Powrót
Zestaw 19

Zad.19.1 ID:2049

Do zamkniętego naczynia o pojemności 0,5 dm3 wprowadzono 2 mole HI i podgrzano do temp. 620K.  
Ustaliła się równowaga
2HI ⇌ H2 + I2      K=2,25

Oblicz stężenia wszystkich reagentów w stanie równowagi.Zad.19.2 ID:2147

Za pomocą równań reakcji zapisz ciąg przemian przedstawionych na schemacie

azot → amoniak → tlenek azotu(II) → tlenek azotu (IV) → kwas azotowy(V)


Równanie reakcji I.: .................................................................

Równanie reakcji II.: .................................................................

Równanie reakcji III.: .................................................................

Równanie reakcji IV.: .................................................................

 Zad.19.3 ID:70

Uzupełnij wzorami półstrukturalnymi schemat ciagu reakcji. W reakcji chlorowania przyjmij tylko produkt główny.

........... —Cl2,światło→C3H7Cl —NaOH,H2O→ .............. —CuO,T.→ ...................

Końcowy produkt wprowadzono do wody.
Określ odczyn powstałego roztworu.

Odczyn: ..................................Zad.19.4 ID:509

   W wyniku reakcji manganianiu(VII) potasu z siarczanem(IV) potasu zaobserwowano odbarwienie roztworu i wytrącenie bruntnego sadu.

Napisz równanie reakcji jaka zaszła w formie jonowej skróconej. Współczynniki dobierz metodą bilansu jonowo-elektronowego. Zad.19.5 ID:1418

W dwóch probówkach znajdują się

I. Ala  II. Gly-Ala-Gly.

Spośród poniższych odczynników wybierz te, które są potrzebne do doświadczenia, które pozwoli na rozróżnienie zawartości probówek

stężony kwas azotowy(V), stężony kwas siarkowy(VI), r-r wodorotlenku sodu, r-r chlorku żelaza(III), r-r siarczanu(VI) miedzi(II), woda amoniakalna

Wybrane odczynniki ................................

Napisz obserwacje po dodaniu odczynników do obu probówek

Obserwacje w probówce I: ..................................

Obserwacje w probówce II: ................................Zad.19.6 ID:2293

Wodór może pełnić rolę utleniacza lub reduktora. Poniżej przedstawiono równania reakcji

A)   2Fe + 8HCl → 2HFeCl4 + 3H2  
B)   CuO + H2 → Cu + H2O
C)   C + H2O → CO + H

Określ, w których reakcjach wodór jest utleniaczem a w których reduktorem.

A: .........................
B: .........................
C: .........................Zad.19.7 ID:582

Oblicz masę molową związku, który po rozpuszczeniu w wodzie utworzył roztwór o stężeniu procentowym 10%, stężeniu molowym 3mol/dm3 i gęstości 1,2g/cm3.Zad.19.8 ID:1045

   Narysuj wzór elektronowy kreskowy jonu oksoniowego H3O+.

Określ rodzaje wiązań między atomem tlenu a atomami wodoru.

 Zad.19.9 ID:2777

Stałe równowagi reakcji NO2=NO + 1/2O2 wynoszą:
w temp. 400K  K=2,4·10–4
w temp. 600K  K=0,08

Określ, czy reakcja ta jest  egzo- czy endotermiczna.

 .........................................................................................
 Zad.19.10 ID:491

Roztwór A o stężeniu 0,7 mol/dm3 zmieszano z roztworem B o stężeniu 0,2 mol/dm3 i otrzymano 600 cm3 roztworu o stężeniu 0,5 mol/dm3.

Oblicz masę roztworu A, jeśli miał on gęstość 1,2g/cm3Zad.19.11 ID:226

Poniżej przedstawiono wzór paracetamolu, leku przeciwbólowego.
paracetamol

Do roztworu paracetamolu dodano roztwór chlorku żelaza(III).

Napisz obserwacje z tego doświadczenia.

Obserwacje: ....................................................................................

Dokończ zdanie:

Za pomocą doświadczenia potwierdzono, że cząsteczka paracetamolu zawiera .......................................................................Zad.19.12 ID:1931

Reakcja przebiega w 2 etapach:
I. O3 + NO → NO2 + O2
II. NO2 + O → NO + O2

a) Napisz całkowite równanie tej reakcji
b) Napisz wzór substancji, która jest reagentem pośrednim
c) Napisz wzór substancji, która jest katalizatorem

d) Określ, czy jest to kataliza homogeniczna, czy heterogeniczna
e) w etapie II tlenek azotu(IV) jest
............................ (utleniaczem / reduktorem)Zad.19.13 ID:2550

  Do probówki z próbką tlenku srebra(I) dodawano wodę amoniakalną. Zaobserwowano roztworzenie próbki i powstanie bezbarwnego roztworu zawierającego jony kompleksowe Ag(NH3)2+ .

Napisz równanie reakcji w formie jonowej, jaka zaszła w probówce

 Zad.19.14 ID:2240

Do reaktora wprowadzono wodór i tlen. W wyniku reakcji otrzymano 60g wody a reakcja przebiegła z wydajnością 95%.
Oblicz objętość wodoru i objętość tlenu odmierzonych w warunkach normalnych, jakie zostały wprowadzone do reaktora.Zad.19.15 ID:284

  Po rozpuszczeniu Na2CO3·10H2O w wodzie o temperaturze 30oC otrzymano roztwór nasycony o stężeniu 23%.
Oblicz rozpuszczalność Na2CO3·10H2O w podanej temperaturze. Podaj wynik z dokładnością 0,1.Zad.19.16 ID:975

Napisz równanie reakcji jonu fosforanowego(V) z jonem oksoniowym.
Określ kwas, zasadę, sprzężony kwas i sprzężoną zasadę.Zad.19.17 ID:956

Do produkcji K2MnO4 używa się piroluizyt - minerał zawierający  MnO2. Roztwarza się go w 50% roztworze KOH i w obecności tlenu z powietrza powstaje K2MnO4 i woda.   

Napisz równanie jonowe skrócone opisanej reakcji i obserwacje.Zad.19.18 ID:247

Autodysocjacja to rodzaj dysocjacji elektrolitycznej, w której związek rozpada się na jony pod wpływem innych cząsteczek tego samego związku. Jednocześnie pełnią one rolę kwasu i zasady. Związkiem taki jest woda, która ulega autodysocjacji zgodnie z równaniem
H2O + H2O ⇌ H3O+ + OH
W analogiczny sposób może dysocjować ciekły amoniak, kwas siarkowy(VI), kwas octowy i inne związki.
 

Napisz równanie autodysocjacji kwasu octowego i zaznacz sprzężone pary kwas––zasada według teorii Brønsteda–Lowry'ego.

 Zad.19.19 ID:2470

Oblicz stężenie procentowe roztworu powstałego przez rozpuszczenie 100dm3 siarkowodoru w 5 dm3 wody.

Stężenie procentowe: ..............

 Zad.19.20 ID:894 Oblicz entalpię reakcji C(grafit) + O2(g) → CO2(g) na podstawie entalpii podanych niżej reakcji.
SrO(s) + CO2(g) → SrCO3(s) ΔH = -234 kJ
2SrO(s) → 2Sr(s) + O2(g) ΔH = +1184 kJ
2SrCO3(s) → 2Sr(s) + 2C(grafit) + 3O2(g) ΔH = +2440 kJZad.19.21 ID:210

   Przeprowadzono reakcję chemiczną zgodnie z równaniem 
3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
Do reakcji użyto 20g miedzi i nadmiaru kwasu azotowego(V).
Oblicz objętość wydzielonego tlenku azotu(II).

Objętość: ..................Zad.19.22 ID:242

Dla atomu krzemu napisz

1. Powłokową konfigurację elektronową: ...........................................
2. Podpowłokową konfiguracje elektronową: .....................................
3. Skróconą konfigurację elektronową: ..............................................
4. Konfiguracje elektronową powłoki walencyjnej: ............................Zad.19.23 ID:2155

  Do roztworu azotanu(V) srebra dodano roztwór wodorotlenku sodu. Jednym z produktów reakcji jest tlenek srebra(I)

Napisz równanie reakcji w postaci jonowej skróconej.

Równanie jonowe ...........................................................................................Zad.19.24 ID:1824

  Określ ilość powłok elektronowych jonu O2− i Mg2+.

Ilość powłok elektronowych jonu O2− : ................

Ilość powłok elektronowych jonu Mg2+ : ................


Uzupełnij zdanie tak, aby było one prawdziwe.

Promień jonowy jonu O2− jest  [ taki sam jak /  większy niż / mniejszy niż ] promień jonowy jonu Mg2+ ponieważ .................................................Zad.19.25 ID:1834

Rysunek przedstawia fragment struktury stałego kwasu octowego (lodowaty kwas octowy).
struktura kwasu octowego lodowatego

Temperatura topnienia kwasu octowego wynosi +16,7oC, podczas, gdy temperatury topnienia kwasów o podobnej budowie jest niższa (kwas propanowy -21oC, kwas butanowy -5,1oC, kwas pentanowy -34oC).

Podaj przyczynę stosunkowo wysokiej temperatury topnienia kwasu octowego w porównaniu z temperaturami topnienia podanych kwasów.
 Zad.19.26 ID:2255

Oblicz średnią masę atomową pierwiastka, który w przyrodzie występuje w postaci mieszaniny dwóch izotopów o liczbach masowych: 107 (51,4%) i 109 (48,6%). Podaj symbol tego pierwiastka.

Masa atomowa .................

Symbol pierwiastka ..........Zad.19.27 ID:508

Oblicz ile gramów tiosiarczanu sodu i ile g wody należy odważyć, aby przygotować 500g roztworu nasyconego w temp. 20oC

Rozpuszczalność tiosiarczanu sodu Na2S2O3 wynosi 70g/100g wody w temp. 20oC.Zad.19.28 ID:2399

Określ, który aminokwas B. czy C.  jest izomerem optycznym względem aminokwasu A.

aminokwasy izomery optyczne

Odpowiedź:..............Zad.19.29 ID:2276

Metodą bilansu jonowo–elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku zasadowym wg schematu:
Zn + NO3  →  Zn(OH)42– + NH3

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................

 Zad.19.30 ID:1173

Reakcja przebiega zgodnie z równaniem

PCl3(g) + Cl2(g) ⇄ PCl5(g)   ΔH=-22kJ

Używając określeń nie zmieni się, zwiększy się, zmniejszy się napisz, jak zmieni się wydajność reakcji i stała równowagi K po zmianie warunków reakcji:

  wydajność reakcji stała równowagi K
a) wzrost ciśnienia w układzie    
b) wzrost temperatury w układzie    
c) dodanie katalizatora do układu    


Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl