Powrót
Zestaw 1

Zad.1.1 ID:279

Podaj liczbę protonów, elektronów i neutronów w jonie 56Fe3+.

Liczba protonów: ..............

Liczba elektronów: ...........

Liczba neutronów: ............Zad.1.2 ID:899

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem
2A + B ⇄ C
Równania kinetyczne tej reakcji to v = k·[A]2·[B]
Stężenia początkowe wynoszą:
 [A]= 0,6mol·dm−3 , [B]=0,3 mol·dm−3 .
Szybkość początkowa reakcji v= 1,8·10−3 mol·dm−3·s−1 .

Oblicz szybkość tej reakcji po przereagowaniu 30% substancji A.Zad.1.3 ID:161

Dopasuj dokończenie zdania i napisz przykładowe cząsteczkowe równanie reakcji.

Reakcja strąceniowa Mg2+ + 2OH→ Mg(OH)2↓ przebiega wg schematu:

A. sól1 + sól2 → sól3 + sól4

B. sól1 + zasada1 → sól2 + zasada2

C. sól1 + kwas1 → sól2 + kwas2

D. kwas + zasada → sól + woda

E. metal + kwas → sól + wodórZad.1.4 ID:254

Napisz równania reakcji
I. tlenku azotu(III)           II. tlenku azotu(IV)      III. tlenku azotu(V)
z zasadą sodową.Równanie reakcji I.: ...................................................................

Równanie reakcji II.: ...................................................................

Równanie reakcji III.: ...................................................................
 Zad.1.5 ID:974

Zmieszano wodny roztwór amoniaku z kwasem bromowodorowym.
Napisz równanie reakcji i określ kwas, zasadę, sprzężony kwas i sprzężoną zasadę. 

Równanie reakcji: .................................................................................

Kwas: .......................  zasada: ..............................

Sprzężony kwas: ....................... sprzężona zasada: ........................Zad.1.6 ID:445

Oblicz ile g azotanu(V) sodu trzeba rozpuścić w 300g wody w temp. 30oC, aby otrzymać roztwór nasycony.

Rozpuszczalność odczytaj z wykresu rozpuszczalności.

Masa azotanu(V) sodu: ....................Zad.1.7 ID:2046

Roztwór kwasu chlorowego(I) ma stężenie 0,05 mol/dm3. Stała dysocjacji tego kwasu wynosi 5·10−8.

Oblicz stęzenie jonów chloranowych(I) i stężenie niezdysocjowanego kwasu.Zad.1.8 ID:439

W wyniku reakcji tlenku żelaza(III) z węglem powstało 165g tlenku węgla(IV) i żelazo.
Oblicz ile gram tlenku żelaza(III) wzięło w tej reakcji. Masy molowe i wynik zaokrąglaj do części dziesiętnych.

Obliczenia: ................................

Wynik: ........................................Zad.1.9 ID:893

Oblicz ciepło tworzenia wodorotlenku wapnia z pierwiastków mając dane
1) CaO(s)+ H2O(c)→Ca(OH)2(s)      ΔH0 =−63,9kJ⁄mol
2) ciepło tworzenia wody ciekłej ΔH0tw=−286,3kJ⁄mol
3) ciepło tworzenia tlenku wapnia ΔH0tw=−635,6kJl⁄mol

Ciepło tworzenia: ................Zad.1.10 ID:1386

Za pomocą wzorów półstrukturalnych zapisz równania reakcji propenu z chlorem:

I. w środowisku obojętnym, w temp. pokojowej

II. w obecności światła, w wysokiej temperaturze

Określ typ każdej reakcji.

 

Równanie reakcji I.: ...................................................

Typ reakcji I.: .............................................................

Równanie reakcji II.: ...................................................

Typ reakcji II.: .............................................................Zad.1.11 ID:691

Stopień dysocjacji pewnego kwasu HR wynosi 0,5% a stała dysocjacji Ka=1,5·10-5.
Oblicz stężenie jonów wodorowych w roztworze tego kwasuZad.1.12 ID:1030

Sporządzono dwa roztwory soli: I. AgNO3 i   II. ZnCl2. Do każdego roztworu włożono blaszkę miedziową. Zaobserwowano, że w roztworze I. miedziana blaszka pokryła się osadem a w roztworze II. nie zaszły żadne zmiany.

Uzupełnij zdanie.
Reakcja zaszła tylko w roztworze I., ponieważ .....................................................Zad.1.13 ID:2456

Oblicz objętość wody,  jaką należy dodać do  100 cm3 roztworu KOH o stężeniu 40% i gęstości 1,4 g/cm3, aby otrzymać roztwór o stężeniu 10%. Wynik podaj w dm3.

Objętość wody: .........Zad.1.14 ID:2235

Spośród podanych niżej pierwiastków wybierz ten, którego jon prosty spełnia jednocześnie dwa warunki:
- jest reduktorem
- ma konfigurację elektronową argonu


sód • fluor • wapń • siarka

Wybrany pierwiastek .......................................Zad.1.15 ID:2141 Dokończ jonowe równania reakcji i podaj obserwacje po każdym równaniu:

...MnO4 + ...SO32– + ...H2O → ......................

Obserwacje: ......................................................

...MnO4 + ...SO32– + ...OH → ......................

Obserwacje: ......................................................


Zad.1.16 ID:222

Przeprowadzono doświadczenie. Do roztworu chlorku glinu dodano stechiometryczną ilość wodorotlenku sodu. Powstały biały osad odsączono i poddano prażeniu. Po wyprażeniu otrzymany biały proszek roztworzono w kwasie solnym i otrzymano bezbarwny roztwór.

Napisz równania wszystkich reakcji, opisanych w doświadczeniu.
......................................

Uzupełnij zdania.
Bezbarwny roztwór poreakcyjny poddano procesowi ................................ i otrzymany związek w postaci stałej po przemyciu i wysuszeniu przesypano do butelki.
Stała postać tego związku zbudowana jest z kryształów ........................ (kowalencyjnych / cząsteczkowych / jonowych) i charakteryzuje się ....................(wysoką / niską) temperaturą topnienia.Zad.1.17 ID:99

Porównaj właściwości kwasowe metanolu i fenolu. Uzupełnij zdanie wybierając właściwe określenie.

Pierścień aromatyczny ............................ kwasowość grupy -OH.

a) zmniejsza
b) zwiększa
c) nie wpływa na

 Zad.1.18 ID:1011

Zmieszano dwa roztwory wodorotlenku potasu

(1) 500 cm3 o pH = 13

(2) 500 cm3 o pH = 10

Oblicz pH otrzymanego roztworu.

 Zad.1.19 ID:862

Oblicz ile gramów roztworu o stężeniu 15% można otrzymać przez rozpuszczenie azotanu(V) potasu w 500g wody.

Masa roztworu: ....................Zad.1.20 ID:2461

Z 3 dm3 20% roztworu azotanu(V) sodu o gęstości 1,1g/cm3 odparowano 1 dm3 wody.

Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu.

Stężenie molowe: .......................Zad.1.21 ID:763

Do probówki nr I. zawierającej 2–metylopropan–2–ol i do probówki nr II. zawierającej roztwór fruktozy dodano roztwór KMnO4.

Napisz, co zaobserwowano w obu probówkach.

Probówka nr I. ...................................................................

Probówka nr II. ..................................................................Zad.1.22 ID:786

Stężenie wodnego roztworu amoniaku wynosi 0,5 mol/dm. Stała dysocjacji amoniaku to 1,8·10-5.

Oblicz stopień dysocjacji amoniaku w tym roztworze.Zad.1.23 ID:124

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

H2SO3 + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zad.1.24 ID:2135

Do probówek z wodą wprowadzono różne substancje.

Uzupełnij równania reakcji lub napisz, że reakcja nie zachodzi.
Określ odczyn powstałych roztworów.

równanie reakcji odczyn
 Na2O + H2O → ................................  
 CO + H2O → ................................  
 BaH2 + H2O → ................................  
 NH3 + H2O → ................................  
 SO2 + H2O → ................................  

 

 Zad.1.25 ID:645

Dobierz współczynniki stechiometryczne w podanym równaniu reakcji metodą bilansu elektronowego.

....Cu + ...HNO3 → ...Cu(NO3)2 + ...NO2 + ...H2OZad.1.26 ID:104

Stałe równowagi reakcji CO + 2H2 ⇌ CH3OH wynoszą:
w temp. T1=400K  K=1,92
w temp. T2=600K  K=1,1·10–4 

Uzupełnij zdania dotyczące stanu reakcji po podgrzaniu naczynia z temperatury T1 do temperatury T2.
1. Wydajność reakcji ...................................... [ wzrosła / zmniejszyła się / pozostała bez zmian ].
2. Szybkość reakcji tworzenia CH3OH ......................................... [ wzrosła / zmniejszyła się / pozostała bez zmian ].
3. Szybkość reakcji odwrotnej (tworzenia substratów) ......................................... [ wzrosła / zmniejszyła się / pozostała bez zmian ].Zad.1.27 ID:703

Zmieszano 250 cm3 roztworu kwasu azotowego(V) o stężeniu 0,1mol/dm3  i 250 cm3 roztworu tego kwasu o stężeniu 0,2 mol/dm3.
Oblicz pH otrzymanego roztworu.Zad.1.28 ID:717

W reaktorze zmieszano 3 dm3 azotu i 6 dm3 wodoru i przeprowadzono reakcję syntezy amoniaku.
Oblicz skład mieszaniny gazów poreakcyjnych wyrażony w procentach objętościowych.Zad.1.29 ID:742

  Napisz uproszczone równanie reakcji zachodzącej podczas procesu fotosyntezy i określ, czy jest to proces egzoenergetyczny, czy endoenergetyczny.

Równanie reakcji: ...................................................

Proces jest ..............................................................Zad.1.30 ID:314

Zmieszano 14g azotu i 32g tlenu w warunkach normalnych.
Oblicz, jaką objętość zajmuje ta mieszanina.

Objętość mieszaniny: .............Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl