Powrót
Zestaw 17

Zad.17.1 ID:436

13,35 g chlorku glinu rozpuszczono w wodzie i otrzymano 500cm3 roztworu.
Oblicz stężenia molowe jonów chlorkowych i jonów glinowych, jeśli stopień dysocjacji wynosi 100%.

Stężenie jonów chlorkowych: ..............................

Stężenie jonów glinowych: ..................................Zad.17.2 ID:2033

W jednej z grup układu okresowego znajdują się pierwiastki, których wzór ogólny konfiguracji elektronów walencyjnych przedstawia się następująco:
ns2np3

a) Podaj nazwę tej grupy i symbol bloku energetycznego

b) Napisz wzór ogólny tlenków, jaki tworzą pierwiastki tej grupy, jeśli znajdują się na maksymalnym stopniu utlenienia

Nazwa grupy: ................................. Blok energetyczny

Wzór ogólny tlenku ....................................Zad.17.3 ID:762

   Dokończ równania reakcji lub napisz, że reakcja nie zachodzi.

Al + H2SO4(stęż.) → ......................................................................

Ag + HNO3(rozc.) → ......................................................................

Zn + H2SO4(rozc.) → ......................................................................Zad.17.4 ID:905

Oblicz ΔH reakcji:

H2C=CH2(g) + H2O(l) → CH3-CH2-OH(l)

na podstawie energii wiązań:

EC=C = 602 kJ/mol  EC−H = 412 kJ/mol EC−C = 338 kJ/mol  
EO−H = 460kJ/mol  EC−O = 345 kJ/mol    

 Zad.17.5 ID:236

Ile różnych pierwiastków kryje się pod symbolem X?

817X,  816X,  1632X,  1836X,  1636X,  2040X,  1940X,  1939XZad.17.6 ID:265

Napisz jonowe skrócone równanie reakcji hydrolizy węglanu sodu i określ odczyn roztworu.

a) równanie: ................................................

b) odczyn: ...........................................................................Zad.17.7 ID:938

Do 500 g wody o temp. 80oC dodano taką ilość KI, aby powstał roztwór nasycony, a następnie roztwór ten ochłodzono do temperatury 20oC.
Rozpuszczalność KI w wodzie wynosi: w temp. 80oC - 192g/100g wody, w temp. 20oC - 145g/100g wody.

Oblicz, ile gramów KI wytrąciło się z roztworu.Zad.17.8 ID:1166

   Masz do dyspozycji siarczan(VI) miedzi(II)-woda 1/5 i wodę, cylinder miarowy i wagę.
Opisz, jakie czynności należy wykonać, aby przygotować 250cm3 roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) o stężeniu 0,2 mol/dm3.Zad.17.9 ID:476

Uzgodnij współczynniki metodą bilansu elektronowego w równaniu reakcji

Na2SO3 + I2 + NaOH → Na2SO4 + NaI + H2OZad.17.10 ID:55

Kwas ortoborowy ma wzór H3BO3.

a. Określ: 

Typ hybrydyzacji atomu boru: ..................................

Liczbę przestrzenną: ..............................................

b. Określ Prawda / Fałsz

W cząsteczce kwasu ortoborowego bor ma oktet elektronowy.   P/FZad.17.11 ID:934

Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu siarczanowego(IV).

...........................................................

Określ
a) liczbę przestrzenną .................................
b) typ hybrydyzacji atomu siarki ...................
c) kształt jonu ...............................................
d) liczbę wszystkich elektronów w jonie .......Zad.17.12 ID:234

W wyniku reakcji wodorotlenku pewnego metalu z grupy litowców z tlenkiem węgla(IV) powstała sól obojętna o masie molowej 106g/mol.
Napisz wzór sumaryczny tej soli.Zad.17.13 ID:1388

Za pomocą wzorów półstrukturalnych zapisz równania reakcji przedstawionych schematami:

I. propyn + HCl → A.

II. A + HCl → B

Podaj nazwy powstałych produktów A i B.

 

Równanie reakcji I.: ....................................

Nazwa produktu A .....................................

Równanie reakcji II.: ....................................

Nazwa produktu B .....................................

 Zad.17.14 ID:1157

Po dodaniu heksanu do wody nastąpiło rozwarstwienie obu cieczy i utworzenie dwóch nie mieszających się faz. Następnie dodano brom. Zaobserwowano, że jedna z faz zabarwiła się bardziej intensywnie niż druga.

Uzupełnij zdanie.

Po dodaniu bromu bardziej intensywnie zabarwiła się faza ................. ( wody / heksanu ) ponieważ brom, jako związek .................. (polarny / niepolarny) lepiej rozpuszcza się w rozpuszczalnikach ....................... (polarnych / niepolarnych).Zad.17.15 ID:432

Stosunek masowy siarki do tlenu w pewnym tlenku siarki wynosi 2:3.
Ustal jego wzór sumaryczny.

Przyjmij: m S = 32u,  m O = 16u.Zad.17.16 ID:1367

Pewna substancja jest syropowatą cieczą, tłustą w dotyku, bezbarwną, przezroczystą, dobrze rozpuszczalną w wodzie. Niebieski osadu wodorotlenku miedzi(II) roztwarza się w niej i powstaje charakterystyczne intensywne niebieskie zabarwienie.

Spośród podanych niżej związków wybierz substancję, która odpowiada powyższemu opisowi i napisz jej wzór półstrukturalny i podaj nazwę zwyczajową.

kwas etanowy, octan sodu, etanal, propano-1,2,3-triol, etanol, hydroksybenzenZad.17.17 ID:634

Wraz ze wzrostem masy cząsteczkowej wodorków azotowców wzrasta również ich temperatura wrzenia, co jest naturalną prawidłowością. 

wodorek XH3 t.wrz. różnica elektroujemności X−H
NH3 −34,5oC 0,84
PH3 −87,5oC 0
AsH3 −62,4oC 0,2
SbH3 −18,4oC 0,2

Podaj przyczynę, z powodu której amoniak nie stosuje się do tej reguły. Zad.17.18 ID:568

Oblicz stałą dysocjacji kwasu chlorowego(III), którego pH wynosi 1,4 a stopień dysocjacji 20%.

Do wykorzystania: log(0,04) = -1,4Zad.17.19 ID:406

Wykonano doświadczenie mające na celu identyfikację skały wapiennej.

Spośród niżej podanych odczynników wybierz ten, który użyto do doświadczenia i uzupełnij schemat
wodorotlenek wapnia(aq), kwas, węglowy, chlorek sodu(aq), kwas chlorowodorowy, wodorotlenek sodu(aq)

Wybrany odczynnik: ...............................................

Napisz cząsteczkowe równanie reakcji jaka zaszła w probówce i  obserwacje.

Równanie reakcji: ..................................................................................

Obserwacje ..................................................................................................................................Zad.17.20 ID:1319

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji

I. propynu z bromem

II. propynu z bromowodorem

w stosunku molowym 1:1. Podaj nazwy produktów i  określ typ zapisanych reakcji.

 

Reakcja I ...................................... Nazwa produktu ............................

Reakcja II ...................................... Nazwa produktu ...........................

Typ reakcji ........................................Zad.17.21 ID:714

Iloczyn rozpuszczalności AgI wynosi 1·10−16.
Oblicz stężenie molowe jonów I w nasyconym roztworze AgI.Zad.17.22 ID:1454


Zad.17.23 ID:690

Stężenie kwasu cyjanowodorowego wynosi 0,002 mol/dm3 a stała dysocjacji Ka=6,3·10-4.
Oblicz stężenie jonów H3O+ w tym roztworze.Zad.17.24 ID:1447

W dolegliwości zwanej "zespół suchego oka" powierzchnię gałki ocznej nawilża się za pomocą leku, którego głównym składnikiem jest kwas poliakrylowy będący polimerem kwasu propenowego (akrylowego).

Napisz wzorami półstrukturalnymi równanie polimeryzacji kwasu propenowego.

 

Równanie reakcji ...................................Zad.17.25 ID:572

   Narysuj wzór połstrukturalny i podaj nazwę głównego produktu reakcji zachodzącej wg schematu

węglowodory reakcja addycjiZad.17.26 ID:394

Do 500 ml roztworu soli o stężeniu 10% i gęstości 1,5g/cm3 dodano jeszcze 50g soli.

Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.Zad.17.27 ID:743

  Narysuj wzór D-glukozy w projekcji Fischera i zaznacz gwiazdkami asymetryczne atomy węgla.Zad.17.28 ID:784

Przeprowadzono doświadczenie przebiegające wg schematu

C2H5OH — KMnO4, H2SO4, T → CH3COOH

Określ barwę mieszaniny reakcyjnej przed reakcją i po reakcji.

Przed reakcją ..........................

Po reakcji ...............................Zad.17.29 ID:1464

Napisz równania reakcji przedstawione na schemacie i określ typ reakcji organicznej.

propan-ol —Al2O3, T. → .............. —Cl2 → .......................

 

Równanie reakcji I.: ................................. Typ reakcji .......................

Równanie reakcji II: ................................. Typ reakcji .......................Zad.17.30 ID:2412

Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane na poniższym schemacie
chemia matura właściwości związkw chemicznych

Napisz obserwacje dla każdej probówki.

Probówka A.: .................................................................

Probówka B.: .................................................................

Probówka C.: .................................................................

 

 Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl