Powrót
Zestaw 21

Zad.21.1 ID:1907
W wyniku reakcji 46g sodu z chlorem wydziela się 811kJ ciepła.
Oblicz standardową entalpię tworzenia chlorku sodu.

 Zad.21.2 ID:475

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz wzory związków, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.

Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + S + NO + H2O

Utleniacz: ...............................................

Reduktor: ...............................................Zad.21.3 ID:245

Określ wielkość ładunku jądra atomu o konfiguracji [Ne] 3s2Zad.21.4 ID:1429

Napisz równanie reakcji uwodnienia propynu. Podaj nazwę produktu.

Równanie reakcji..............................

Nazwa produktu ..............................Zad.21.5 ID:273

Napisz równanie reakcji przebiegającej w środowisku zasadowym przebiegającej wg schematu
Al + NO3 → NH3 + [Al(OH)4]
Wspólczynniki w równaniu dobierz stosując bilans jonowo-elektronowy.

Napisz połówkowe równania procesu utleniania i redukcji.
Utlenianie: ...............................................................................

Redukcja: ................................................................................

Równanie reakcji: ....................................................................

źródło: M.Hein, S.Arena, Foundations of College Chemistry, p.435Zad.21.6 ID:345

Oblicz ile wody i ile roztworu wodorotlenku potasu o stężeniu 0,5% i gęstości 1g/cm3 należy zmieszać, aby otrzymać 500cm3 roztworu o stężeniu 0,04 mol/dm3. Wynik podaj w cm3.

Objętość wody: ................

Objętość r. wodorotlenku potasu:................
 Zad.21.7 ID:1320

Spośród poniższych odczynników wybierz ten, za pomocą którego można odróżnić benzen od heksenu.

HCl, NaOH(aq), KMnO4(aq), Cu(OH)2, CH3OH, H2SO4(stęż).

Zapisz obserwacje.

 

Odczynnik: .........................................

Obserwacje .......................................Zad.21.8 ID:24

Energia aktywacji pewnej reakcji A → B wynosi 335 kJ/mol. Energia aktywacji reakcji odwrotnej B → A wynosi 295kJ/mol.

Określ efekt energetyczny reakcji AB

................................................... [egzotermiczna / endotermiczna]Zad.21.9 ID:600

Podaj liczbę wiązań σ i π w cząsteczce o wzorze

CH2=CH-O-CO-CH3

Liczba wiązań π ............ Liczba wiązań σ ............Zad.21.10 ID:824

150g chlorku amonu poddano ogrzewaniu, w wyniku którego zaszła reakcja
NH4Cl → NH3 + HCl  

Oblicz objętość otrzymanego chlorowodoru  w warunkach normalnych.Zad.21.11 ID:842

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2OZad.21.12 ID:2454

Zmieszano 0,1dm3 roztworu KOH o stężeniu 40% i gęstości 1,40g/cm3 i 0,4dm3 roztworu KOH o stężeniu 10% i gęstości 1,09g/cm3.

Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. Wynik podaj z dokładnością do 0,1.

Stężenie procentowe: ...............Zad.21.13 ID:227

Napisz wzór półstrukturalny produktu utleniania kwasu mlekowego.

CH3–CH(OH)–COOH —[O] → ................................................Zad.21.14 ID:940

Do 10 cm3 roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,5 mol/dm3 z dodatkiem fenoloftaleiny dodano 0,31 g tlenku sodu.
Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ barwę roztworu po reakcji.Zad.21.15 ID:2154 Do probówki z roztworem siarczanu(VI) miedzi(II) dodano roztwór wodorotlenku sodu. Gdy wytrącił się osad probówkę ogrzano.

Napisz równania reakcji, jakie zaszły w probówce.

.........................................................................................

.........................................................................................

Napisz obserwacje.

..........................................................................................


Zad.21.16 ID:183

Określ liczbę wiązań σ, π oraz liczbę wolnych par elektronowych w cząsteczce etanolu.

Liczba wiązań σ: .........................................

Liczba wiązań π: .........................................

Liczba wolnych par elektronowych: .........Zad.21.17 ID:2134

Napisz równanie reakcji rozcieńczonego kwasu azotowego(V) z miedzią i  wzory substancji, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.

Równanie reakcji ...........................................
Utleniacz ........................................................
Reduktor ........................................................
 Zad.21.18 ID:2250

W wyniku trimeryzacji pewnego związku powstał produkt o wzorze
trimeryzacja

Napisz wzór półstrukturalny i podaj nazwę systematyczną i zwyczajową tego związku.


Wzór ...........................................

Nazwa systematyczna ........................................

Nazwa zwyczajowa ........................................Zad.21.19 ID:737

   Zaprojektuj doświadczenie, na podstawie którego udowodnisz obecność skrobi w bulwie ziemniaka.

Opis doświadczenia: ...............................................

Obserwacje: ..............................................................

Wniosek: ...................................................................Zad.21.20 ID:286

Wybrane metale zostały uszeregowane wg wzrastającej aktywności: Cu, Pb, Zn.

1. Napisz symbol najsilniejszego utleniacza spośród jonów Cu2+, Pb2+, Zn2+ : ..............

2. Napisz symbol najsilniejszego reduktora spośród metali Cu, Pb, Zn : ..............Zad.21.21 ID:848

Zmieszano 120 g KCl i 200g wody o temp. 80oC.
Oblicz, ile g KCl pozostało nie rozpuszczone po obniżeniu temperatury roztworu do 20oC.
Rozpuszczalność KCl: w temp. 80oC: 51,1g/100g wody, w  temp. 20oC: 34g/100g wody

Pozostało ................. g KClZad.21.22 ID:1158

   Narysuj wzór połstrukturalny i podaj nazwę głównego produktu reakcji zachodzącej wg schematu

 /

Określ mechanizm reakcji ............................................. (elektrofilowy / nukleofilowy / rodnikowy)Zad.21.23 ID:1963

Oblicz entalpię reakcji

C(s) + CO2(g) → 2CO(g)

mając dane:
Entalpia sublimacji grafitu C(s) wynosi 719 kJ/mol
Energia wiązania C=O w CO2 wynosi 799 kJ/mol
Energia wiązania C=O w CO wynosi 1077 kJ/molZad.21.24 ID:1944

Do naczynia reakcyjnego o objętości 10dm3 wprowadzono 50 moli CO, 50 moli H2O, 20 moli CO2 i 20 moli H2 a następnie ogrzano do temp. T.
Ustala się równowaga zgodnie z równaniem
CO + H2O ⇌ CO2 + H2
Oblicz stężenia równowagowe wszystkich regentów, jeśli stała równowagi K = 36.Zad.21.25 ID:1423

Napisz równanie reakcji zachodzącej wg schematu:

 propan-1-ol  –Al2O3→ ...................... + H2OZad.21.26 ID:1192

Zaprojektuj doświadczenie pozwalające rozróżnić kwas azotowy(V) stężony od rozcieńczonego.

Napisz odpowiednie równania reakcji i obserwacje.

 

Wykonywane czynności: .....................................

Równania reakcji .................................................

Obserwacje .......................................................Zad.21.27 ID:672

Określ liczbę wiązań π i σ w cząsteczce kwasu etanodiowego.Zad.21.28 ID:361

Spośród nizej podanych odczynników wybierz ten, który po dodaniu do roztworu glukozy pozwoli udowodnić, że cząsteczki glukozy zawierają grupy hydroksylowe przy sąsiednich atomach węgla.
AgNO3(aq)., Br2(aq), Cu(OH)2, FeCl3(aq), NaOH 

Wybrany odczynnik: ..................................................................

Napisz obserwacje dokonane w tym doświadczeniu.

Obserwacje: ...............................................................................

 Zad.21.29 ID:100

Przypisz odpowiednie wiązania chemiczne (a.-d.) do określonej struktury białka.

a. wiązania jonowe   b. wiązania peptydowe   c. wiązania wodorowe    d. mostki disiarczkowe

1. Struktura pierwszorzędowa ....................
2. Struktura drugorzędowa .........................
3. Struktura trzeciorzędowa .......................Zad.21.30 ID:209

  Pewna substancja uległa rozkładowi na 2 produkty, których stosunek masowy wynosi 3:4.
Podaj masę obu produktów, jeśli rozkładowi uległo 280g substancji.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl