Powrót
Zadanie ID:170

Określ barwę wskaźnika w roztworze po przeprowadzeniu doświadczenia przedstawionego na schemacie.
reakcje zobojętnianiaZadanie ID:263

Zmieszano 0,2 dm3 kwasu solnego o stężeniu 0,3 mol/dm3 i 150g roztworu NaOH o stężeniu 10%. Określ odczyn powstałego roztworu.Zadanie ID:524

   Zmieszano 250g roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 4,9%, 50g roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 20,8% i dopełniono wodą do objętości 1dm3.

Oblicz pH otrzymanego roztworu.

Przyjmij  M H2SO4  = 98 g/mol                M NaOH= 40g/molZadanie ID:783

  Do 1,4 dm3 roztworu wodorotlenku potasu o stężeniu 0,2 mol/dm3 dodano 600 cm3 kwasu solnego o stężeniu 1,2 mol/dm3.
Oblicz pH otrzymanego roztworu. Obliczenia wykonuj z dokładnością 0,01.

pH:.................

Po reakcji do roztworu dodano kilka kropli oranżu metylowego.
Określ barwę roztworu. ..................................................Zadanie ID:799

   Zmieszano 1,2 dm3 roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 0,5 mol/dm3 i 800cm3 roztworu amoniaku o steżeniu 0,8 mol/dm3.
Zaszła reakcja zgodnie z równaniem: NH3 + HCl → NH4Cl
Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ odczyn roztworu.Zadanie ID:800

   Do 20g roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 10% dodano 50g roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 4%.
Uzupełnij zdanie wybierając z nawiasu odpowiednią wartość i uzasadnij swój wybór:
pH otrzymanego roztworu jest .................................. [równe 7 / większe od 7 / mniejsze od 7]

Uzasadnienie: .......................................................................................................................................Zadanie ID:817

  Zmieszano 300 cm3 roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 1,5 mol/dm3 z 200 cm3 kwasu solnego o stężeniu 0,5 mol/dm3.
Oblicz pOH otrzymanego roztworu. Obliczenia wykonuj z dokładnością 0,01. W obliczeniach nie uwzględniaj wody powstającej w wyniku reakcji.

pOH:.................Zadanie ID:915

Zmieszano 400cm3 0,5-molowego kwasu chlorowodorowego i 600cm3 0,2-molowego roztworu wodorotlenku wapnia i dodano kilka kropli fenoloftaleiny..
Określ odczyn powstałego roztworu i barwę roztworu po dodaniu fenoloftaleiny.Zadanie ID:930

Do próbki 10cm3 roztworu HCl o nieznanym stężeniu dodawano roztwór NaOH o stężeniu 0,2 mol/dm3. Na wykresie przedstawiono zmianę pH próbki w miarę dodawania roztworu NaOH.
zadania miareczkowanie

Oblicz stężenie HCl w próbce.Zadanie ID:940

Do 10 cm3 roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,5 mol/dm3 z dodatkiem fenoloftaleiny dodano 0,31 g tlenku sodu.
Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ barwę roztworu po reakcji.Zadanie ID:950

Do 250 cm3 kwasu chlorowodorowego o stężeniu 0,5 mol/dm3 dodano roztwór zasady sodowej o stężeniu 0,2mol/dm3. pH otrzymanego roztworu wynosiło 7.

Oblicz objętość dodanego roztworu zasady sodowej.Zadanie ID:1020

Do probówki z roztworem NaOH dodano roztwór HNO3 a następnie zbadano pH roztworu pH-metrem, który wskazał wartość pH=3.

Uzupełnij zdanie.

Po zmieszaniu roztworów stwierdzono odczyn ..............................................., ponieważ ...............................................Zadanie ID:1053

30 cm3 roztworu kwasu siarkowego(VI) o nieznanym stężeniu było miareczkowane 0,01-molowym roztworem wodorotlenku sodu. Koniec miareczkowania zaobserwowano przy 24,1 cm3 zasady.

Oblicz stężenie kwasu siarkowego(VI).Zadanie ID:1055

120 cm3 0,5-molowego roztworu kwasu chlorowego(VII) zobojętniło 100 cm3 roztworu wodorotlenku potasu.
Oblicz stężenie molowe użytego roztworu wodorotlenku potasu.

Stężenie molowe wodorotlenku potasu: ....................Zadanie ID:1056

Oblicz, objętość roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,5mol/dm3, jaką należy dodać do 0,5 dm3 roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,2mol/dm3, aby otrzymać roztwór, którego pH wynosi 7.Zadanie ID:1060

Oblicz w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór KOH, którego pH=12 z roztworem HCl o pH=3, aby powstał roztwór o odczynie obojętnym.Zadanie ID:1063

0,2g pewnego jednoprotonowego kwasu beztlenowego zobojętniono za pomocą 50cm3 roztworu wodorotlenku potasu o stężeniu 0,2 mol/dm3.

Za pomocą obliczeń wyznacz wzór tego kwasu.

Wzór kwasu: ..................Zadanie ID:1876

Do 150g roztworu kwasu bromowodorowego o stężeniu 10% dodano 150g roztworu wodorotlenku potasu o stężeniu 10%. Otrzymano roztwór, którego gęstość wynosi 1,1g/cm3.

Oblicz pH otrzymanego roztworu.Zadanie ID:2316

Za pomocą kwasu solnego o stężeniu 0,5 mol/dm3 zobojętniono roztwór zasady sodowej, w której znajdowało się 5g NaOH.

Oblicz objętość kwasu solnego użytego do reakcji.

Objetość kwasu solnego: ..........................Zadanie ID:2358

Zmieszano 10 cm3 roztworu KOH o stężeniu 0,2 mol/dm3 i 15 cm3 roztworu HCl o stężeniu 0,5 mol/dm3.

Oblicz stężenie jonów potasowych po zmieszaniu roztworów.Zadanie ID:2482

   Zmieszano 500 cm3 roztworu kwasu azotowego(V), którego stężenie wynosi 5·10−3 mol/dm3 i 250cm3 roztworu zasady sodowej, której pH wynosi 12.

Oblicz pH otrzymanego roztworu.Zadanie ID:3130

Zmieszano 20cm3 roztworu HCl o stężeniu 0,2 mol/dm3 i 30cm3 roztworu HClO3 o stężeniu 0,1mol/dm3. Do otrzymanej mieszaniny dodano 0,5g stałego KOH.

Oblicz pH końcowego roztworu.

M KOH = 56,1g/molPowrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl