Powrót
Zestaw 22

Zad.22.1 ID:2634

W dwóch probówkach znajdują się roztwory różnych cukrów.
Do obu probówek dodano roztwór NaOH i CuSO4 a następnie zawartość probówek ogrzano.
W probówce I. zaobserwowano wytrącenie ceglastoczerwonego osadu.
W probówce II. zaobserwowano wytrącenie czarnego osadu.

Uzupełnij zdania:

Roztwór sacharozy znajdował się w probówce nr ........

Roztwór maltozy znajdował się w probówce nr  ....................

Cukier, którego roztwór znajdował się w probówce ....  wykazuje własciwości redukujące.Zad.22.2 ID:733

Poniżej podano symbole różnych metali..

Ca, Na, Mg, Al, Zn, Cu, Fe

Napisz symbole tych metali, które ulegają pasywacji tlenkowej w stężonym kwasie siarkowym(VI).

.................................................Zad.22.3 ID:2421

Określ, jaki odczyn mają roztwory KHCO3 i Al(OH)2Cl i napisz skrócone, jonowe równania reakcji uzasadniające odpowiedź.

Odczyn KHCO3: ..............................................

Równanie reakcji: ............................................

Odczyn Al(OH)2Cl: ..........................................

Równanie reakcji: ............................................Zad.22.4 ID:748

   Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji alaniny (kwasu 2-aminopropanowego) z kwasem solnym.Zad.22.5 ID:1537

Na podstawie poniższych wzorów aminokwasów określ, który aminokwas ma punkt izoelektryczny o większej wartości i napisz uzasadnienie wyboru.

Izoleucyna CH3−CH2−CH(CH3)−CH(NH2)−COOH

Kwas asparginowy HOOC−CH2−CH(NH2)−COOH 

Punkt izoelektryczny o większej wartości ma ..........................., ponieważ .................................................Zad.22.6 ID:339

   Do roztworu chlorku miedzi(II) dodano taką ilość zasady sodowej, która spowodowała całkowite wytrącenie niebieskiego osadu. Osad ten odsączono i przemyto wodą destylowaną. Następnie umieszczono go w probówce i dodano kwasu siarkowego(VI). Zaobserwowano roztworzenie osadu i powstanie niebieskiego roztworu.

Napisz równania reakcji, jakie zaszły w opisanym doświadczeniu w formie cząsteczkowej.Zad.22.7 ID:109

W dwóch probówkach znajdują się:

propan-1-ol

propan-2-ol

Zaproponuj doświadczenie pozwalające odróżnić te dwa alkohole.Zad.22.8 ID:2432

W reaktorze o pojemności 0,5dm3 umieszczono 0,2 mole SO3 i 0,5 mola NO i przeprowadzono reakcję i ustalił się stan równowagi zgodnie z równaniem
SO3(g) + NO(g) ⇌ SO2(g) + NO2(g)

Oblicz szybkość reakcji po przereagowaniu 20% NO jeśli stała szybkości równa jest 1.

Szybkość reakcji: ......................Zad.22.9 ID:688

Narysuj wzór elektronowy kreskowy dla NaOH, Ca(OH)2 z uwzględnieniem wiązań spolaryzowanych i napisz liczbę poszczególnych typów wiązań w cząsteczkach.

liczba wiązań NaOH Ca(OH)2
kowalencyjnych niespolaryzowanych    
kowalencyjnych spolaryzowanych    
jonowych    
koordynacyjnych    

 Zad.22.10 ID:960

Narysuj wzór elektronowy kreskowy cząsteczki siarkowodoru z uwzględnieniem jej kształtu i określ:

a) liczbę przestrzenną .................................

b) typ hybrydyzacji atomu siarki ...................

Uzupełnij zdania.

Cząsteczka H2S ma kształt  ............................................... Przyczyną takiego kształtu jest ...........................................................Zad.22.11 ID:448

Masa cząsteczkowa związku o wzorze ogólnym A3B2 wynosi 100u a stosunek masowy pierwiastka A do pierwiastka B wynosi 18:7.
Ustal wzór związku.

Wzór: ..........................Zad.22.12 ID:461
Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu

KMnO4 + H2S + H2SO4 → MnSO4 + S + K2SO4 + H2O

 

 

 Zad.22.13 ID:1469

Uzupełnij schemat ciagu reakcji chemicznych wzorami półstrukturalnymi

bromoetan —Na→ ......... Cl2,hv → ....... —KOH,H2O→ .....Zad.22.14 ID:933

Dane są iloczyny rozpuszczalności 
PbSO4   2,5·10-8  i   BaSO4    1,1·10-10  
Do roztworu zawierającego równomolową mieszaninę PbCl2 i BaCl2 dodawano powoli roztwór K2SO4.

Określ, która z powstających soli wytrąci się pierwsza.

Wzór soli, która wytraci się pierwsza: ........ 
 Zad.22.15 ID:413

Oblicz gęstość metanu w warunkach normalnych. Wynik podaj w  g/dm3.Zad.22.16 ID:2642

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie

Określ, w których probówkach zaobserwowano pojawienie się ceglastoczerwonego osadu.

Probówki:.........Zad.22.17 ID:1160

   a) Napisz wzory półstrukturalnych reagentów A., B. i C. biorących udział w ciągu reakcji przedstawionych schematem

A. B.  —NaOH, etanolC.

Reagent A: ..................................... Reagent B: ................................ Reagent C: ...............................

jeśli reagent A. jest alkoholem, reagent B. to 2-chlorobutan.

b) Związek C występuje w postaci pary izomerów geometrycznych.
Narysuj ich wzory półstrukturalne i podaj nazwy.

.........................................................................

 

 Zad.22.18 ID:871

Oblicz standardową entalpię tworzenia CuO(s) na podstawie równań:
1) 2Cu(s) + S(s) → Cu2S(s)                          ΔH = -79,5 kJ
2) S(s) + O2(g) → SO2(g)                              ΔH = -297 kJ
3) Cu2S(s) + 2O2(g) → 2CuO(s) + SO2(g)          ΔH = -527,5 kJ

Standardowa entalpia tworzenia CuO: ................Zad.22.19 ID:860

Oblicz, ile moli chlorku potasu należy rozpuścić  w wodzie, aby otrzymać 500g roztworu o stężeniu 20%.Zad.22.20 ID:2645

W 50 dm3 powietrza zawierającego 21% objętościowych tlenu spalono siarkę.
Oblicz objętość powstałego tlenku siarki(IV).Zad.22.21 ID:850

Oblicz entalpię reakcji
4HCl(g)+O2(g) → 2H2O(g)+2Cl2(g)
wykorzystując energie wiązań:
E Cl-Cl = 243kJ/mol
E O=O =  499kJ/mol
E H-O = 465 kJ/mol
E H-Cl = 432kJ/mol

 Zad.22.22 ID:2831

Elektrony walencyjne atomu w stanie wzbudzonym przedstawione są konfiguracją 3s13p6.

Podaj symbol pierwiastka, który zbudowany jest z takich atomów: ................................................

Napisz konfigurację elektronów walencyjnych tego atomu w stanie podstawowym ..................

Napisz konfigurację elektronową rdzenia atomowego atomu tego pierwiastka: ............................Zad.22.23 ID:497

Oblicz maksymalną masę tlenku magnezu, jaką należy dodać do 300g 50-procentowego roztworu kwasu octowego, aby przereagował z nim całkowicie.Zad.22.24 ID:2713

Do czterech probówek zawierających substancje, których wzory przedstawiono poniżej dodano wodny roztwór chlorku żelaza(III).
pochodne węglowodorw zadania

Podaj nr probówek, w których pojawiło się niebieskofioletowe zabarwienie.

Nr probówek: ..........................................Zad.22.25 ID:2269 Metodą bilansu elektronowego uzupełnij współczynniki w równaniu:

...As2S3 + ...KMnO4 + ...H2SO4 → ...H3AsO4 + ...K2SO4 + ...MnSO4 + ...H2O


Zad.22.26 ID:135

Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu

HNO2 → HNO3 + NO + H2O

Napisz wzór reduktora i wzór utleniacza.

Wzór reduktora: .................
Wzór utleniacza: ................Zad.22.27 ID:601

   Do probówki zawierającej stały acetamid dodano roztwór kwasu siarkowego(VI) i ogrzano. Napisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej oraz obserwacje z tego doświadczenia.

Równanie w formie jonowej: ..............................................

Obserwacje: ...................................................................

 Zad.22.28 ID:116

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

Symbol atomu utleniacza: ...................
Symbol atomu reduktora: ....................Zad.22.29 ID:2251 Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji polimeryzacji etanalu.


Równanie reakcji .......................................


Zad.22.30 ID:2640

Określ, który z podanych niżej wzorów przedstawia β-D-glukozę.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl