Powrót
Zestaw 14

Zad.14.1 ID:1675

Do roztworu metakrzemianu sodu dodano roztwór kwasu chlorowodorowego.

Zapisz cząsteczkowe i jonowe skrócone równanie reakcji i obserwacje.

Równanie reakcji cząsteczkowe: ...................................................
Równanie reakcji jonowe, skrócone:............................................
Obserwacje ............................................................Zad.14.2 ID:561

W 3 probówkach znajdują się wodne roztwory fenolu, metanolu i amoniaku.

Jak w najprostszy sposób odróżnić zawartość tych probówek?Zad.14.3 ID:788

W wyniku spalenia 100g siarki w tlenie powstał tlenek siarki(IV) z wydajnością reakcji 92%. Otrzymany tlenek poddano dalszej reakcji utleniania, w wyniku której powstał tlenek siarki(VI) z wydajnością 80%.
Oblicz objętość powstałego tlenku siarki(VI). Wynik podaj z dokładności do 0,1.Zad.14.4 ID:1169

Pod wpływem energii jonizacji E1 obojętny atom germanu zmienił się w jon Ge+2 a następnie pod wpływem kolejnej energii jonizacji E2 w jon Ge+4.

Ge — E1 → Ge+2 — E2 → Ge+4  

a) Napisz skróconą konfiguracje elektronową atomu germanu i podkreśl część konfiguracji zawierającą elektrony walencyjne.

b) Porównaj wartości energii jonizacji wpisując odpowiedni znak =, <, >.
E1 ..... E2 

c) Określ podpowłokę, którą opuściły elektrony pod wpływem energii jonizacji E1.Zad.14.5 ID:343 Zmieszano 800g roztworu o stężeniu 10% i 200g roztworu o stężeniu 85%. Oblicz stężenie procentowe roztworu.


Zad.14.6 ID:136

Metodą bilansu elekronowego dobierz współczynniki w równaniu

.....KClO3 = .....O2 + .....KCl

Zapisz połówkowe równanie reakcji
utleniania: ......................................
redukcji: ........................................Zad.14.7 ID:2264

Do 50 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu o gęstości 1,2 g/cm3, dodano roztwór siarczanu(VI) miedzi(II) w nadmiarze. W wynilu reakcji powstało 20g wodorotlenku miedzi(II).

Oblicz stężenie procentowe roztworu wodorotlenku sodu użytego w reakcji. Wykonuj obliczenia z dokładnością 0,1.

 

 

 Zad.14.8 ID:528

Dane są dwa kwasy o jednakowych stężeniach:
kwas jodowy(I)          HIO       K=2,39·10−5
kwas azotowy(III)       HNO2    K=3,88·10−2

Określ, który kwas ma wyższe pH ............................................................

Określ, który kwas ma bardziej spolaryzowane wiązanie O-H .......................Zad.14.9 ID:352

Rozpuszczalność NaCl w wodzie wynosi 36g/100g H2O  w temp.20 °C. Do 100 g wody o temp. 20 °C dodano 50 g NaCl i otrzymano mieszaninę niejednorodną.
Oblicz najmniejszą ilość wody, jaką należy dodać do tej mieszaniny, aby otrzymać roztwór jednorodny.

Masa wody: ...................Zad.14.10 ID:2490

Opisz w jaki sposób przygotować 0,2 dm3 roztworu chlorku baru o stężeniu 10% i gęstości 1,09g/cm3.

Wykonywane czynności: ..................................................

 Zad.14.11 ID:2277

Metodą bilansu jonowo–elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej wg schematu:
...SO32– + ...Cl2 + ...H2O → ...SO42– + ...Cl + ...H+

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................Zad.14.12 ID:641

Narysuj wzory półstrukturalne izomerów cis i trans kwasu but-2-enowego.

Izomer cis ................................

Izomer trans..............................Zad.14.13 ID:1218

  Do wodnego roztworu dichromianu(VI) potasu dodano roztwór zasady potasowej.
Napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej oraz obserwacje.

Równanie reakcji cząsteczkowe ................................................

Równanie reakcji jonowe skrócone ...........................................

Obserwacje ....................................................................................Zad.14.14 ID:676

  Jon X3+ pewnego pierwiastka ma następującą konfigurację elektronową:
1s22s22p63s23p63d5

a) Napisz konfigurację elektronową atomu obojętnego tego pierwiastka i podaj jego nazwę.

b) Określ liczbę powłok elektronowych w obojętnym atomie.Zad.14.15 ID:1038

Sporządzono roztwór amoniaku o stężeniu 0,5 mol/dm3.

Oblicz stężenie jonów amonowych jeśli stała dysocjacji zasadowej amoniaku wynosi 2,6·10−5.Zad.14.16 ID:738

  Za pomocą wzorów połstrukturalnych napisz i uzupełnij schemat reakcji. Podaj nazwę produktu.

but-2-en —H+, H2O→ ...............................

nazwa produktu: .....................................Zad.14.17 ID:1445

W wyniku reakcji wodorotlenku sodu z fenolem (reakcja I) otrzymano wodny roztwór związku, na który podziałano tlenkiem węgla(IV) (reakcja II).

a) napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji I.: .........................................

b) napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji II: .........................................

c) napisz obserwacje po przeprowadzeniu reakcji II: ................................

d) napisz wnioski wynikający z doświadczenia II:
- .........................................
- .........................................
 Zad.14.18 ID:616

18 W 100cm3 wody o temp. T rozpuszczono 40g siarczanu(VI) miedzi(II)-woda 1/5.

Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

 Zad.14.19 ID:375

Przeprowadzono rozkład 120g wody na pierwiastki.
Oblicz całkowitą objętość, jaką zajmą powstałe gazy.Zad.14.20 ID:1237

   Napisz wzory półstrukturalne wszystkich możliwych produktów reakcji bromowania 2-metylobutanu w obecności światła, jeśli powstają tylko monobromopochodne alkanu.

Podaj nazwę produktu tej reakcji, który powstanie w największej ilości. Uzasadnij wybór.

 

Wzory i nazwy .................................................

Wybór produktu głównego .................................

Uzasadnienie wyboru ..........................................
 Zad.14.21 ID:1323

Napisz dwa równania reakcji otrzymywania butanu, gdy substratami są: sód i odpowiednie chloroalkany.

Równanie reakcji 1.: ........................................................

Równanie reakcji 2.: ........................................................Zad.14.22 ID:315

Atom pewnego pierwiastka ma w stanie podstawowym konfigurację elektronową
1s22s22p63s23p64s23d104p4.

Napisz wzór sumaryczny tlenku tego pierwiastka dla jego najwyższego stopnia utlenienia

Napisz wzór sumaryczny wodorku tego pierwiastka.

Wzór tlenku: .................................
Wzór wodorku:..............................

 Zad.14.23 ID:954 Uzupelnij równanie reakcji:

...K2Cr2O7 + ...Na2SO3 + ...H2SO4 → 3Na2SO4 + .................. + K2SO4 + 4H2OZad.14.24 ID:1217

   Do wodnego roztworu chromianu(VI) potasu dodano roztwór kwasu siarkowego.
Zapisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej i obserwacje.

Równanie jonowe ..........................................

Obserwacje .........................................Zad.14.25 ID:2328

   Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.
H2S + CuSO4

a) napisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej

b) napisz obserwacjeZad.14.26 ID:379

Koks to paliwo zawierające 90-95% czystego węgla. Spalono 100 kg koksu zawierającego 95% węgla.
Oblicz objętość wydzielonego tlenku węgla(IV). Wynik podaj w m3.Zad.14.27 ID:870

Entalpia reakcji sodu z wodą wynosi ∆H0=-183kJ/mol sodu.
Oblicz ciepło reakcji 50g sodu z wodą.

ΔH= ...............Zad.14.28 ID:2355

Określ typ hybrydyzacji każdego atomu węgla we wzorze

zadania pochodne węglowodorw hybrydyzacja

Nr atomu węgla 1 2 3 4 5
Hybrydyzacja ..... ..... ..... ..... .....

 Zad.14.29 ID:2458

Oblicz ile gramów 55 % roztworu HCl należy dodać do 100 g roztworu 10 % roztworu HCl, aby powstał roztwór o stężeniu 25 %.

Masa roztworu: .............Zad.14.30 ID:481

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji kwasu borowego H3BO3 z etanolem.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl