Powrót
Zestaw 15

Zad.15.1 ID:883

Oblicz ΔH reakcji C(grafit) + O2(g)  → CO2(g)

wykorzystując entalpie reakcji:

1)  CaO(s) + CO2(g)  → CaCO3(s) ΔH = -178,2 kJ
2)  2Ca(s) + O2(g) → 2CaO(s) ΔH = -1269,8 kJ
3)  2Ca(s) + 2C(grafit) + 3O2(g) → 2CaCO3(s) ΔH = -2413,2 kJ


Zad.15.2 ID:749

   Uzupełnij równania reakcji lub napisz, że reakcja nie zachodzi.

I. Zn + CuSO4 → ....................................

II. Fe + CrCl3 → .....................................

III. Cu + Cu(NO3)2 → ............................

IV. Ni + 2AgNO3 → ...............................Zad.15.3 ID:721

Sporządzono 180dm3 mieszaniny wodoru i tlenu. Przeprowadzono reakcję, po której  pozostało 30dm3 tlenu.

Oblicz masę otrzymanej wody.Zad.15.4 ID:2238

Napisz wzór elektronowy kreskowy z uwzględnieniem kształtu jonu azotanowego(V) i określ typ hybrydyzacji azotu.

Wzór elektronowy kreskowy ..............................................................

Typ hybrydyzacji azotu ........................Zad.15.5 ID:963

Oblicz, ile wody należy dodać do 0,4 dm3 roztworu HNO3 o stężeniu 0,02mol/dm3, aby otrzymać roztwór, którego pH będzie równe 2.Zad.15.6 ID:1056

Oblicz, objętość roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,5mol/dm3, jaką należy dodać do 0,5 dm3 roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,2mol/dm3, aby otrzymać roztwór, którego pH wynosi 7.Zad.15.7 ID:1409

Napisz równanie reakcji kwasu o-hydroksybenzoesowego (salicylowego) z wodorotlenkiem sodu, jeśli obie substancje zmieszano w stosunku molowym 1:1.

Równanie reakcji ..............................................................Zad.15.8 ID:540

Napisz równanie reakcji całkowitego spalenia etanalu i oblicz stosunek masowy produktów .Zad.15.9 ID:82

Napisz równania reakcji spalania całkowitego, półspalania i spalania niecałkowitego butanolu.Zad.15.10 ID:1459

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji całkowitego uwodornienia związku o nazwie: pent-3-en-2-on i podaj nazwę produktu.

 

Równanie reakcji ....................................

Nazwa produktu .....................................

 Zad.15.11 ID:2136

Do probówek z różnymi kwasami wprowadzono metale:

I. Miedź do stężonego kwasu azotowego(V)
II. Glin do stężonego kwasu siarkowego(VI)

Napisz równania reakcji, lub napisz, że reakcja nie zachodzi.
Napisz wszystkie obserwacje
.

Probówka I: ...............................................
Obserwacje:...............................................

Probówka II: ..............................................
Obserwacje:...............................................Zad.15.12 ID:996

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki amoniaku z uwzględnieniem jej kształtu i określ:
a) liczbę przestrzenną ......................................
b) typ hybrydyzacji atomu azotu .......................
c) ilość orbitali zhybrydyzowanych: .................
d) ilość niewiążących par elektronowych: .....
e) kształt cząsteczki ............................................
f) liczbę wiązań 
σ .....  π ......Zad.15.13 ID:2288

Na podstawie reakcji połówkowych

2CN  + Au Au(CN)2 + e
2e + 2H+ + O2 H2O2

napisz jonowe równanie reakcji utleniania-redukcji zachodzących w środowisku kwasowym i środowisku zasadowym.

Równanie reakcji zachodzącej w środowisku kwasowym:

......................................................................

Równanie reakcji zachodzącej w środowisku zasadowym:

......................................................................Zad.15.14 ID:200

Napisz wzór jonu wiedząc, że spełnia on jednocześnie oba warunki:

a) ma taką samą konfigurację elektronową jak jon K+

b) pochodzi od atomu pierwiastka położonego w 16 grupie.Zad.15.15 ID:543

Oblicz gęstość tlenku azotu(V) [g/dm3] w warunkach normalnych.

Gęstość: .............Zad.15.16 ID:232

Narysuj wzór półstrukturalny węglowodoru o którym wiesz, że posiada wzór sumaryczny C5H10 i nie odbarwia wody bromowej. Podaj jego nazwę systematyczną.

Wzór sumaryczny .................................................

Nazwa systematyczna: .......................................Zad.15.17 ID:453

196,2 g cynku przereagowało z kwasem solnym.
Oblicz objętość powstałego wodoru z uwzględnieniem warunków normalnych.Zad.15.18 ID:2244 Pewien pierwiastek jest mieszaniną dwóch izotopów. Jeden z nich stanowi 69% i zawiera 34 neutrony w jądrze a drugi zawiera 36 neutronów. Masa atomowa tego pierwiastka wynosi 63,6u.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i podaj liczbę atomową oraz symbol pierwiastka.


Zad.15.19 ID:907

Oblicz ΔH reakcji

H2(g) + I2(g) → 2HI(g)

na podstawie energii wiązań 

EH−I = 294,5 kJ/mol   EH−H = 432,1 kJ/mol  
EI−I = 148,5 kJ/mol    

 Zad.15.20 ID:2296

Określ ilość elektronów zaangażowanych w utworzenie wiązania w cząsteczce dwuatomowej, jeśli jej atomy mają konfigurację elektronową 1s22s22p3.

Ilość elektronów: .....Zad.15.21 ID:979

Wyjaśnij dlaczego jon OH jest zasadą

a) wg teorii Bronsteda-Lowry`ego

b) wg teorii LewisaZad.15.22 ID:347

Oblicz pH roztworu kwasu HR, którego stężenie wynosi 0,01 mol/dm3 a stopień dysocjacji α = 1%.

pH: .............................Zad.15.23 ID:335

W roztworze kwasu mlekowego CH3−CH(OH)−COOH o stężeniu 0,5 mol/dm3 stężenie cząsteczek niezdysocjowanych wynosi 0,4916 mol/dm3.
Oblicz stężenie jonów wodorowych w tym roztworze.Zad.15.24 ID:984

Wybierz wzory jonów i cząsteczek, które nie mogą być kwasami Bronsteda

H3O+, NH4+, Na+, H2O, CO2, HCl, HSO4 , HPO42– , S2–

 .......................................................Zad.15.25 ID:586

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji zachodzących zgodnie ze schematem
zadania aminyZad.15.26 ID:307

Uzupełnij tabelę wpisując wzory odpowiednich tlenków spośród podanych poniżej.
SO2   Al2O3   K2O   CaO   SiO2   CO     NO   P4O10

tlenki reagujące z wodą, tworzące zasady ..........................
tlenki reagujące z woda, tworzące kwasy ..........................
tlenki obojętne ..........................

 Zad.15.27 ID:2832

Bor  występuje w przyrodzie w postaci dwóch izotopów o masach 10u i 11u. Średnia masa atomowa boru wynosi 10,811u

Oblicz skład izotopowy tego pierwiastka w procentach masowych.Zad.15.28 ID:2194

Narysuj wzory strukturalne izomerów związku o wzorze sumarycznym C2H4O i podaj ich nazwy systematyczne.Zad.15.29 ID:574

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

HNO3 + Ag2S → AgNO3 + NO + S + H2O

 

 

 Zad.15.30 ID:1046

Do roztworu NaOH dodano opiłki glinu w stosunku molowym 1:1 i podgrzano.

a) Napisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej

b) Napisz obserwacje Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl