H2OZadanie ID:796

Wyznacz stopień utlenienia i typ hybrydyzacji zaznaczonego atomu węgla.

addycja HBr do alkenuZadanie ID:1004

Przeprowadzono reakcję etylobenzenu z manganianem(VII) potasu. W jej wyniku otrzymano kwas benzoesowy, tlenek manganu(IV), tlenek węgla(IV) i wodorotlenek potasu.

Napisz równanie tej reakcji a współczynniki dobierz za pomoca bilansu jonowo-elektronowego.Zadanie ID:1073

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu reakcji

...HC≡CH+ ...KMnO4 + ...H2O → ... HOOC−COOH  + ...KOH + ...MnO2

Napisz połówkowe równania reakcji redukcji i utleniania zachodzących podczas tej przemiany.Zadanie ID:2279

Metodą bilansu jonowo-elektronowego dobierz reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku kwaśnym.
MnO4 + HCOOH  → Mn2+ + CO2


.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................

 Zadanie ID:2301

1. Dobierz współczynniki metodą jonowo-elektronową i uzupełnij równanie reakcji

(COOH)2 + MnO4  → Mn2+ + CO2 + H2O

2. Napisz połówkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

3. Napisz obserwacje podczas doświadczenia przeprowadzanego zgodnie z tym równaniem.Zadanie ID:2437

Za pomocą bilansu elektronowego wyznacz współczynniki w równaniu reakcji
...CH3OH + ...O2 → ...CO2 + ...H2OPowrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl