Powrót
Zestaw 13

Zad.13.1 ID:2467

W 100g wody rozpuszczono 20g siarczanu(VI)miedzi(II)-woda 1/5 i otrzymano roztwór o gęstości 1,1g/cm3.

Oblicz stężenie procentowe i molowe otrzymanego roztworu.

Stężenie procentowe: ............

Stężenie molowe: ..................Zad.13.2 ID:2267

Na rysunku przedstawiono fragment struktury przestrzennej pewnej odmiany alotropowej węgla.

struktura

Podaj nazwę tej odmiany: .............................................

Spośród podanych niżej określeń

wiązanie wodorowe, siły van der Waalsa, wiązanie jonowe, wiązanie kowalencyjne, wiązanie spolaryzowane, sp, sp2, sp3

wybierz właściwe i wpisz je odpowiedniej formie gramatycznej w zdania:

Sieć krystaliczna w tej odmianie alotropowej zbudowana jest z płaszczyzn połączonych ze sobą za pomocą ...................... W płaszczyznach atomy węgla tworzą sześciokąty foremne, w których atomy węgla połączone są ...................................... Wszystkie atomy węgla w tej strukturze mają hybrydyzację ...........


 

 Zad.13.3 ID:780

Poniżej przedstawiono dwie odmiany alotropowe węgla.
odmiany alotropowe węgla

Podaj ich nazwy i określ stopnie utlenienia atomów węgla.

A. Nazwa ........................................ Stopień utlenienia C ..................................

B. Nazwa ........................................ Stopień utlenienia C ..................................Zad.13.4 ID:760

   Spośród podanych niżej związków wybierz te, których roztwory wodne wykazują pH mniejsze od 7.

H2S, Na2S, Na2SO3, Na2SO4, NH4SO4,  FeCl3    Zad.13.5 ID:1508

Napisz wszystkie możliwe produkty całkowitej hydrolizy aspartamu o wzorze strukturalnym

 zadania maturalne aminokwasy

 Zad.13.6 ID:2491

Ciekły amoniak ulega autodysocjacji zgodnie z równaniem
2NH3 ⇄ NH4+  + NH2 

Określ, który jon pełni rolę kwasu, a który zasady Brønsteda w podanym równaniu reakcji.

NH4+: ..................

NH2: ..................Zad.13.7 ID:11

Do całkowitego spalenia 4 dm3 etanu użyto 15 dm3 tlenu. Po reakcji skroplono parę wodną.

Oblicz skład mieszaniny gazów poreakcyjnych wyrażony w dm3.Zad.13.8 ID:523

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz równanie w formie jonowej skróconej

KMnO4 + SnSO4 + H2SO4 →  MnSO4 + K2SO4 + Sn(SO4)2 + H2O

Skrócona, jonowa forma równania: .......................................................................Zad.13.9 ID:1085

Uzupełnij równanie reakcji

................... + 2KOH —etanol→ HC≡C−CH2−CH3 + 2KBr + .........Zad.13.10 ID:141

Uzgodnij współczynniki metodą bilansu elektronowego

ClO3 + SO2  + H2O → SO42– + Cl + H+Zad.13.11 ID:718

  Do reaktora wprowadzono 0,2 mola propanu oraz 1,2 mola tlenu i przeprowadzono reakcję przedstawioną równaniem.
C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O

Oblicz  liczbę moli każdego reagentu w mieszaninie  poreakcyjnej.

liczba moli C3H8 : ...............  liczba moli O2 : ...................
liczba moli CO2 : .................  liczba moli H2O :..................Zad.13.12 ID:2643

  Poniżej przedstawiono wzór D-mannozy i 3 różne wzory taflowe.

Określ, który ze wzorów, A., B., czy C. odpowiada wzorowi D-mannozy.Zad.13.13 ID:579

Określ stopnie utlenienia azotu w związkach

NO, NO2, NH3, HNO2, Mg(NO3)2Zad.13.14 ID:493

Oblicz, ile wody należy odparować z 0,3 dm3 roztworu o stężeniu 2 mol/dm3 aby otrzymać roztwór o stężeniu 3 mol/dm3.


Zad.13.15 ID:435

   Reakcja przebiega według równania kinetycznego:
v=k[A]2[B]2 

Oblicz, jak zmieni się szybkość reakcji, gdy stężenie A zwiększy się 2-krotnie a stężenie B zwiększy się 3-krotnie.Zad.13.16 ID:1221

Do probówki zawierającej roztwór chlorku amonowego dodano stechiometryczną ilość wodorotlenku sodu rozpuszczonego w wodzie.

1. Napisz jonowe równanie reakcji,  jaka zachodzi w probówce przed zmieszaniem obu roztworów

........................................

2. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, jaka zajdzie po zmieszaniu roztworów.

.......................................Zad.13.17 ID:854

Dane są entalpie tworzenia:
1)  1/2 N2(g) + O2(g)  → NO2(g), ΔH = +33,2 kJ/mol
2)  1/2 N2(g) + 1/2O2(g)  → NO(g), ΔH= +90,2 kJ/mol

Oblicz entalpię reakcji:

2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g)

ΔH = .................................Zad.13.18 ID:160

W trzech nieoznaczonych probówkach znajdują się roztwory: azotanu(V) cyny(II), bromku baru, azotanu(V) ołowiu(II).
Masz do dyspozycji dwa odczynniki: roztwór wodorotlenku sodu i roztwór chlorku sodu.

Opisz, jak za ich pomocą zidentyfikujesz zawartości probówek. Zilustruj wykonywane reakcje równaniami jonowymi skróconymi.

 Zad.13.19 ID:2230

   Narysuj wzór półstrukturalny związku powstałego w wyniku reakcji przedstawionej schematem
utlenianie alkoholi zadania

i podaj jego nazwę.
 Zad.13.20 ID:180

   Na wykresie przedstawiono zależność stężenia w czasie przebiegu reakcji zachodzącej wg równania
2 NO2(g) → 2 NO(g) + O2(g) 
r�wnowagi zadania

Określ, po jakim czasie ustaliła się równowaga w układzie i oblicz stałą równowagi.

Czas: ...........

Stała równowagi: ..................Zad.13.21 ID:316

Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu

Zn + NaOH + H2O → Na2[Zn(OH)4] + H2Zad.13.22 ID:702

Przeprowadzono reakcję 200g wodoru z azotem.
Oblicz objętość amoniaku, jaka powstała w wyniku reakcji.

Obliczenia dla warunków normalnych, dokładność obliczeń 0,1.Zad.13.23 ID:355

Spośród podanych niżej związków wybierz dwa takie, które ze sobą reagują. Napisz równanie reakcji i obserwacje, jakie można dokonać podczas przeprowadzania reakcji.

CH3COONa(aq)  • Na2SO4(aq) • CH3COOH(aq) • H2SO4(aq)  
 

Równanie reakcji: ..........................................

Obserwacje: ...................................................Zad.13.24 ID:873

Oblicz standardową entalpię reakcji
2C(grafit) + 2H2(g) → C2H4(g)

na podstawie równań:
1) C(grafit) + O2(g) → CO2(g)             ΔH = -393,5 kJ
2) 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(c)           ΔH = -571,7 kJ
3) C2H4(g) + 3O2(g) → 2H2O(c) + 2CO2(g) ΔH = -1410 kJZad.13.25 ID:800

   Do 20g roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 10% dodano 50g roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 4%.
Uzupełnij zdanie wybierając z nawiasu odpowiednią wartość i uzasadnij swój wybór:
pH otrzymanego roztworu jest .................................. [równe 7 / większe od 7 / mniejsze od 7]

Uzasadnienie: .......................................................................................................................................Zad.13.26 ID:464

Oblicz I stopień dysocjacji kwasu węglowego o stężeniu 0,2 mol/dm3.
KI=4,5·10−7.

I stopień dysocjacji: ........................................Zad.13.27 ID:711

 Określ ilość powłok elektronowych jonu Na+ i Mg2+.

Ilość powłok elektronowych jonu Na+ : ................
Ilość powłok elektronowych jonu Mg2+ : ................

Uzupełnij zdanie tak, aby było one prawdziwe.

Promień jonowy jonu Na+ jest  (większy niż / mniejszy niż / taki sam jak)  promień jonowy jonu Mg2+ ponieważ ............................................................................Zad.13.28 ID:261

Stężenie jonów chlorkowych w roztworze chlorku żelaza(III) wynosi 0,6 mol/dm3.  α=100%.

Oblicz stężenie roztworu chlorku żelaza(III).Zad.13.29 ID:999

Napisz równania dysocjacji, w których produktami są

I.  jon wodorowy i jon wodorosiarczanowy(VI)

II.  jon hydroksowapnia i jon wodorotlenkowy


Równanie I.:................................................
Równanie II.:................................................Zad.13.30 ID:1950 Stężenie kwasu solnego w reakcji
2Na + 2HCl → 2NaCl + H2
w ciągu 10 minut zmalało z 0,08 mol/dm3 do 0,02 mol/dm3.
Oblicz średnią szybkość tej reakcji chemicznej.


Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl