Powrót
Zestaw 2

Zad.2.1 ID:825

Zmieszano roztwór zawierający 100g wodorotlenku sodu i roztwór zawierający 100g kwasu solnego.
Oblicz masę chlorku sodu, jaki powstał w wyniku tej reakcji. Wynik podaj z dokładnością do części dziesiętnych.Zad.2.2 ID:342

Kwas azotowy(III) uległ dysocjacji. Stopień dysocjacji wynosi 10% a stała dysocjacji Ka=2·10-4.
Oblicz stężenie tego kwasu.

Obliczenia: ..................................

Wynik: ..........................................Zad.2.3 ID:190

Jądro pewnego pierwiastka ma 14 neutronów. Jon tego pierwiastka ma ładunek +3 i 10 elektronów.

a) Napisz symbol tego pierwiastka w postaci ZAX?

b) określ liczbę nukleonów w jonie tego pierwiastka.Zad.2.4 ID:454 Znajdź jednostkę, w jakiej wyrażone jest k w równaniu
v= k[A][B]2, jeśli stężenie wyrażone jest w mol/dm3.


Zad.2.5 ID:859

25g pewnego związku rozpuszczono w 100g wody i otrzymano roztwór o stężeniu 3 mol/dm3 i gęstości 1,2g/cm3. Oblicz masę molową tego związku.

Dokładność obliczeń 0,01Zad.2.6 ID:2075

W reaktorze o objętości 1dm3 zachodzi reakcja A + B ⇌ C + D.
W stanie równowagi stężenia równowagowe wynoszą: [A]=4 mol/dm3, [B]=0,5 mol/dm3, [C]=1 mol/dm3, [D]=3 mol/dm3 a Kc=1,5.
Do układu wprowadzono 6,5 mola substancji B.

Oblicz nowe stężenia równowagowe.

 Zad.2.7 ID:2248 Napisz wzór półstrukturalny i podaj nazwę systematyczną substratu, którego trimeryzacja prowadzi do powstania trioksometylenu o wzorze
trioksometylen

Wzór substratu .....................

Nazwa systematyczna ...............................Zad.2.8 ID:1440

Napisz równanie reakcji kwasu 2-hydroksypropanowego z kwasem etanowym.Zad.2.9 ID:2318

W dwóch probówkach znajdują się I. cynk i II. magnez
Masz do dyspozycji kwas chlorowodorowy, wodę i palnik gazowy.

Zaprojektuj doświadczenie, które pozwoli odróżnić te metale, napisz obserwacje i wniosek.

 

 

 Zad.2.10 ID:117

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

Sb2S3 + Fe → FeS + Sb

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................

Napisz symbol utleniacza i symbol reduktora

Utleniacz: ..........
Reduktor: ...........Zad.2.11 ID:2505

Wzory glinokrzemianów można przedstawić też wzorem sumarycznym lub tlenkowym. Np. kordieryt o wzorze Mg2Al3[Si5AlO18] można przedstawić wzorem tlenkowym 2MgO·2Al2O3·5SiO2 lub wzorem sumarycznym Mg2Al4Si5O18.

Anortyt to minerał z grupy glinokrzemianów. Masa cząsteczkowa anortytu wynosi 278,3u a jego wzór tlenkowy zawiera 20,16% tlenku wapnia, 36,65% tlenku glinu, 43,19% tlenku krzemu.

Napisz wzór sumaryczny i tlenkowy anortytu.

Wzór sumatyczny: ......................................................

Wzór tlenkowy: ...........................................................Zad.2.12 ID:1887

Oblicz entalpię reakcji
2 CH3OH(c) + 3 O2(g) → 2 CO2(g) + 4 H2O(g)

na podstawie energii wiązań
C-H: 413kJ/mol,   C−O: 358kJ/mol,    C=O: 805kJ/mol, 
O=O: 495kJ/mol,   O−H 463kJ/molZad.2.13 ID:581

Oblicz standardową entalpię reakcji
C(graf.) + 2H2(g) → CH4(g)
na podstawie danych entalpii spalania:
∆Hsp.grafitu          -393,5kJ/mol
∆Hsp. wodoru       -285,9kJ/mol (produktem jest woda ciekła)
∆Hsp. metanu       -890,4kJ/mol (produktem jest woda ciekła)  
 

 Zad.2.14 ID:1303

Napisz za pomocą wzorów półstrukturalnych wszystkie konstytucyjne izomery położenia podstawnika dla związku o wzorze sumarycznym C3H5Br.

Podaj ich nazwy systematyczne.Zad.2.15 ID:1036

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji utleniania II-rzędowego alkoholu o wzorze sumarycznym C4H10O za pomocą tlenku miedzi(II).

 

Równanie reakcji ........................................................................Zad.2.16 ID:2637

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie


a) Spośród niżej podanych wzorów substancji wybierz tą, która została dodana do probówki, aby nastąpiła zmiana zabarwienia
K2MnO4, Na2SO4, NaOH, Na2SO3, KNO3, MnO2 

Wybrany związek: ...........................................

b) Napisz obserwacje w tym doświadczeniu

Obserwacje: ...................................................

 Zad.2.17 ID:344

Zmieszano 300g wody i  200cm3 roztworu HCl o stężeniu 2mol/dm3 i gęstości 1,03g/cm3.
Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.

Stężenie procentowe: .......................
 Zad.2.18 ID:629

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji otrzymywania propanonu i propanalu metodę dehydrogenacji (odwodornienia)  odpowiednich alkoholi.

Równanie reakcji I:......................................

Równanie reakcji II:......................................

Uzupełnij zdanie.

Propanon i propanal są względem siebie .............................. Zad.2.19 ID:653

W reaktorze ustalił się stan rownowagi zgodnie z równaniem
2CO2(g) ⇄ 2CO(g) + O2(g)  ΔH > 0.

a) Określ, czy reakcja jest egzotermiczna, czy endotermiczna

b) Napisz wyrażenie na stężeniową stałą równowagi

c) Określ, jak zmieni się wydajność reakcji
     - po podniesieniu temperatury układu
     - po zmniejszeniu ciśnienia układu
     - po zmniejszeniu objętości układuZad.2.20 ID:2029

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione schematem.

 zadania matura cukry

Podaj obserwacje tego doświadczenia w obu probówkach.

 

Probówka I: ..............................................

Probówka II: .............................................Zad.2.21 ID:1065

Do roztworu KMnO4 wprowadzono 2-metylobut-2-en.

Podaj obserwacje w tym doświadczeniu.  Zad.2.22 ID:837

Oblicz, ile g roztworu HCl o stężeniu 10% i ile g roztworu HCl o stężeniu 5% należy zmieszać, aby otrzymać 500g roztworu o stężeniu 8%.Zad.2.23 ID:1047

Określ typ hybrydyzacji zaznaczonego atomu węgla w związku
C6H5COOH.Zad.2.24 ID:52

Uzgodnij równanie reakcji metodą bilansu jonowo-elektronowego
Fe2+ + NO3 + H+ → NO + Fe3+ + H2O
Napisz jonowe reakcje połówkowe utleniania i redukcji

Utlenianie: .................................................

Redukcja: ..................................................
 Zad.2.25 ID:2368

Do probówki z roztworem chlorku baru dodano stechiometryczną ilość roztworu kwasu siarkowego(VI).

Podaj wzory jonów, jakie pozostały w roztworze po reakcji i uzasadnij odpowiedź jonowym równaniem reakcji. Określ odczyn roztworu po reakcji.

Wzory jonów: .....................................................................................

Jonowe równanie reakcji .................................................................

Odczyn roztworu ...............................................................................Zad.2.26 ID:689

Narysuj wzory elektronowe kreskowe z uwzględnieniem wiązań spolaryzowanych cząsteczek Na2CO3 i Ca(NO2)2.Zad.2.27 ID:442

Z roztworu soli o stężeniu 5% odparowano 10kg wody. W ten sposób roztwór osiągnął stężenie 9%.

Oblicz, ile było roztworu o stężeniu 5%.Zad.2.28 ID:511

50cm3 roztworu kwasu octowego o nieznanym stężeniu zobojętniono za pomocą 10 cm3 0,1-molowego roztworu zasady sodowej.
Oblicz stężenie molowe kwasu octowego.Zad.2.29 ID:1199

1) Określ obserwacje dotyczące reakcji kwasu octowego z roztworem węglanu sodu

Obserwacje ...............................................

2) Napisz równanie tej reakcji

a) w formie cząsteczkowej ...........................

b) w formie jonowej skróconej............................Zad.2.30 ID:777

   Kwas siarkowy(IV) ulega dwuetapowej dysocjacji.

a) napisz równania reakcji przedstawiające oba etapy dysocjacji

I etap dysocjacji: .................................................................................
II etap dysocjacji: ................................................................................

b) napisz wzór jonu, którego w roztworze kwasu siarkowego(IV) jest najwięcej

........................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl