Powrót

Najważniejsze postanowienia regulaminu:

1. Konto jest aktywowane przez administratora do 24h od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Administratora (nie Użytkownika).

2. Jedno konto może być otwarte tylko na jednego Użytkownika. W przypadku stwierdzenia logowania innych osób konto zostanie bezpowrotnie zablokowane.

3. Materiały zamieszczone na Portalu z wyjątkiem zadań pochodzących z matur są chronione autorskim prawem majątkowym i nie mogą być kopiowane i wykorzystywane w inny sposób, jak tylko jako bezpośredni odczyt na Portalu z wyjątkiem Nauczycieli.

4. Nauczyciel ma prawo do skopiowania fragmentów treści portalu i umieszczenia ich we własnych materiałach (np. sprawdziany, prezentacje) pod warunkiem zapisania przy nich źródła (chem24.pl).


Regulamin serwisu chem24.pl

I. Informacje ogólne

 1. Przystępując do rejestracji na portalu chem24.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Portalu chem24.pl , a także, że akceptuje wszystkie ich postanowienia.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego w domenie chem24.pl przez firmę Chem24 z siedzibą w Krakowie, 30-399, ul. M.Wrony 30c, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr regon 351191502  zwanym w dalszej części niniejszego regulaminu Usługodawcą.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym Użytkownik nie otrzymuje zawiadomienia o zmianie Regulaminu.

II. Definicje

 1. Administrator - oznacza Usługodawcę lub każdy podmiot, któremu Usługodawca powierzy administrowanie serwisu.
 2. Portal - oznacza portal internetowy prowadzony w domenie chem24.pl służący do korzystania przez Użytkownika z Usługi.
 3. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Formularz - oznacza formularz internetowy stosowany przez Usługodawcę, umożliwiający Użytkownikowi przekazanie Usługodawcy danych niezbędnych do dokonania rejestracji zamówienia, aktywacji Konta Użytkownika i korzystania z Usług.
 5. Konto Użytkownika - baza zawierająca dane Użytkownika służące do realizacji Usługi przez Usługodawcę i korzystania przez Użytkownika z Portalu.
 6. Formularz zamówienia – formularz, za pomocą którego Użytkownik określa szczegóły zamówienia takie jak: login, którym jest adres email, hasło, poziom nauczania i okres korzystania z portalu.
 7. Materiały edukacyjne - oznaczają wszelkie treści tekstowe i aplikacje publikowane przez Usługodawcę na Portalu.
 8. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin, który stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1) ustawy, z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z póz. zm).
 9. Usługa - oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działania Portalu chem24.pl.
 10. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z portalu.

II. Usługi

 1. Usługą jest udostępnienie części funkcjonalności Portalu bez rejestracji umożliwiającej dostęp do Materiałów, w celu zapoznawania się z ich formą prezentacji.
 2. Usługą jest udostępnienie całości funkcjonalności portalu poprzez aktywację konta Użytkownika przez Administratora
 3. Użytkownik oświadcza, że akceptuje, iż wybrane Usługi świadczone w ramach Portalu są płatne.
 4. Dostęp do Usług płatnych następuje poprzez opłacenie przez Użytkownika jednego z okresów użytkowania: 6 miesięcy lub 12 miesięcy
 5. Dostęp do płatnych funkcjonalności portalu następuje poprzez wpłacenie odpowiedniej kwoty wynikającej z okresu użytkowania na konto Usługodawcy.
 6. Użytkownik przed dokonaniem płatności jest zobowiązany do sprawdzenia, czy posiada urządzenie spełniające warunki techniczne do wyświetlania zawartości Portalu.
 7. Usługę stanowi aktywacja nowego Konta przez Administratora
 8. Okres użytkowania rozpoczyna się w dniu aktywacji konta lub od daty zakończenia ważności Konta, jeśli Użytkownik posiada jeszcze konto aktywne. 

 III. Rejestracja

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług jest wypełnienie i przesłanie Formularza zamówienia udostępnianego przez Usługodawcę w Portalu oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
 2. Z momentem zaakceptowania postanowień Regulaminu Użytkownik staje się stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której treść stanowią postanowienia Regulaminu.
 3. Akceptacja postanowień Regulaminu stanowi oświadczenie woli Użytkownika o zgodzie na wszystkie postanowienia Regulaminu.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego Konta osobom innym niż Użytkownik. Udostępnienie przez Użytkownika osobie trzeciej jakichkolwiek danych umożliwiających korzystanie przez osobę trzecią z Konta Użytkownika uprawnia Chem24 do zamknięcia Konta ze skutkiem natychmiastowym.

IV. Zasady korzystania z materiałów

 1. Użytkownik oświadcza, iż jest mu wiadome, że Materiały zamieszczone na Portalu , stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy i podlegają ochronie na zasadach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Jakiekolwiek korzystanie z Materiałów w zakresie wykraczającym poza zapoznawanie się ich treścią za pomocą przeglądarki internetowej stanowi naruszenie praw autorskich ze skutkami w postaci odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 3. Udostępnienie Materiałów w Portalu nie uprawnia Użytkownika do kopiowania, zwielokrotniania i rozpowszechniania Materiałów, w tym umieszczania ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub w części;
 4. Dozwolona jest prezentacja materiałów przez nauczycieli w celach dydaktycznych np. na lekcji, na sprawdzianach pod warunkiem podania źródła.
 5. W przypadku podejrzenia o nieuprawnione działania na Portalu Administrator ma prawo usunąć konto Użytkownika bez podania przyczyny i bez zwrotu wpłaconej należności.
   

V. Płatny dostęp do Materiałów

 1. Dostęp do Materiałów Edukacyjnych następuje po wypełnieniu formularza zamowienia, zaksięgowaniu opłaty za wybrany okres na podanym koncie bankowym Usługodawcy i aktywacji konta przez administratora w serwisie chem.24.pl.
 2. Opłaty za dostęp Użytkownik dokonuje przelewem na konto Usługodawcy podane po zalogowaniu się do systemu. 
 3. Użytkownik nie jest powiadamiany o aktywacji konta i może sam to sprawdzić logując się do serwisu.
 4. Konta są identyfikowane tylko za pomocą loginu z adresu email i jeśli Użytkownik nie podał  go w tytule przelewu konto nie będzie mogło być założone.
 5. Błędnie podany adres email w formularzu zamówienia skutkuje założeniem konta na taki adres. Portal nie weryfikuje w żaden sposób adresów email Użytkowników.
 6. Dostęp do portalu jest na czas określony zależny od wysokości opłaty. Użytkownik może wybrać jeden z dwóch okresów dostępu: 12 lub 6 miesięcy.
 7. Dostęp wygasa z chwilą upływu okresu, na który został przyznany a Użytkownik ma prawo do przedłużenia .dotychczasowego okresu z zachowaniem danych konta w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia poprzedniego okresu.
 8. Zarejestrowane konto nie może być udostępniane przez Użytkownika osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia takiego udostepniania konto zostanie bezpowrotnie zablokowane bez zwrotu opłaty.
 9. Każdy Użytkownik, którego konto znajduje się w bazie danych Serwisu ma prawo do jego usunięcia w dowolnym czasie poprzez zgłoszenie pocztą elektroniczną.
 10. Wysokość opłaty uzależniona jest od wybranego przez Użytkownika okresu i jest zawarta na stronie chem24.pl.
 11. Data zaksięgowania wpłaty na konto Usługodawcy jest jednoznaczna z zawarciem Umowy między Użytkownikiem a portalem Chem24.pl na czas określony i nie podlega rozwiązaniu.
 12. Usługodawca aktywuje konto Użytkownika w terminie maksymalnie do 24h liczonych w godziach roboczych.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu aktywacji konta bez podawania przyczyny.
 14. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy z chwilą aktywacji konta przez Usługodawcę zgodnie z art.38 ustawy o prawach konsumenta.
 15. Konta nieopłacone są usuwane z serwera, jednak nie wcześniej niż po 3 miesiącach od daty zakończenia okresu opłacenia. 

VI. Oferta Grupowa dostępu do Materiałów

1. Aby skorzystać z Oferty Grupowej Użytkownik zgłasza się do Administratora przez formularz kontaktowy z podanie poprawnego adresu email. Po otrzymaniu zgłoszenia Administrator wysyła kod rabatowy. 
2. Oferta grupowa dotyczy grup minimum 10 Użytkowników opłacających dostęp do Materiałów z takim samym kodem rabatowym.
3. Użytkownik, który otrzymał kod rabatowy powinien udostępnić go zainteresowanym Użytkownikom.
4. Każdy Użytkownik sam zakłada konto i opłaca dostęp do Materiałów.
5. Warunkiem otwarcia konta jest podanie w tytule wpłaty kodu rabatowego.
6. Kod rabatowy ważny jest przez 30 dni od daty aktywacji pierwszego konta z tym kodem..
7. Konta z rabatem są aktywowane po opłaceniu 10 kont.
8. W przypadku, gdy z podanego kodu w terminie okreslonym w p.6. nie skorzysta minimalna ilość osób określona w p.2. konta są aktywowane z miesięcnym okresem użytkowania. Użytkownik ma prawo dopłacić do innego wybranego okresu dostępu wg oferty zwykłej.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca nie przechowuje żadnych danych osobowych Użytkowników, którzy się zarejestrowali na portalu.
 2. Podawane przy rejestracji i logowaniu adresy email nie są nigdzie zapisywane i tym samym nikt nie ma do nich dostępu.
 3. W bazie danych portalu chem24.pl są przechowywane tylko identyfikatory użytkowników na podstawie których są oni rozpoznawani przez system podczas logowania.
 4. Identyfikatory użytkowników zbudowane są z ciągu znaków nie są danymi osobowymi.

VIII. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zamknięcia Portalu dla Użytkowników spowodowanego koniecznością dokonania zmian systemowych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Portalu spowodowane przez dostawcę konta hostingowego.
 3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników z tytułu wykorzystywania Materiałów zawartych na Portalu.

IX. Reklamacje

 1. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 7 dni od daty wpływu.
 2. Reklamacje należy składać poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na Portalu z podaniem zwrotnego adresu email lub przez bezpośrenie wysłanie na adres chemia24h@gmail.com.
 3. Użytkownik otrzyma odpowiedź na reklamację pod warunkiem wpisania prawidłowego zwrotnego adresu email.
Copyright 2011-2023Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.