Powrót
Zestaw 18

Zad.18.1 ID:2132

   Jon X2+ pewnego pierwiastka posiada 24 elektrony.

Napisz symbol tego pierwiastka: ..........................

Napisz konfigurację elektronową tego jonu w zapisie klatkowym

...............................................

Określ liczbę niesparowanych elektronów w jonie tego pierwiastka: .................Zad.18.2 ID:2

Napisz równanie reakcji estryfikacji, w której bierze udział kwas propanowy i kwas 2-hydroksypropanowy.Zad.18.3 ID:175

Zmieszano 30g KBr i 50g wody o temp. 30oC.

Uzupełnij zdanie.

Otrzymano roztwór ..................... (nasycony/nienasycony/przesycony), ponieważ ...............................

Rozpuszczalność KBr wynosi 70,6g/100g wody w temp.30oC.Zad.18.4 ID:382

Napisz całkowite równanie reakcji hydrolizy siarczanu(VI) glinu i określ odczyn roztworu.

a) forma cząsteczkowa: .....................................................

b) forma jonowa, skrócona: ................................................

c) odczyn: ...........................................................................Zad.18.5 ID:741

Kwasy karboksylowe i estry, które posiadają taką samą ilość atomów węgla w cząsteczce są izomerami funkcyjnymi.

Narysuj wzory półstrukturalne wszystkich możliwych izomerów kwasu butanowego będących estrami.Zad.18.6 ID:1043

Oblicz stosunek objętościowy, w jakim należy zmieszać roztwory HCl o stężeniach
C1=0,05 M i C2 = 0,005 M,
aby otrzymać roztwór, którego pH wynosi 2.Zad.18.7 ID:2784

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie


a) Spośród niżej podanych wzorów substancji wybierz tą, która została dodana do probówki, aby nastąpiła zmiana zabarwienia
K2MnO4, Na2SO4, NaOH, Na2SO3, KNO3, MnO2 

Wybrany związek: ...........................................

b) Napisz obserwacje w tym doświadczeniu

Obserwacje: ...................................................

 Zad.18.8 ID:1220

Spośród podanych niżej odczynników wybierz dwa, które reagują ze sobą z utworzeniem bromu i napisz równanie tej reakcji.

Cl2, I2, Hl, NaCl, NaI, KBr

Uzupełnij zdanie.
Woda bromowa jest to ...........................Zad.18.9 ID:1412

Kwas fosfatydowy to pochodna gliceryny, w której jedna z pierwszorzędowych grup –OH jest zestryfikowana kwasem fosforowym(V) a pozostałe kwasami tłuszczowymi.

Narysuj wzór półstrukturalny kwasu fosfatydowego, jeśli do estryfikacji gliceryny użyto kwasu stearynowego i kwasu fosforowego(V).Zad.18.10 ID:2028

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.

 zadania maturalne cukry

Napisz obserwacje i wnioski wynikające z doświadczenia.

 

Probówka I

Obserwacje ...........................................................................

Wnioski ..................................................................................

Probówka II

Obserwacje ...........................................................................

Wnioski ..................................................................................Zad.18.11 ID:1925 Oblicz entalpię reakcji
C2H4(g) + H2O(c) → C2H5OH(c)
mając dane:
C2H5OH(c) + 3 O2(g) → 3 H2O(c) + 2 CO2(g)             ΔH1o= -1367
C2H4(g) + 3 O2(g) → 2 CO2(g) + 2 H2O(c)                       ΔH2o = -1411Zad.18.12 ID:341 Stała dysocjacji zasady amonowej o stężeniu 0,5 mol/dm3 wynosi 1,8·10-5.
Oblicz stopień dysocjacji.


Zad.18.13 ID:12

W naczyniu o objętości 1dm3 w stanie równowagi znajduje się 0,5 mola kwasu octowego, 0,2 mola etanolu, 0,3 mola octanu etylu i  0,4 mola wody. Do naczynia wprowadzono dodatkowo 0,3 mola etanolu.
Oblicz ilość moli octanu etylu, jaka znajduje się w naczyniu po dodaniu etanolu. Wynik podaj z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.Zad.18.14 ID:438

Oblicz, ile gramów chlorku potasu należy rozpuścić w 150 g wody, aby otrzymać roztwór nasycony w temp. 40oC.

Rozpuszczalność KCl w temp.40oC wynosi 40g/100g wody.Zad.18.15 ID:729

  Do reaktora wprowadzono 2,5 mola etanolu, 6 moli tlenu i przeprowadzono reakcję przedstawioną równaniem.
C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

Oblicz  liczbę moli każdego reagentu w mieszaninie  poreakcyjnej.

 

 Zad.18.16 ID:1905

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie.

glukoza fruktoza

Uzupełnij zdanie.

Za pomocą tego doświadczenia ....................... (można / nie można) odróżnić oba cukry, ponieważ .....................................................Zad.18.17 ID:1122

Zapisz równania reakcji przedstawionych na schemacie.

Al → Al2O3→ AlCl3  →  Al(OH)3 → Al2O3

Równanie I.: .................................................................................

Równanie II.: ................................................................................

Równanie III.: ...............................................................................

Równanie IV.: ..............................................................................
 Zad.18.18 ID:499

Do 50g roztworu o stężeniu 12% dolano 10g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.Zad.18.19 ID:354

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

...CH3CH(OH)CH3 + ...Cr2O72– + ...H+ → ...CH3COCH3 + ...Cr3+ + ...H2OZad.18.20 ID:1479

Zaprojektuj doświadczenie pozwalające potwierdzić obecność grupy aminowej w glicynie. Napisz wykonywane czynności, obserwacje i równanie reakcji.

Wykonywane czynności; .....................................

Obserwacje ...........................................................

Równanie reakcji ...................................................Zad.18.21 ID:2516

Do 250 cm3 roztworu azotanu(V) sodu o gęstości 1,1 g·cm–3 dodano wodę i otrzymano 800 cm3 roztworu o stężeniu 0,15 mol·dm–3.
Oblicz stężenie procentowe wyjściowego roztworu azotanu(V) sodu. Wynik podaj z dokładnością 0,1.Zad.18.22 ID:2347

   W roztworze chlorku cyny(II) zanurzono płytkę niklową.
reakcje metali w roztworach soli

Wybierając odpowiednie określenia z niżej podanych uzupełnij zdanie tak, aby było ono prawdziwe.

A. zwiększyła się    B. zmniejszyła się     C. nie uległa zmianie
1. zaszła   2. nie zaszła

Masa płytki ......... (A/B/C) , ponieważ ................... (1/2) reakcja chemiczna.Zad.18.23 ID:171

Nasycony roztwór pewnej soli w temp. 25oC ma stężenie 20%. Oblicz rozpuszczalność tej soli w podanej temperaturze.Zad.18.24 ID:2258

W wyniku reakcji chloru z wodorem powstało 197,1 g chlorowodoru. Wydajność reakcji wynosiła 90%.
Oblicz objętość chloru, jaka została użyta do reakcji.Zad.18.25 ID:1433

W wyniku reakcji hydratacji pent-2-yn utworzył dwa izomeryczne związki. Narysuj ich wzory półstrukturalne i podaj ich nazwy.

 

Wzór 1 .................................... Nazwa ................................

Wzór 2 .....................................Nazwa ................................

 Zad.18.26 ID:969

Elektroforeza to technika analityczna, stosowana w chemii i biologii molekularnej do rozdzielenia mieszaniny związków chemicznych przez wymuszanie wędrówki ich cząsteczek w polu elektrycznym. Czasteczki aminokwasów posiadające ładunek elektryczny poruszają się w kierunku elektrody o ładunku przeciwnym niż własny. W przypadku cząsteczek obdarzonych jednakowym ładunkiem elektrycznym, szybciej będą wędrować cząsteczki o mniejszej masie.

W aparacie do elektroforezy ustalono pH=5,90 i umieszczono mieszaninę aminokwasów, których wzory i punkty izoelektryczne przedstawiono poniżej.
fenyloalanina   C6H5−CH2−CH(NH2)–COOH,            pI=5,48
alanina           CH3−CH(NH2)–COOH,                      pI=6,11
lizyna             NH2−(CH2)4−CH(NH2)–COOH,           pI=9,60

Uzupełnij zdanie
Do elektrody ujemnej będą przemieszczały się cząsteczki aminokwasów o nazwach: ................................................., przy czym najszybciej będzie przemieszczała się cząsteczka aminokwasu o nazwie ...........................Zad.18.27 ID:834

   Do reaktora wprowadzono 600 g tlenku azotu(II) i wodór i przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem
2NO + 2H2 → N2 + 2H2O
W wyniku reakcji otrzymano 200 dm3 azotu w przeliczeniu na warunki normalne.

Oblicz wydajność reakcji otrzymywania azotu. Wynik podaj z dokładnością 0,1.Zad.18.28 ID:1041

Stopień dysocjacji pewnego kwasu HR o stężeniu 0,5 M wynosi 90%.

Oblicz wartość stałej dysocjacji tego kwasu.Zad.18.29 ID:2266 Wyznacz współczynniki w podanym równaniu metodą bilansu elektronowego.

.....Se + .....KOH → .....K2Se + .....K2SeO3 + .....H2OZad.18.30 ID:747

Reakcje cynku z rozcieńczonymi kwasami i kwasami nieutleniającymi przebiegają z wydzieleniem wodoru. Natomiast reakcje z kwasami utleniającymi przebiegają w inny sposób.

Przeprowadzono doświadczenia w dwóch etapach.
Etap I. Do probówki zawierającej stężony kwas azotowy(V) dodano próbkę cynku w ilości nadmiarowej. W wyniku reakcji powstała dobrze rozpuszczalna w wodzie sól i gaz o brunatnym zabarwieniu.
Etap II. Po reakcji zawartość probówki odsączono i odparowano do sucha a otrzymane kryształy soli przemyto wodą destylowaną. Tak przygotowane kryształy soli rozpuszczono w wodzie destylowanej i zbadano odczyn otrzymanego roztworu.

Zad. 1. Napisz równanie tej reakcji zachodzącej w etapie I. w formie jonowej skróconej. Współczynniki uzgodnij metodą bilansu jonowo-elektronowego.

...........................................................................

Zad. 2. Określ odczyn roztworu otrzymanego w etapie II. i napisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej uzasadniające taki odczyn

2.1. Odczyn roztworu: ...................................
2.2. Równanie reakcji:

...............................................................

 

 Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl