Powrót
Zestaw 16

Zad.16.1 ID:678

Zapisz konfigurację elektronową elektronów walencyjnych atomu, którego rdzeń atomowy składa się z 16 protonów i 10 elektronów. Zad.16.2 ID:1181

W reaktorze umieszczono mieszaninę zawierającą tlenek siarki(IV) o stężeniu 2 mol/dm3 i tlen o stężeniu 1mol/dm3 i przeprowdzono reakcję zgodną z równaniem
2SO2(g)  + O2(g) → 2SO3(g) 
Po ustaleniu stanu równowagi stwierdzono,  tlenek siarki (IV) przereagował w 90% .

Oblicz stężeniową stałą równowagi.Zad.16.3 ID:1304

Uzupełnij podane równanie reakcji polimeryzacji i podaj nazwę substratu.

....... →  –[–CHCl–CHCl–]–n

 

Równanie reakcji: ...................................

Nazwa substratu .................................Zad.16.4 ID:1967 Oblicz objętość wody i objętość roztworu H2SO4 o stężeniu 40% i gęstości 1,3g/cm3, aby po zmieszaniu otrzymać 1dm3 roztworu o stężeniu 1,5M.Zad.16.5 ID:122

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

MnCO3 + KClO3 → MnO2 + KCl + CO2

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zad.16.6 ID:2372

Oblicz stopień dysocjacji 0,05-molowego roztworu kwasu cyjanowego HOCN, którego pH = 2,62.

Stopień dysocjacji: ...........................................Zad.16.7 ID:705

Wodorowęglan amonu ulega rozkładowi zgodnie z równaniem
NH4HCO3(temp.)→ NH3 + H2O + CO2 , gdzie wszystkie produkty są gazami.
Oblicz sumaryczną objętość wszystkich gazów w warunkach normalnych powstałych z rozkładu 5 moli wodorowęglanu amonu.

Objętość gazów: ............

 

 Zad.16.8 ID:957

   Blaszkę cynkową o masie 50 g zanurzono w wodnym roztworze Cu(NO3)2. Po pewnym czasie blaszkę wyjęto z roztworu, osuszono i zważono. Jej masa wyniosła 49 g. W opisanym doświadczeniu zaszła reakcja opisana równaniem:
Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+
Oblicz, ile gramów miedzi wydzieliło się w czasie doświadczenia.
Obliczenia wykonuj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.Zad.16.9 ID:305

   Do roztworu pewnej soli dodano roztwór wodorotlenku sodu. Zaobserwowano wytrącenie osadu.

Spośród niżej podanych wzorów wybierz sól, która znajdowała się w roztworze i napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

K2SO4, NaCl, FeCl3, BaCl2 

Równanie w formie cząsteczkowej: .......................................................

Równanie w formie jonowej skróconej ................................................Zad.16.10 ID:2480

Z 200cm3 2,7-molowego roztworu chlorku potasu o temp. 20oC mającego gęstość 1,12g/cm3 odparowano 20cm3 wody. Rozpuszczalność chlorku potasu w temp.20oC wynosi 34g/100g wody 

Określ, czy otrzymana mieszanina jest jednorodna, czy niejednorodna. Odpowiedź uzasadnij.

Otrzymana mieszanina jest ............................................

Uzasadnienie: ...............................................................Zad.16.11 ID:1175

18 Metale biorące udział w reakcjach przedstawionych poniższymi równaniami uszereguj według malejącej aktywności.

1. Zn + Fe2+ → Zn2+ + Fe
2. Fe2+ + Mn → Fe + Mn2+
3. Mn + Zn2+ → Mn2+ + ZnZad.16.12 ID:47

Glin reaguje z kwasem chlorowodorowym tworząc sole. W reakcji glinu z zasadą sodową tworzy się związek koordynacyjny, w którym liczba koordynacyjna jonu centralnego wynosi 4.

Napisz w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej równania reakcji glinu z kwasem chlorowodorowym i zasadą sodową.

 

Równanie reakcji z kwasem
cząsteczkowe: .................................................
jonowe, skrócone:  ........................................

Równanie reakcji z zasadą:
cząsteczkowe: .................................................
jonowe, skrócone:  ........................................Zad.16.13 ID:1911 Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem
H2(g) I2(g) ⇆ 2HI(g)   ΔHo < 0
 
Określ, jak zmieni się wydajność reakcji
a) po zmniejszeniu ciśnienia
b) po obniżeniu temperatury
c) po wprowadzenie HI do układu
d) po wprowadzeniu wodoru do układu
e) po wprowadzeniu katalizatoraZad.16.14 ID:728

   Napisz wzory tlenków chromu spełniających warunki

a) reaguje z NaOH, ale nie reaguje z HCl: ...........................................

b) reaguje z HCl, ale nie reaguje z NaOH: ...........................................

c) reaguje z HCl i  z NaOH: ......................................................................Zad.16.15 ID:2130 Spośród poniższych wybierz symbole tych pierwiastków, które nie reagują ze stężonym kwasem azotowym(V) z powodu pasywacji.

Mg, Al, Cu, Ag, Fe, Au, Zn, Ca, Cr


Zad.16.16 ID:2757

Oblicz zawartość procentową wody w MgCl2·6 H2O wyrażoną w procentach masowych.

Zawartość procentowa wody: ...........................Zad.16.17 ID:812

Azotan(V) amonu topi się w temperaturze 169 °C a w temperaturze 210 °C rozkłada się wybuchowo wytwarzając tylko produkty gazowe: azot, tlen i parę wodną

Oblicz sumaryczną objętość gazów, obliczoną w warunkach normalnych powstałą w wyniku rozkładu 50g azotany(V) amonu.Zad.16.18 ID:720

Zmieszano tlen i azot w stosunku objętościowym 3:1 w warunkach normalnych.
Oblicz gęstość otrzymanej mieszaniny. Wynik podaj w g/dm3 z dokładnością do 0,01.Zad.16.19 ID:260

Sporządzono roztwór chlorku wapnia o stężeniu 0,5 mol/dm3.

Oblicz stężenia jonów w tym roztworze.Zad.16.20 ID:2457

Oblicz objętość roztworu węglanu potasu o stężeniu 50% i gęstości 1,54 g/cm3, jaką należy dodać do wody, aby powstało 200g roztworu, w którym zawartość węglanu potasu wynosi 5%.

Objętość roztworu: .................Zad.16.21 ID:595

   Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz schemat reakcji eliminacji bromowodoru z 2-bromo-2,3-dimetylobutanu uwzględniający warunki i podaj nazwę produktu organicznego.

Schemat reakcji ...................................................................

Nazwa produktu .....................................................................Zad.16.22 ID:2316

Za pomocą kwasu solnego o stężeniu 0,5 mol/dm3 zobojętniono roztwór zasady sodowej, w której znajdowało się 5g NaOH.

Oblicz objętość kwasu solnego użytego do reakcji.

Objetość kwasu solnego: ..........................Zad.16.23 ID:936

Rozpuszczalność NaNO3 w wodzie o temp. 30oC wynosi 100g/100g wody. Zmieszano 300g NaNO3 i 250g wody o temp. 30C.
Na podstawie podanej informacji zaznacz prawidłową odpowiedź.

Otrzymano
a) roztwór nienasycony i osad
b) roztwór nasycony i osad
c) roztwór nienasycony bez osadu
d) roztwór nasycony bez osaduZad.16.24 ID:713

Do reaktora wprowadzono 10dm3 mieszaniny tlenu i wodoru odmierzonej w warunkach normalnych a następnie przeprowadzono reakcję
2H2 + O2 → 2H2O
Po reakcji pozostało 1dm3 tlenu.
Oblicz masę tlenu i masę wodoru w początkowej mieszaninie. Obliczenia przeprowadź z dokładnością 0,1.

Masa tlenu: .............. Masa wodoru: ................Zad.16.25 ID:177

   Przeprowadzono reakcję 2g pewnego II-wartościowego metalu z 1,12 dm3 wodoru i otrzymano wodorek tego metalu.

Podaj wzór tego wodorku.

Wzór wodorku: ......................................Zad.16.26 ID:918

Dla podanych równaniach reakcji wskaż kwas, zasadę, sprzeżony kwas i sprzężoną zasadę

             
HCl + NH3 NH4+ + Cl
             
HCO3 + HCl H2CO3 + Cl
             
HCO3 + OH  H2O +  CO32–
             
HPO42– +  H2O  OH +  H2PO4

 Zad.16.27 ID:1016

W 0,2-molowym roztworze kwasu cyjanowodorowego stężenie jonów wodorowych wynosi 1,22*10-5 mol/dm3. Oblicz stałą dysocjacji kwasu cyjanowodorowego. Zad.16.28 ID:142

Dobierz współczynniki w równaniu metodą bilansu jonowo-elektronowego.

H2S + NO3  + H+ →  S8 + NO + H2OZad.16.29 ID:2299

Stałe dysocjacji amoniaku i kwasu fluorowodorowego wynoszą: Kb NH3(aq) = 1,81·10−5,    Ka HF = 6,76·10−4  

Napisz równanie reakcji hydrolizy fluorku amonu, określ odczyn roztworu a odpowiedź uzasadnij.

Równanie reakcji: .....................................

Odczyn: ..................................................

Uzasadnienie: ..........................................Zad.16.30 ID:2422

Zakwalifikuj podane w tabeli jony zgodnie z teorią Brønsteda do kwasów, zasad lub jonów amfiprotycznych i napisz równania reakcji uzasadniających wybór.

Jon kwas / zasada / jon amfiprotyczny równanie reakcji chemicznej
HCO3    
NH4+     
SO32–      

 Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl